Si Biblia 2 Tesalonica 3
3
Matkap rasaran Idasalan nin Taga Tesalonica si Pablo
Ket sawanin, man'aduen kon bubsat, dawaten ko komoyo nin idasalan rakami ta pigaw nin say minsahin mangibwat konan Uunuren tamo ket maitayak kumon sa abaw nin lugar sa anted tamo' nin panaon tan maako' kumon nin main nin pangrarayo nin bilang isen komoyo. Idasal moyo et a maipal'is kami kumon konran maraet tan duka' a tutawo, ta ambo' nin sarban tawo ket mamper sa minsahi nan Dios. Bale' mapagmatalkan moya lawas a Uunuren a byan nakamon gesen tan ipal'is nakamo konan si sya a Kadukaan* Satanas.. Mambyan nakamin ilalo nin Uunuren maipa'ka' komoyo, a mampagkabyay kamo tan ituloy moyoy magkabyay sa dalan nin pagkabyay a nigan-gan min tumbuken moyo. Sapa kumon ta si Uunuren ket antabayan natamo nin mag'in nin madaer kamo nin bilang kona ni Cristo tan umararem kumon et a pakataros moyo maipa'ka' sa pangangado' nan Dios.
Andi' sara nin Kunsintyen a Matamlad
Man'aduen kon bubsat, igan-gan mi ta mangingilalaman kami kona ni Uunuren tamon Jesu-Cristo a kaday'an moyo saray kapada moyon mammemper nin matamlad tan kai marabay nin magkabyay nin maitukoy sa niyakay mi komoyo. Anaod, si'kamo, tanda' moyon peteg a matkap moyo nin arigen a ginwa' mi, na'kit moyon ambo' kamin matamlad sin isen kami komoyo. Kai kami nin nangawang nin animan nangibwat sa si'numan nin kai mi nin binayadan, ana edet, naningkap kamin awro tan yabi ta pigaw nin kai kami nin makabyat sa si'numan komoyo. Ginwa' mi in ambo' nin bana' ta kasan kanepegan min maningkap komoyo nin matkap mi, no kai edet, ta pigaw nin byan kamon ihimplo nin arigen moyo 10 ta sin isen kami et ket nibi miya anayti nin bibilin: “Si kai marabay nin magtrabaho kai ya nin mangan.”
11 Isurat mi ti komoyo ta natandaan min main isen komoyo a kai marabay nin magtrabaho tan kasan man-gaw'en ra no kai kibiang sa byay ran main nin byay. 12 Mangibwat sa pakauray na nin Uunuren a si Jesu-Cristo, mairot min igan-gan konran sarain nin tutawo a magkabyay sara nin matinek nin mampagtrabaho sara para sa ikabyay ra.
13 Bale', si'kamo man'aduen kon bubsat, andi' kamo nin sumawa' nin gumwa' nin maabig. 14 No main nin kai nin sumunor sa nibarita' kodti konan sitin surat, tandaan moya tan andi' kamo nin kilimug-limog kona ta pigaw nin duming'ey ya, 15 bale' andi' moya anamaet nin ibilang nin kagura' no kai bibilinen moya nin bara'mon busat.
16 Sapa kumon ta si Uunuren a syay puon nin katinekan, ituluy-tuloy nakamon byan nin pitutuno.
Pinirmawan nayayti ni Pablo
Isen ya kumon komoyo nga'min a Uunuren.
17 Si'kon mismo nin si Pablo a nanurat konan siti:
Kumusta kamoynadsen nga'min? Wanin a man-gaw'en ko sa sarban surat ko, wanin akon sumurat.
18 Rumate' kumon komoyo nga'min a bindisyon na ni Uunuren tamon Jesu-Cristo.

*3:3 Satanas.