2
Say Mangyadi' li' Ba'yo a Irarate' na ni Cristo
Maipa'ka' sa isusubli' na ni Uunuren tamon Jesu-Cristo tan say panininep na kontamo nin maikalamo' kona* Mabasa a maipa'ka' sa sayti sa 1 Tesalonica 4:15-17., panginga'do moyo, man'aduen kon bubsat, a andi' kamon tampor nin sumalak o mali'mwan sa marnge-marnge' moyon rinmate' yaynay awron isusubli' na ni Uunuren. Andi' kamo nin mamper abirno nin ibarita' ran saray mag'irgo a patanda' in nin nangibwat konan Ispirito, o irgo o surat a nangibwat komi. Andi' moyo gapo nin iyaburoy a lingwen kamo nin si'numan. Kai ya nin rumate' a awron isusubli' na ni Uunuren anggan kai nin nangyadi' a saray abaw nin kuntra konan Dios ket paipadar sarayna, tan anggan kai ya et nin nipadar a tawon paka'kitan nin sarbaynan bakas nin kadukaan, si tawon madusa anaod sa impyirno. Kuntrawen naya a Dios tan say sarban dios-dios nin itandudo' ran tutawo tan sarba ran manraywen ra. Ikwa nay kadiryan na nin mas makapangyayadi' dyan say sarba, tan sumrep tan mako ya et nin tumekre' sa Timplo nan Dios nin ibarita' nan sya a Dios.* Daniel 11:36; Ezekiel 28:2.
Kai moyo para nin mapanemtem? Nibarita' koyna in komoyo sin kalamo' rako et. Kai et nin mampangyadi' in sawanin ta main nin mampamaed, ket tanda' moyo no ani. Maipadar ya li' no rumate' a naitanda' nin panaon. Anaod, say pwirsa nin kadukaan ket sugsugen sarayna sawanin a abaw nin tutawo nin kumuntra konan Dios, bale' sain ket adi et anggan si mampamaed ket maglat ya. Ket maipadar yayna li' in si tawon paka'kitan nin sarbaynan bakas nin kadukaan, bale' paysepen naya tamo' li' ni Uunuren a Jesus. Anaod, la'pusan ya li' nin byay nin say salag na nin Uunuren no rumate' ya. Saytaw li' no siin nin duka' a tawo ket ipadar yayna, byan naya li' nin kapangyadian na ni Satanas tan mangwa' yan sarbaynan klasi nin milagro tan makalingon panandaan tan makapaka'ngap a mangyadi'* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mateo 24:24., 10 tan mangusar yan sarbayna nin klasin kadukaan nin ipanglingo na konran saray sidaen li'. Maisalba sara kumon no inako' tan pinabli ray katutu'wan. 11 Ket bana' ta kai ra nin inako' a katutu'wan, kanya' nin man'aburuyan na nin Dios a lingwen sara nin pakayadi' nin abas, sa wanin ket tepren ra a bula' 12 kanya' nin saray sarba ran kinaririktan ray kadukaan imbis nin inako' ray katutu'wan ket madusa sara.
Pinili' nasaran Isalba nin Dios a Taga Tesalonica
13 Si'kami, manepeg miya tanan kisalamatan nin pirmi a Dios bana' komoyo, man'aduen kon bubsat a mangkawa-kawa'nanen nan Uunuren, ta nangibwat et sin tarana' ket pinili' nakamoyna nin Dios* nangibwat…nin Dios- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:pinili' nakamoyna nin Dios bilang primiron yatab na. ta pigaw nin isalba na yupa' sa nipangipurok na komoyo nin si Ispirito na tan say pammemper moyo sa katutu'wan. 14 Sain a nangayaban nan Dios komoyo yupa' konan Mabistan Patanda' nin niparate' mi komoyo, kinayaban nakamo ta pigaw nin kirama' kamo sa kata'gayan na ni Uunuren tamon Jesu-Cristo. 15 Kanya' anaod, man'aduen kon bubsat, nin dumaer kamon mamper sa kukatutu'wan a niyakay mi komoyo sa irgo man o sa surat.
16 Sapa kumon ta si Uunuren tamon Jesu-Cristo tan si Dios a Ama tamo, a syay mampangawa'nan kontamo tan mangibwat sa maruros a nakem na maipa'ka' kontamo ket binyan natamon say liwaliwa nin kasan anggawan tan say ilalo sa mabistan nipangako' na, 17 byan rakamo kumon nin tepel tan gesen nin nakem nin mamarita' tan mangwa' nin sarban maabig.

*2:1 Mabasa a maipa'ka' sa sayti sa 1 Tesalonica 4:15-17.

*2:4 Daniel 11:36; Ezekiel 28:2.

*2:9 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mateo 24:24.

*2:13 nangibwat…nin Dios- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:pinili' nakamoyna nin Dios bilang primiron yatab na.