Si Biblia 1 Tesalonica 0
^
1 Tesalonica
Kisalamat ya si Pablo Bana' sa Pammemper ran Taga Tesalonica
Say Pigagawa' ra ni Pablo Itaw konran Taga Tesalonica
Man'iliwen nasara anamanan Ma'kit ni Pablo a Taga Tesalonica
Say Makaliwaliwan Patanda' a Nirate' na ni Timoteo
Say Pagkabyay nin Makapaririket konan Dios
Say Pammasubli' nin Mabyay konran Mammemper a Nati ana
Sadyaan moyoy Irarate' nan Uunuren tamon si Jesus
Say Bibilin na ni Pablo para sa Kaabigan na nin Dupong
Patanid ya si Pablo