3
Ket bana' ta kai mi ana nin matambar a iliw mi, nipagketan mi a mabati' kamin rwa ni Silas sa Atenas* Mabasa et a maipa'ka' konan siti sa Ginwa-ginwa' 17:15., ket ibaki' miyadsen tana si Timoteo. Busat tamoya sa pammemper tan kapada miyan mampagsirbi konan Dios sa pangingipatanda' nin Mabistan Patanda' maipa'ka' kona ni Cristo. Nibaki' miyadsen anaod nin tumulong nin paksawen a nakem moyo ta pigaw nin umget a pagmamatalek moyo kona ni Cristo, ket kasan si'numan komoyo a mapatapo' nin saytin pammadya'dya' a man'irangep moyo. Bale' tanda' moyon peteg a sayti ket naitanda' anan rumate' kontamo. Anaod, sin isen kami et komoyo nipau-pau'na mi ana komoyo a mangirangep ta mangirangep atamon pakapaidap, ket mampangyadi' ana nin bilang tanda' moyo. Siin a rason no ambale' a sin kai koyna nin matpelan a kasan matandaan ko maipa'ka' komoyo, nibaki' koyadsen si Timoteo nin keen na tandaen na a pa'sar nin pagmamatalek moyo. Kai ko nin maglat a umaburido nin bangli' no natukso nakamoynan si Mannugsog a si Satanas ket nag'in kasa gapon kabalikasan nin pagal midsen.
Say Makaliwaliwan Patanda' a Nirate' na ni Timoteo
Bale' sawanin, nakasubli'* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Ginwa-ginwa' 18:5. yaynadti komi si Timoteo nin ibat isen komoyo tan nirate' nay makapaririket nin patanda' a mampagmatalkan moya et a Dios tan manlabyen moyo et a saya tan saya. Niparate' na et komi a sipapanemtem rakami nin pulos kabistawan a mapanemtem moyo tan masulit kamo lawas anamaet nin ma'kit kami kapadan sulit min lamang nin ma'kit kamo. Ket bana' sa sain nin natandaan mi, man'aduen kon bubsat, a mabistan kapapa'sar nin pagmamatalek moyo, napaksaw a nakem mi mataman no abaw a makapaaburido komi tan abaw a dya'dya' mi. Ket sawanin marigsa ana a byay mi no tumuluy-tuloy kamon umdeng nin madaer sa byay moyon naipasaya kona ni Cristo.
Anaod, pa'no miya kadi' nin makakisalamatan nin sumadag a Dios bana' komoyo? Wanin a ibarita' mi bana' ta alaki a ririket mi sa adapan na bana' komoyo. 10 Awro tan yabin masuet nin pidasal-dasal mi a makalamo' kamo anamanaet tan mapun'an mi a kakurangan et nin pagmamatalek moyo.
11 Man'idasal mi et a sapa kumon ta si Dios a Ama tamo anan diri tan si Uunuren tamon Jesus a manglat nin animan a mampamaed nin kappika' midsen komoyo. 12 Ket si'kamo anamaet, paalakyen na kumon nin kasan tegen nin Uunuren a pangangado' moyo sa saya tan saya tan konran sarban tutawo, a kapada nin pangangado' mi komoyo. 13 No wanin, say kukanakman moyo ket mapagsen nan Uunuren ket mag'in kasa li' kumon nin pakabalawan moyo tan maringgas kamo sa pangingikit nan Dios a Ama tamo no rumate' ya si Uunuren tamon Jesus nin kalamo' nasaray sarba ran tutawo na.

*3:1 Mabasa et a maipa'ka' konan siti sa Ginwa-ginwa' 17:15.

*3:6 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Ginwa-ginwa' 18:5.