Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Hébéru 13
13
Bénabwé popai
Wâdé na guwà tà ciburà pimeaariwà, pwacèwii tèpa aéjii. Ba wàépwiri ê pai pwa kà tèpa cèikî naa goo wà Kériso, tà tèpa béerà. Genèse 18.1–8, 19.1–3; Roma 12.13Â guwà tòpi bwàti tèpa âboro na rà me naa jaawà. Ba wà pàra tàpé, âna càra mu caa tâmogòori pâ, rà tòpi pâ *angela kà Pwiduée. Â guwà niimiri mwara tèpa [cèikî béewà] na rà gére wâna karapuu, â guwà tâa na ê aré ma wàilà, pwacèwii na wâguwà mwara na piiwà. Â ipaiwà mwara naa goo tàpé na gére tubaèpà târa ê naiirà—wâdé na guwà pwamaagé côo ma wàilà, pwacèwii na naiiwà na tubaèpà târa* Pwacèwii na naiiwà na tubaèpà târa—é, Ba wâguwà mwara, âna pwa naiiwà, é, Ba guwà bwaa wâro naani gòropuu ma wàilà, é, Ba pwiri o tubaèpà tàwà na cè jè tòotù na bwaa wâ naigé. Grec: Ba nye wâguwà naa na naiiri âboro..
Éféso 5.5Guwà tòimiri ê pipaêwâdà kàwà. Â guwà cibwaa toomura—cibwaa cîâa jii pa wâdàwà, é tèpa éawà. Ba ée mwa naa wârimuru wà Pwiduée tà tàpé na rà wàrapwiri, ma wà diri tàpé na rà ipuu imudi ma wà pàra tàpé.
É pitu tâjè Pwi Ukai
Deutéronome 31.6,8; Josué 1.5Guwà cibwaa pwa ma âra-nümawà ê mwani! Bwa! Guwà ipwàdée co, goro ê muru na tà tàwà. Ba é jèe nye ina wà Pwiduée pâ: O câgo caa imwüru jiigà; â go mwa tà tòimirigà taaci.Deutéronome 31.6 Psaume 118.6Â gée goo kaa pwiri, â jèe câjè caa pidumapiê. Ba:
 
É nye upao
wà Pwi Ukai kôo.
O càcaa wâgotôo
goo tèpa âboro.
Dà cèna rà pwa tôo?
Psaume 118.6
 
Wàépwiri ê popai na jè inapàpari naa na ipwàdée!
1 Korénito 4.16Guwà niimiri tèpa pitûâ kàwà naa na cèikî, na ia rà mara pame tàwà ê popai kà Pwiduée. Â guwà naa nümawà naa goo ê pai wâro kàra, bau ê aupwényunyuâari na me goorà Aupwényunyuâari na me goorà—é, Pai bà kàra.. Â guwà ipwacèwii ê cèikî kàra.
Pâra wiâ Iésu
Wà Iésu Kériso, âna é nye tà ipaiwà napwiri, ma nabà, ma dàra gòiri awé! Roma 14.17Guwà cibwaa tòpi imudi ê pâ na jèpapara pupûra na ité. Ba rà péa ipa-imwüruwà. Ba nye êco ê *pimeaari imudi kà Pwiduée, na é tâmogòori pagòo pwâranümajè, â càcaa cè pai pitêre dàra kâjè pâ naèà goro ê pâ utimuru. Ba pâ po dau piticèmuru naa goo ê pâ pwiibà.
10 Pwa ê *ârapwaailò Ârapwaailò—Grec: Aupwa ârapwaailò (autel). kâjè [na é piwéna].  wà tèpa pwa ârapwaailò ni gòropuu, âna ticè ére kàra gée goo. 11  Lévitique 16.27Wàilà, âna rà mu popa me ê domii kâra pâ macii na tétàmwararà, naa na ére na dau pwicîri, ba na ârapwaailò bépwanauri pâ èpà.  ê naii pâ macii-bà, âna cîri naa gòroigé§ Cîri naa gòroigé… Câmu kâra pai tétâjii pâ èpà kâra ê Ba., [naa na jè ére na wâiti jii ê autâa kà tèpa âboro].
12  Ioane 19.17Wà Iésu, âna [wàé pwi ârapwaailò kâjè. Â tétâjiié, â] é maagé côo, â é bà naa gòroigé jii ville. Â joro ê domii kêe, ba na o cèitiri ê pâ èpà kâjè, ba na pwéelaa [ê pwâranümajè na ara wà Pwiduée].
13  Hébéru 12.2Êkaa na wâdé na jè pâra wiâ Iésu, â jè tà tâa na ê aré ma kamu kêe* Kamu kêe—Pai bà kêe naa goro satauro. (Côo Hébéru 12.2.). Â jè còobé ma wàé jii ê pai wâro kà tèpa âboro [na èpà] Jii ê pai wâro kà tèpa âboro na èpà—Grec: Jii ê ére na rà tâa wê wà tèpa âboro (hors du camp). Càcaa pai ina wèe pâ, jè wâro iti jii pàra tèpa âboro; wâdé na jè wârori ê wâro na pwicîri, ma ité jii ê wâro kàra na èpà, ba ê âji napô kâjè, âna càcaa wâni gòropuu. Wâdé na jè pidàpwicâarijè, na rà tétâjiijè, ma tubaèpà tâjè, ma piècaarijè, ba pâ muru na rà nye pwa tà Iésu.. 14  Hébéru 11.10,16, 12.22Ba ê âji napô kâjè, âna càcaa wâna ê pwi gòropuu bèeni na o tiàu. Ba é wânidò *napwéretòotù, â jè tàgére pâra naawê 2e phrase—Grec: Â jè pimudàra ê napô na ée mwa tèepaa me..
15  Psaume 50.14,23Wàéni ê pâ ârapwaailò, na wâdé tà Pwiduée na jè tòpò na araé: Na jè pwamaina ê nee, ma inapàpari pâ, é Pwi Ukai kâjè. 16  Filipi 4.18Â jèpwi: Na jè pwa ê pwina wâdé, â jè imeai tàpé na piticè kàra. Wàé kaa pwiri ê âraimeai na wâdé têe.
Ipakîriwà ma pwapwicîri
17  1 Tésalonika 5.12Wâdé na guwà ipakîriwà, â guwà pitêre dà tèpa pitûâ kàwà [naa na cèikî]. Ba ée mwa tèirà goowà wà Pwiduée. Â guwà nama rà ipwàdée goro ê càrawà, â guwà cibwaa nama tòina pwâranümarà! Ba wiàna rà pikîri goowà, â o nye èpà ba kàwà mwara.
18  Apostolo 24.16; 2 Korénito 1.12[Tiagoro nabàni, co tèpa béeò, âna] câé caa pitòtibà ê *pwâratùra-nigée-goobà.  wâdé na guwà tà ciburà pwapwicîri ba kâbৠBa kâbà. Pwiri é pi-inaê côwâ wà pwi awii ê tii bèeni., ba na o tà ciburà wâdé ê càrabà naa na diri pâ ére. 19 Â jèpwi mwara, âna go tacoo goowà pâ, na guwà pwapwicîri, ba na o pâri ma go wâjué côwâ wài naa jaawà.
Aupwényunyuâari
20-21  Jérémie 32.40; Ézékiel 37.26; 1 Pétéru 2.25Go ila wà Pwiduée, wà pwi a naa tâjè ê pinaanapô, pâ, na é naa tàwà diri cè pwina tiàu jiiwà, ba na guwà pwa ê câbawâdé kêe. Go ilari jiié pâ, na é wakè goowà, na é naigé mee wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso, ba na o pwa cè pwêe goowà, na dau wâdé têe. [Â go pwamaina] wà Kériso, na é pwi a piwéaarijè—wàijè na jè pwacèwii ê pubu mutô kêe. [Ba é pipanuâê ba kâjè tiagoro na é bà.] Â ê domii kêe na ia joro, âna êkaa i pwi ârapwaailò na ia é pacoo ê *auipwataâboro [kà Pwiduée] tâjè, na o tâa dàra gòiri awé. Â wà Pwiduée, âna é pawâroé côwâ gée na aubà. Üu, wâdé na tâa tà Kériso ê pai maina ma muugère dàra gòiri awé! Wâdé na wàra! Amen!
Ipicijii
22 Ico tèpa cèikî béeò, go ilari jiiwà pâ, na guwà tòpi bwàti ê pâ autûâri kôo naa na tii bèeni. Ba càcaa dau gòri, na go wii, ba na pagòowà ma pamogòori tàwà.
23 Jèkutâ wâdé goo pwi béejè Timotéo. Ba é jèe còobé gée na karapuu! Â wiàna é tèepaa me wài naani, â ée mwa me wiâô wiàna go caiwà.
24 Guwà naa bwàcu kôo tà tèpa pitûâ kàwà naa na wâra pwapwicîri, bau tèpa cèikî diri. Â rà naa bwàcu kàwà mwara diri tèpa cèikî ni napô Italie.
25 Wâdé na tâa jaawà ê pimeaari imudi kà Pwiduée!
Cidòri nyuâawà!

13:2 Genèse 18.1–8, 19.1–3; Roma 12.13

*13:3 Pwacèwii na naiiwà na tubaèpà târa—é, Ba wâguwà mwara, âna pwa naiiwà, é, Ba guwà bwaa wâro naani gòropuu ma wàilà, é, Ba pwiri o tubaèpà tàwà na cè jè tòotù na bwaa wâ naigé. Grec: Ba nye wâguwà naa na naiiri âboro.

13:4 Éféso 5.5

13:5 Deutéronome 31.6,8; Josué 1.5

13:6 Psaume 118.6

13:7 1 Korénito 4.16

13:7 Aupwényunyuâari na me goorà—é, Pai bà kàra.

13:9 Roma 14.17

13:10 Ârapwaailò—Grec: Aupwa ârapwaailò (autel).

13:11 Lévitique 16.27

§13:11 Cîri naa gòroigé… Câmu kâra pai tétâjii pâ èpà kâra ê Ba.

13:12 Ioane 19.17

13:13 Hébéru 12.2

*13:13 Kamu kêe—Pai bà kêe naa goro satauro. (Côo Hébéru 12.2.)

13:13 Jii ê pai wâro kà tèpa âboro na èpà—Grec: Jii ê ére na rà tâa wê wà tèpa âboro (hors du camp). Càcaa pai ina wèe pâ, jè wâro iti jii pàra tèpa âboro; wâdé na jè wârori ê wâro na pwicîri, ma ité jii ê wâro kàra na èpà, ba ê âji napô kâjè, âna càcaa wâni gòropuu. Wâdé na jè pidàpwicâarijè, na rà tétâjiijè, ma tubaèpà tâjè, ma piècaarijè, ba pâ muru na rà nye pwa tà Iésu.

13:14 Hébéru 11.10,16, 12.22

13:14 2e phrase—Grec: Â jè pimudàra ê napô na ée mwa tèepaa me.

13:15 Psaume 50.14,23

13:16 Filipi 4.18

13:17 1 Tésalonika 5.12

13:18 Apostolo 24.16; 2 Korénito 1.12

§13:18 Ba kâbà. Pwiri é pi-inaê côwâ wà pwi awii ê tii bèeni.

13:20-21 Jérémie 32.40; Ézékiel 37.26; 1 Pétéru 2.25