12
Jè ipwacèwii Iésu â jè cimwü
1 Korénito 9.24–25Jèe *paâjupâra tâjè ê cèikî kà diri tàpé na rà pâbéaa kâjè na rà nye dau wâru awé kaa. Ê wâro kàra, âna câmu ba kâjè* 1re & 2e phrases—Grec: Rà tâbèepijè tèpa paâjupâra na rà pwacèwii ê nee na maina. (Ucina goro ê jéûrà, ba rà dau wâru awé.). [Pwacèwii na jè itàa na pi-itàa.] Â wiàna wàrapwiri, co tèpa béeò, â wâdé na jè panuâ tâjii diri cè nakake, na pacoo pai itàa kâjè. Â jè tétâjii pâ èpà kâjè na cipajè! Â jè pipagòojè, ba na jè nye tà itàa, naa na pidàpwicâari, tiagoro ê pwâadèreè.
Jè côo co wà Iésu, ba wàé na é pàara ê cèikî kâjè gée na autapoo goo, â wàé na é wéaari, ba na o tâbawêe na pwâadèreè. Ba é tòpi ê napâraê goro pai pidàpwicâariê. Â é dau aré, â é bà naa goro *satauro—ê pai bà na dau pwa kamu goo. Êco na é nama piticèmuru naa goo ê pwi kamu bèepwiri, ba é tà niimiri ê pai o ipwàdée kêe naa pwâadèreè. Â [wà Pwiduée, âna é jèe nama] é tâaboo naa gòro âji îê [ba na é pitûâ kâra diri pâ muru].
Wâdé na jè niimiri ê pai pidàpwicâariê na rà tubaèpà têe ma piècaarié wà tèpa âboro èpà. Ba wiàna wàrapwiri, â o câjè caa pwaora, ma panuâ [ê cèikî kâjè].
É picòojè Pwiduée ba é meaarijè
Go tâmogòori pâ, rà pipaa dàwà wà tèpa âboro èpà, pwacèwii na ia rà pwa tà Kériso. Â guwà dau tâa na aré goo. Êco na bwaa câguwà caa pâji pwacèwiié bwàti, tiagoro cè pai bà kàwà Grec: Bwaa câguwà caa pâji cicara ê èpà tiagoro pai joro wàra domii {kàwà}.! Job 5.17; Proverbes 3.11–12; Auinapàpari 3.19Â jèpwi mwara, gona guwà jèe ipwanauri pâ, é ina goowà pâ guwà tèpa naîê, â é tòimiriwà [goro pai tâa na aré ma tòina kàwà]? Ba é ina pâ:
 
Pwi âji naîô wée,
gà têre Pwi Ukai na é picòowà.
Gà cibwaa nama pièpà tâgà.
É tòimiri diri tèpa âji naîê.
É pa-icôo diri tàpé
na wânümee tàra.
Proverbes 3.11–12
 
7-8  Deutéronome 8.5Êkaa na guwà tòpi bwàti ê pâ ârapupûra kà Pwiduée, na é tûâri tàwà ê pâ muru. Ba é wàrapwiri tà diri tèpa naîê. Ba wàilàapà pwi âboro èpo na câé caa tòimiriê wà caa kêe?  wiàna câé caa wàrapwiri tàwà wà Pwiduée, â pwiri pai ina wèe pâ, câguwà caa tèpa âji naîê.  wiàna jè papwicîri tèpa caa kâjè naani gòropuu, na rà pa-icôo ma tòimirijè, â dau wâdé mwara na jè tòpi na é tòimirijè pwi Caa kâjè na é wânidò *napwéretòotù.  o tâa tâjè ê *âji wâro  o tâa tâjè ê âji wâro—é,  jè mwa picòo pai wârori ê wâro na wâdé têe. Grec:  jè mwa wâro..
10 Ba wà tèpa caa kâjè, âna rà nye pa-icôo ma tòimirijè na ji pwi pàara na ûgé, wiâra câbawâdé ma auniimiri kàra. Êco na wà Pwiduée, âna é nye pitûâri ma picòojè, ba na é pitu tâjè [dàra gòiri]. Ba wâdé têe na jè pâ nau tèpa âboro na jè wâdé ma pwicîri ma tâbawêe, pwacèwiié.
11  Jacques 3.17–18Âjupâra pâ, càcaa wâdé tâjè ê ji pàara na jè tâa na ê pai pitûâ ma picòojè. Êco na, wiàna jè tòpi bwàti, ma pidàpwicâarijè naa goo, â gée na càùé, â o mwa pwa câmajè na o dau wâdé. Ba jè o mwa tèpa âboro kâra pinaanapô—tèpa ciburà pwa ê pwina wâdé ma *tàrù.
Cimadò ma pagòo du îgà na ora!
12  Ésaïe 35.3Êkaa na [go jèpa ina tàwà jècaa pâ]:
 
Gà cimadò wài!
Pagòo du îgà!
Mudàra cè nii
târa âgà na céca!
13  Proverbes 4.26Pâra wii naigé na tàrù!
Cibwaa pàgà jii!
[Pwa taaci na wâdé!]
 o naa tâgà côwâ,
cè nii ma gòo,
wâgà na gà bee!
 gà o pâra ba tàrù!
Ciburà pitêre dà Pwiduée!
14 [Wàéni pàra aupitûâri kôo tàwà]: Guwà mudàra ma guwà wâro na pinaanapô ma tèpa âboro diri. Â guwà wârori ê wâro na pwicîri, ma wâdé tà Pwiduée. Ba nye po dau pwacoé ma guwà côo wà Pwi Ukai, wiàna câguwà caa wàrapwiri.
15 Guwà ipwacôoco! Guwà cibwaa naa càùwà naa goo ê *pimeaari imudi kà Pwiduée, [ba o péa câguwà caa tòpi ê aupwényunyuâari kêe].  guwà piwéaariwà ma pitòimiriwà, ba péa ée tà wàawà naa jaawà cè jè pièpৠCè jè pièpà—Pwiri ê pièpà naa na pwâranümajè; pwiri pwi jè muru, é, pwi jè âboro na é tubatiàu ê pinaanapô kâra picaatâa, ma tadàrùé. Munaa pai naa càùjè naa goo wà Pwi Ukai, ma pai tàutâjè dàra cèikî naa gooé, ma pai pâra wiâra pâ duée imudi. (Côo Deutéronome 29.17.), na pwacèwii ê murumwatò na èpà.  é piawài goro ipâra pâ, â é tòpò pitiri ê pwêe na maga.
16-17  Genèse 25.29–34 Genèse 27.30–40Â guwà ipwacôoco mwara, ba na o ticè gée goowà na é ipuu imudi. Â jèpwi mwara, âna guwà cibwaa pwaduwà kà Ésaü biu. Ba jè cau tâmogòori ê jèkutâ gooé. Ba é pwi ciàra èpo, na o tâa têe ê aupwényunyuâari kà caa kêe. Â é icurié [imudi tà pwi jiié] naa goro caapwi ngapò utimuru co! Â gée na càùé, [ûna é mwa côoina ê pwina é pwa] â é picigòboo na ara caa kêe, ma dau i, ba na é ilari jiié côwâ ê aupwényunyuâari kêe. Êco na jèe càcaa pâri. Â é tétâjiié wà caa kêe. Êkaa na guwà ipwacôowà! Â guwà câbaâjimuru ê pâ muru [na Mwaciri] kà Pwiduée!
Jè pâmwünyabweri jaa pwicîri
18  Exode 19.16–20; Deutéronome 4.11–12Ico tèpa béeò, jè jèe pâ-mwünyabweri ê jaa na càcaa pâri ma jè tii goo, ma côo goro du âraporomeejè. Napwa naa goo wà tèpa jojoorojè, tèpa *Isaraéla biu, âna po dau wâgotàra na ia rà pâmwünyabweri i gòrojaa wâ Sinaï, ba na rà o tòpi pâ *Naèà kà Pwiduée. Ba rà côo naawê ê doromara ânye, ma nee, ma bàutê. Â tii goorà ê u kâra duée* Grec: Jèe câguwà caa pâmwünyabweri ê jaa na pâri ma guwà tii goo, na pwa pé diopwaa kâra ânye goo, ma ê nee, ma ê bàutê, ma ê ukâraduée. Ukâraduée—Tourbillon.. 19-20  Exode 20.18–21; Deutéronome 5.22–27 Exode 19.12–13Â rà têre airi tutu. Â é patùrarà [wà Pwiduée na] ê pwâratùra na dau maina: [Pwicîri na guwà pâra gò i jaa bèeni!] Wà pwi macii, ma wà pwi âboro cèna é tii goo, âna o câtàmwereê goro atü!Exode 19.12–13
 dau tâpwi kà tèpa Isaraéla, â rà tomara too têe pâ: «Éee! Gà coo, co Pwi Ukai!» Ba càcaa pâri ma rà têreê, 21  Deutéronome 9.19tiagoo mwara wà *Moosé, [pwi a pitûâ kàra]. Ba é pwùkùru, ma céca goro pai wâgotêe.
22-23 Napwa naa goojè, âna jè ipwàdée, na jèe pâmwünyabweri ê jaa [kà Pwiduée]—*Siona, na wânidò napwéretòotù.  jè gére coo na ê napô kà wà pwi a pitèi diri tèpa âboro, ma pwi a-ipawârojè Pwi a-ipawârojè—é, Na é wâro..  puràra pwâranümajè, ba jè jèe pwi pitapitiri kà diri tèpa âji naî Pwiduée Âji naî Pwiduée—Grec: Tèpa ciàra èpo kà Pwiduée. Wâjaa tèpa Juif, âna wà tèpa ciàra èpo, âna rà tàpé na tâa tàra ê aupwényunyuâari na maina.—wàijè na jèe wii neejè naa na Tii kêe, [ba na o tâa tâjè ê aupwényunyuâari kêe].  jè picaatâa ma wà diri tàpé na rà jèe bৠMa wà diri tàpé na rà jèe bà… Grec: Ma pâ nyuâa tàpé na rà tàrù, â na rà jèe tâbawêe., gée na biu, na wâdé tà Pwiduée wàilà—wà diri tàpé na ia é nama rà *tàrù ma tâbawêe na araé.  rà cibèepijè ê pâ *angela na rà dau wâru awé, na càcaa pâri ma jè pûra ê jéûrà.
24  Genèse 4.10; Hébéru 8.6Â jè jèe medari wà Iésu, wà pwi ia é pame tâjè ê *auipwataâboro na bwaa âmuê, [na ia é jèe pwa wà Pwiduée] ba kâjè. Â é jèe pacoo wà Iésu goro pai joro ê domii kêe [na ia é bà ba kâjè]. Â ê domii kêe, âna é piwéna awé jii ê domii* Domii kà Abéla—é, Ârapwaailò na ia é naa wà Abéla. kà Abéla Ê domii kêe, âna é piwéna awé jii, ê domii kà Abéla—Wà Abéla, âna pwi apâbéaa kà tèpa âboro na tétàmwararà. (Côo Hébéru 11.4.) Ê pai joro wàra ê domii kêe, âna pame ê wârimuru kà pwi cièe, Kaina, na ia é tétàmwereê. Êco na ê domii kà Kériso, âna é pame ê pai pwanauri wàra èpà kâjè diri, â é nama jè wâdé na ara wà Pwiduée..
25  Hébéru 2.1–3, 10.26–29Êkaa na guwà ipwacôoco, ba péa tàutàwà dàra pitêre dà wà Pwiduée na é gére patùrawà! Ba ia càra caa udò jii ê wârimuru, wà tèpa jojoorojè, tèpa Isaraéla, na ia rà naa càùrà naa goo wà Moosé. Â wà Moosé, âna é pwi âboro pwacèwiijè Â wà Moosé, âna é pwi âboro pwacèwiijè—Grec: {Moosé}, na é pwi âboro gòropuu.. Â o mwa wànau ê wârimuru tà diri tàpé na rà naa càùrà naa goo wà Pwiduée na é wânidò napwéretòotù?! 26  Aggée 2.6Ba ia, [wâ gòrojaa Sinaï] na ia é nama gù napuu goro pwâratùra kêe. Â é jèe ina tâjè pâ: Go o mwa tubagù côwâ ê gòropuu diri. Â o càcaa gòropuu co, â o napwéretòotù mwara!Aggée 2.6 27 Pai ina wèe pâ: O tiàu ê gòropuu ma diri ê pwina tâa na, ba muru na ia é tòpòrà wà Pwiduée. Êco ê pâ muru na tâa jaaé, âna o tà tâa awé.
Mwaciri na o càcaa gù
28 Guwà côo, jè jèe tòpi [ê autâa na] Mwaciri kêe na o càcaa gù! Êkaa na wâdé na jè dau pwaolé têe, ma pwamainaê. Â jè piênawéna kêe goro ê wâro na pwicîri ma wâdé têe. Â jè dau papwicîriê, 29  Deutéronome 4.24, 9.3ba wà Pwiduée kâjè, âna é pwacèwii ê ânye na tòotiàu diri ê muru goo!

12:1 1 Korénito 9.24–25

*12:1 1re & 2e phrases—Grec: Rà tâbèepijè tèpa paâjupâra na rà pwacèwii ê nee na maina. (Ucina goro ê jéûrà, ba rà dau wâru awé.)

12:4 Grec: Bwaa câguwà caa pâji cicara ê èpà tiagoro pai joro wàra domii {kàwà}.

12:5 Job 5.17; Proverbes 3.11–12; Auinapàpari 3.19

12:7-8 Deutéronome 8.5

12:9 Â o tâa tâjè ê âji wâro—é, Â jè mwa picòo pai wârori ê wâro na wâdé têe. Grec: Â jè mwa wâro.

12:11 Jacques 3.17–18

12:12 Ésaïe 35.3

12:13 Proverbes 4.26

§12:15 Cè jè pièpà—Pwiri ê pièpà naa na pwâranümajè; pwiri pwi jè muru, é, pwi jè âboro na é tubatiàu ê pinaanapô kâra picaatâa, ma tadàrùé. Munaa pai naa càùjè naa goo wà Pwi Ukai, ma pai tàutâjè dàra cèikî naa gooé, ma pai pâra wiâra pâ duée imudi. (Côo Deutéronome 29.17.)

12:16-17 Genèse 25.29–34

12:16-17 Genèse 27.30–40

12:18 Exode 19.16–20; Deutéronome 4.11–12

*12:18 Grec: Jèe câguwà caa pâmwünyabweri ê jaa na pâri ma guwà tii goo, na pwa pé diopwaa kâra ânye goo, ma ê nee, ma ê bàutê, ma ê ukâraduée. Ukâraduée—Tourbillon.

12:19-20 Exode 20.18–21; Deutéronome 5.22–27

12:19-20 Exode 19.12–13

12:21 Deutéronome 9.19

12:22-23 Pwi a-ipawârojè—é, Na é wâro.

12:22-23 Âji naî Pwiduée—Grec: Tèpa ciàra èpo kà Pwiduée. Wâjaa tèpa Juif, âna wà tèpa ciàra èpo, âna rà tàpé na tâa tàra ê aupwényunyuâari na maina.

§12:22-23 Ma wà diri tàpé na rà jèe bà… Grec: Ma pâ nyuâa tàpé na rà tàrù, â na rà jèe tâbawêe.

12:24 Genèse 4.10; Hébéru 8.6

*12:24 Domii kà Abéla—é, Ârapwaailò na ia é naa wà Abéla.

12:24 Ê domii kêe, âna é piwéna awé jii, ê domii kà Abéla—Wà Abéla, âna pwi apâbéaa kà tèpa âboro na tétàmwararà. (Côo Hébéru 11.4.) Ê pai joro wàra ê domii kêe, âna pame ê wârimuru kà pwi cièe, Kaina, na ia é tétàmwereê. Êco na ê domii kà Kériso, âna é pame ê pai pwanauri wàra èpà kâjè diri, â é nama jè wâdé na ara wà Pwiduée.

12:25 Hébéru 2.1–3, 10.26–29

12:25 Â wà Moosé, âna é pwi âboro pwacèwiijè—Grec: {Moosé}, na é pwi âboro gòropuu.

12:26 Aggée 2.6

12:29 Deutéronome 4.24, 9.3