3
Guwà pwapwicîri ba kâbà
Bà tubanabwé [ê pâ auniimiri kâbà bèepwiri] co tèpa béebà naa goo Kériso, na bà ilari jiiwà pâ, guwà pwapwicîri ba kâbà. Guwà ilari jii Pwi Ukai pâ, na é ipâra pâ wài i popai kêe, â na rà papwicîri ê popai wà tèpa âboro, na diri pâ ére, pwacèwii na guwà pwa. Â guwà ilari mwara, ba na é wéaaribà jii tàpé na èpà pwâranümarà. Ba wâru tàpé na rà cicara ê popai kâjè.
Êco na wà Pwi Ukai, âna é tâa na pai tâa kêe, â ée mwa nama guwà gòo, â ée mwa piwéaariwà jii wà *Caatana, Pwi âboro èpà. 2 Korénito 7.16; Galatia 5.10Â é nye pagòobà mwara wà Pwi Ukai, ba na bà tâmogòori pâ, guwà tàgére pâra wiâra ê pâ pitûâ kâbà, â guwà o wàrapwiri dàra gòiri.
Go pwapwicîri tà Pwi Ukai pâ, na é popa pwâranümawà naa na pimeaari kà Pwiduée [na é wâgòro]. Â, na é nama pimaina too naa goowà ê pai pidàpwicâari, na me gée goo Kériso.
Wakè ba gòo pwacèwiibà!
6-7  Roma 16.17 Filipi 3.17Tèpa cèikî béebà, bà pitûâri tàwà, naa na nee Pwi Ukai Iésu Kériso, pâ, guwà cibwaa tâa jaa wà tèpa cèikî na rà pwaora—wà tàpé na càra caa pâra wiâra ê aupamogòori kâbà, pâ, napârajè na jè wakè bwàti. Â guwà pwacèwiibà. Ba câbà caa tèpa pwaora naa jaawà, 1 Tésalonika 2.9â câbà caa po tâa, ba na guwà mwa po géaa goobà* 1re phrase—Grec: Câbà mu caa ija ê poloa kà pwi jèpwi.. Bà nye wakè ba gòo, naa ne ma pwaa, ba na câbà caa nakake kàwà.
1 Korénito 9.4; 1 Tésalonika 1.6Âjupâra pâ, pwa tàrù kâbà, ma bà ilari jiiwà pâ, na guwà pitu tâbà. Êco na nümabà na guwà picòo gée goobà. 10 Ba, na ia bà tâa jaawà, âna bà naa tàwà ê popai bèeni, pâ: Wà pwina câé caa wakè, âna wâdé na câé caa ija!
11  1 Timotéo 5.13Bà wii tàwà pwiri, ba bà têre pâ, pwa pàarawà na rà pwa ciritàu, â tàutàra dàra wakè! Â rà nye tà géaa ma tùra goo ê wâro kà pàra tàpé. 12  1 Tésalonika 4.11Â bà tacoo goorà, naa na nee Pwi Ukai Iésu Kériso pâ, na rà wârori ê wâro na pitòimiri ma moo, â na rà wakè dàra cè uti kàra.
Pwa taaci pwina wâdé
13  Galatia 6.9Tèpa béebà naa goo Kériso, â guwà cibwaa nama oratàwà goro pwa ê pwina wâdé. 14 Guwà côo bwàti tàpé na tàutàra na rà pitêre dàra ê pwina bà ina tàwà naa na tii bèeni. Â guwà cibwaa pagòorà naa goro ê pwina rà pwa 2e phrase—Grec: Guwà cibwaa pabéerà.. Ba wâdé na rà kamu goo. 15  1 Tésalonika 5.14Êco na guwà cibwaa côorà pwacèwii na guwà pièpàriwà. Â guwà nye ciburà pwa pupûra tàra. Ba wâdé na wàrapwiri naa jaajè tèpa cèikî.
Ipicijii
16 Wà Pwi Ukai, âna é pwi a naa pinaanapô, â go ilari jiié pâ, na é ciburà naa tàwà ê pinaanapô, na diri pâ pai pwa wèe. Wâdé na é tâa jaawà diri!
17 Wâgo Paulo, na go popa i bépwa tii, ba na go tubanabwé i tii. Ba go nye wàrapwiri târa diri pâ tii kôo, ba [na paari pâ, nye âjupâra pâ] wâgo na go wii.
18 Wâdé na tâa jaawà diri ê *pimeaari imudi kà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso!
Cidòri nyuâawà!

3:4 2 Korénito 7.16; Galatia 5.10

3:6-7 Roma 16.17

3:6-7 Filipi 3.17

3:8 1 Tésalonika 2.9

*3:8 1re phrase—Grec: Câbà mu caa ija ê poloa kà pwi jèpwi.

3:9 1 Korénito 9.4; 1 Tésalonika 1.6

3:11 1 Timotéo 5.13

3:12 1 Tésalonika 4.11

3:13 Galatia 6.9

3:14 2e phrase—Grec: Guwà cibwaa pabéerà.

3:15 1 Tésalonika 5.14