Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 2 Tésalonika 2
2
Béaa kâra pai wâjué me côwâ kà Pwi Ukai
Tèpa cèikî béebà, [nümabà na bà pacâmuriwà] goro ê pai o wâjué côwâ kà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso, bau ê pai o naanaimarijè kêe, ba na jè tâa ma wàé. Guwà cibwaa nama gùmagù ê pwâranümawà, wiàna rà ina pàra tàpé pâ, é jèe wâjué côwâ* É jèe wâjué côwâ—Grec: É jèe tèepaa i Tòotù kà Pwi Ukai., [ba jèkutâ na pwâ]. Â pwiri rà o ina pâ, nye ê *Nyuâaê Pwicîri na é nye paari tàra pwiri, wâna âcôwâ Ê Nyuâaê Pwicîri, na é nye paari tàra pwiri, wâna âcôwâ—Grec: Gée goro ê nyuâaê. Pai ina wèe pâ, vision, é, prophétie (popai naa na nee Pwiduée)., é, rà o ina pâ, wàibà na wii tàra pwiri. 1 Timotéo 4.1; 1 Ioane 2.18, 4.3Bwa! Guwà cibwaa nama rà ipa-imwüruwà!
Ée mwa tèepaa me ‘A cicara’
O càcaa pâji tèepaa i tòotù-bà, béaa kâra pai tèepaa kâra [pàra muru. Ba o mwa mara coo] ê pàara, na rà o cicara Pwiduée tèpa âboro na rà dau wâru. Â ée mwa cipàpaa wà pwina ina gooé pâ A cicara Acicara—Pwi ukai kà tàpé na rà cicara Pwiduée, ma êgòjai pâ naèà kêe.. Â wà pwiibà, âna o mwa tubatiàué.
Ézékiel 28.2; Daniel 11.36Ée mwa piècaari diri ê pâ namuru na pwicîri, ma diri ê pwina rà ipwamaina ma papwicîri wà tèpa âboro. Â ée mwa ipwamainaê côwâ, ma ina mwara pâ, é tâdòiti jii diri pâ muru. É mwa pâra na too, na tâa na ê wâra pwapwicîri kà Pwiduée, ma inapàpari pâ, wàé Pwiduée! Go jèe nye ina tàwà diri pâ pwiibà, na pàara na ia go bwaa tâa jaawà. É, gona guwà ipwanauri pwiri?
Wà A cicara, âna o càcaa pâri ma é ipaarié, béaa kâra ê tòotù kêe. Ba pwa pwina é pacooé tiagoro pwi tòotù bèepwiri.  guwà nye tâmogòori bwàti wà pwiibৠDernière phrase—Càcaa pwéelaa tâjè nabà ê pwina é pacoo Acicara. Pwiri ê naèà kâra mwaciri kà tèpa Roma, é, ê Nyuâaê Pwicîri, é, wakè kâra wâra pwapwicîri, é wà Mikaéla, wà pwi ukai kà tèpa angela. Côo mwara Angela naa na Neeremuru (Vocabulaire), ma Daniel 10.13,20–21.. Âjupâra pâ, é jèe tàgére wakè ni gòropuu, ê pàtàmee na é cicara Pwiduée. Êco na, tiagoro nabà, âna wàijè co tèpa naî Pwiduée na jè côoinaê.  wiàna é càùé côwâ wà pwina é pacooé, Ésaïe 11.4; Auinapàpari 19.15â wà A cicara, âna ée mwa cipàpaa. [Wàéni ê pwina o tèepaa têe na pwâadèreè]:
 
Ée mwa tèepaa
Pwi Ukai Iésu,
na pwényuâa kêe.
Ée mwa nama é bà,
wiàna é upié goro pwêe.
Ée mwa nama tiàué awé,
goro pai tèepaa me,
naa muugère kêe!
 
Auinapàpari 13.11–13[Êco na, béaa kâra pwiibà, âna] wà A cicara, âna ée mwa pwa pâ câmu na wâru, goro ê pàtàma *Caatana—ê pâ muru na rà o pò goo wà tèpa âboro, â o ipa-imwürurà goo. 10 Â o wâru mwara pâ muru na èpà, na ée mwa pwa, ba na é pwâgàri tèpa âboro. Wà tàpéebà, âna o tiàurà awé, ba tàutàra goo ê âjupâra. Ba wiàna rà gére tòpi, â pwiri rà o udò, [â o tâa tàra ê *âji wâro].
11 Nye wà Pwiduée, na [é panuâ ma o wàrapwiri, ba] é panuâ ê pwi pàtàmee-bà na èpà, ma é ipa-imwürurà. Â rà o cèikî naa goo ê pwina pwâ. 12 Â ée mwa tèirà ma naa wârimuru tàra, gée goo na wâdé tàra na rà pwa na èpà, jii na rà cèikî naa goro ê âjupâra.
Bénabwé popai
13  Éféso 1.4; 2 Tésalonika 1.3Tèpa cèikî béebà, dau wânüma Pwi Ukai tàwà, â wâdé na bà ciburà pwaolé têe goowà! Ba é jèe tàmara pitòrigariwà napwiri* Napwiri—é, Béaa kâra diri tèpa âboro., ba na é pa-udòwà [ma o tâa tàwà ê âji wâro]. Â é wàrapwiri goro ê Nyuâaê Pwicîri kêe, na é nama guwà tèpa âboro pwicîri kà Pwiduée, â gée goro pai cèikî kàwà naa goro ê âjupâra. 14 Â é todàwà, na ia bà picémara tàwà ê *Picémara Wâdé, ba na guwà tâa na pai maina ma muugère kà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso. 15 Êkaa na wàrapwiri, co tèpa béebà, na wâdé na guwà tà mwü [naa na cèikî kàwà]. Â guwà cimwü naa goo ê popai na ia bà naa tàwà, naa na pwâratùra, é, na bà wii tàwà naa na pâ tii.
16 Wà Pwiduée Caa kâjè, âna dau wânümee tâjè. Â gée goro ê *pimeaari imudi kêe, â é nye ciburà pagòojè dàra gòiri. Â é jèe naa tâjè ê cèikî na maina, na pàara na jè bwaa tapacîri diri pâ wâdé na ée mwa naa tâjè. Â bà ilari jiiru ma wà Pwi Ukai Iésu Kériso pâ, 17 na ru pagòowà, ba na [o câguwà caa piwâ na] guwà ciburà pwa ma ina ê pwina wâdé!

*2:2 É jèe wâjué côwâ—Grec: É jèe tèepaa i Tòotù kà Pwi Ukai.

2:2 Ê Nyuâaê Pwicîri, na é nye paari tàra pwiri, wâna âcôwâ—Grec: Gée goro ê nyuâaê. Pai ina wèe pâ, vision, é, prophétie (popai naa na nee Pwiduée).

2:3 1 Timotéo 4.1; 1 Ioane 2.18, 4.3

2:3 Acicara—Pwi ukai kà tàpé na rà cicara Pwiduée, ma êgòjai pâ naèà kêe.

2:4 Ézékiel 28.2; Daniel 11.36

§2:6 Dernière phrase—Càcaa pwéelaa tâjè nabà ê pwina é pacoo Acicara. Pwiri ê naèà kâra mwaciri kà tèpa Roma, é, ê Nyuâaê Pwicîri, é, wakè kâra wâra pwapwicîri, é wà Mikaéla, wà pwi ukai kà tèpa angela. Côo mwara Angela naa na Neeremuru (Vocabulaire), ma Daniel 10.13,20–21.

2:8 Ésaïe 11.4; Auinapàpari 19.15

2:9 Auinapàpari 13.11–13

2:13 Éféso 1.4; 2 Tésalonika 1.3

*2:13 Napwiri—é, Béaa kâra diri tèpa âboro.