Kadede Kap Pjam Akan Pjalm 98
98
KAKAULEKI on Ieowa kaul kap pot; pwe a kotin wiadar dodok kapuriamui. A kotin kaloe kidi lim a pali maun o lim a jaraui.
Ieowa kotin kajaledar a kamaur, o mon maj en kainok kan a kotin kajanjaledar a pun.
A kotin kolekol on men Ijrael a kalanan o melel; imwin jap karoj kin kilan pai en atail Kot.
Jap karoj en nijinij on Ieowa! Popol o kauleki pjalm!
Kauleki on Ieowa pjalm ianaki laute, wiada laute o kaul!
Ian trompete o nil en koronete, komail nijinij on Nanmarki Ieowa!
Madau en nirinirjok o audepa, jappa o tou a kan;
Pilap akan en lopolopeki pa arail; o nana kan en pereperenki.
Ieowa, ni a kotidon kadeikada jappa. A pan kotin kadeikada jappa nin tiak pun o kainok kan nin tiak inen.