Kadede Kap Pjam Akan Pjalm 95
95
KOMAIL kodo, pwe kitail pan kapina Ieowa o nijinij on paip en maur atail.
Kitail pan kola tuki on i kapin. Kitail en nijinijki on i pjalm!
Pwe Ieowa Kot lapalap amen, o Nanmarki lapalap amen pon anin kot akan karoj.
Pan jappa mi ni lim a, o pon komon nana me japwilim a.
Madau me japwilim a, pwe i me kotin wiadar, o lim a kan wiadar waja madekon.
Komail kodo, kitail pan kaudok, o dairukedi, o kelepuki mon Ieowa, me kotin wia kitail dar.
Pwe i atail Kot, a kitail aramaj en japwilim a wajan kamana o pwin en lim a. Ran wet, ma komail pan ron kapitie,
Komail der kapitakaila monion omail, duen a wiauier Meripa o ni ran en Maja nan jap tan,
Ni jam omail akan jonejon ia o kajau ia da, pwe re kilaner ai dodok kan.
10 Par paeijok I juede kilar di wet, o I indada: Monion en jon en aramaj duen met kin wukiwuk jili, o re jota men aja duen al ai kan.
11 I ap kaula ni ai makar: Irail jota pan konodi ai kamol.