Kadede Kap Pjam Akan Pjalm 27
27
IEOWA kamarain pa i o kamaur pa i, ij me i en majak? Ieowa kel pan maur i, ij me i en lomwinki?
Ma mejued akan pan tana don ia, pwen kawela uduk ai o ai imwintiti kan, re pan dipikelekel o pupedi.
Ma pwin jaunpei pan kapil ia pena, i jota pan majapwekada, o ma mauin pan wiaui on ia, i pan liki i.
Iet eta, me i inon ion o men poeki ren Ieowa, i en mimieta nan tanpaj en Ieowa arain ai maur, pwen kilekilan jaraui kajelel en Ieowa kan, o ududial japwilim a im en kaudok.
Pwe ni anjau apwal a kotin jinjila ia nan tanpaj a im pwal. A pan kotin karuk ia la nan tanpaj a im likau, o kotin kau ia da pon paip eu.
A pan kotin kajapwil ia dan pon ai imwintiti kan, me kapil ia pena; i ap pan wiada mairon en kapin nan tanpaj a im pwal, i pan kaul o kapin on Ieowa.
Main, kom kotin ereki nil ai, ma i pan likwir on komui, kom kotin maki on ia o mani ia.
Monion i kin kataman kin komui omui majan: Komail rapa kin ia! I me i pil kin rapaki jilan omui. Main Ieowa!
Der karir jan jilan omui mo i, o der kajapokela japwilim omui ladu ni omui onion; pwe komui me jauaj pa i. Kom der kotin kaje ia la, o ender muei jan i, Kot ai jaunkamaur.
10 Pwe jam ai in ai likidmalie ia la; a Ieowa kotin japwilim anekin ia la.
11 Main, kom kotin kajale on ia japwilim omui al o kalua ia nani al pun pweki ai imwintiti kan.
12 Kom der kotin mueid on ai imwintiti kan en kaloe ia di; pwe jaunkadede likam palian ia, o re wia japun on ia jo majak.
13 Ari jo, i aja, me i pan ududial kalanan en Ieowa nan jap en me memaur akan.
14 Auiaui Ieowa! Der majak, o monion om ender majak, o auiaui Ieowa!