21
NI arail koren ion Ierujalem o lel on Petpake impan dol Oliwe, Iejuj ap kotin poronela tounpadak riamen. Majani on ira: Koma ko on nan kanim monen, a madan koma pan diar ejel amen, me jalidi, o na pul mi imp a, lapwa ira da, ap kare don ia! A ma meamen pan indan koma meakot, koma pan indada: Kaun o men dake, i ari pan madan kadar ira do. A mepukat karoj wiauier, pwen pwaida, me lokido ren jaukop o me majani: Kaireki nain Jion jeripein: Kilan, om Nanmarki kotido re om. A kotin opampap o kaipokedi pon ejel li amen. A tounpadak ko lao kolar, o wiadar duen Iejuj kotin majani on ira, Ira ap wado ejel o na, ap irepadi po ’ra arail likau kan a ap kotin kaipokedi poa. O pokon kalaimunia irepadi arail likau kan nani al o, a akai paledier ran tuka kan irepadi nani al o. A pokon o, me tion moa, o me idauen, nijinij indada: Ojiana on japwilim en Dawid! Meid iajanai me kotido ni mar en Kaun, ojiana nanlan. 10 A lao kotilon on nan Ierujalem, toun kanim ap mokimokid indada: Ij i? 11 Pokon o katitiki: Nan i Iejuj, jaukop en Najaret en Kaliläa. 12 Iejuj ap kotilon on nan im en kaudok en Kot, ap kotin kaje jan karoj, me kin netinet nan im en kaudok, o kotin wukededi tepel en jaunkawilian moni ko, o deun men netin muroi. 13 O kotin majani on irail: A intinidi: Im ai pan adaneki im en kapakap, a komail wia kilar deu en lipirap. 14 A me majkun o me jikil akan poto don i nan im en kaudok o; i ari kotin kakel irail adar. 15 A jamero lapalap o jaunkawewe kan lao kilaner manaman akan, me a kotin wiadar, o jeri kan nan im en kaudok, me nijinij indada: Ojiana on japwilim en Dawid! Irail ap makara kidar, 16 Indai on i: Kom jota mani, me mepukat katitiki? A Iejuj kotin majani on irail: Ei, komail jaikenta doropwe: Jan nan au en jeri o me kin kan didi, ir me kotin kapwaiadar kapin eu? 17 I ari kotin muei jan irail, kotila jan nan kanim o, koti don Petanien o pweiokidi waja o. 18 A ni manjan ni a kotin purlan kanim o, ap men konotedar: 19 A kotin majani tuka pik pot ni kailan al o, ap kotilan i. A jota, me a kotin diaradar, pwe ta eta, ap kotin majani on i: Koe jolar pan wa kokolata! A tuka pik ap madan monedier. 20 Tounpadak kan lao kilaner, irail ap puriamui kidar indada: Daduen tuka pik o madan monelar. 21 A Iejuj kotin japen majani on irail: Melel I indai on komail, ma komail pojon, ap jota peikajal, kaidin met eta, me wiaui on tuka pik en, me komail pan kak wiada, pwe ma komail pan indan nana wet: Mokid wei lokidokila nan madau, nan a pan pwaida. 22 O meakaroj komail pan poeki ni omail kapakap, ap pojon komail pan ale. 23 A lao kotilon on nan im en kaudok o, jamero lapalap akan o jaumaj en toun jap o ap ko don i ni a kotin kaukawewe indada: Manaman en ij, me komui wiaki mepukat? O ij me ki on komui manaman wet? 24 A Iejuj kotin japen majani on irail: I pan pil kalelapok meakot re omail, ma komail pan japen ia, I pil pan indan komail manaman en ij, me I wiaki mepukat. 25 En Ioanej a paptaij a tapi jan ia? Men nanlan de me ren aramaj? Irail ap lamelame nan pun arail katiti, ma kitail pan inda men nanlan, a pan majani on kitail: Da me komail jo pojonki i? 26 A ma kitail inda, me ren aramaj, kitail majak pokon o, pwe karoj kin wia jaukopki Ioanej, 27 Irail ari japen Iejuj potoan on: Kit jota potoan. I ari pil majani on irail: I jota pil pan indai on komail, manaman en ij, me I wiaki mepukat. 28 A iaduen omail lamelam? Aramaj amen naineki ol riamen. A kola ren amen indan i: Lao, kola ran wet dodok nan ai mat en wain. 29 A japen indada: I jota mauki; a mur ekij a kalukila, ap koieila. 30 O a kola ren me teio indai on pil dueta. I me japen indada: Ei main; ap jota kola. 31 Ari, ij re ’ra, me wiadar injen en jam a? Irail potoan on i: Men maj o. Iejuj kotin majani on irail: Melel I indai on komail, jaunopwei o me nenek kan pan mo ’mail pedelon on nan wein Kot. 32 Pwe Ioanej pwara don komail, padapadak on komail duen al pun, a komail jota kamelele i; a jaunopwei o me nenek kan kamelele i. A komail lao kilaner, komail jota kalukila, pwen kamele i. 33 Komail ron pil apot karajeraj! Kaun pan im amen padukedier mat en wain eu o kele pene, ap weiradar deun men wunid wan wain, o kauada im en daulik eu, ap kajile kin i on jaumat akai, o momaitelar nan wai. 34 A lao anjau en rak, a kadaralan jaumat akan a ladu kai, pwen ale a wan wain. 35 Jaumat akan ap jaikedi a ladu kan; re woki amen, kamela amen, a amen me re kate. 36 A pil kadarala ladu kai, toto jan men maj, Irail ari wiai on irail pil dueta. 37 A ikmuri a kadara won irail na ol majani: Nan re pan majak nai ol. 38 A jaumat akan lao kilaner ol o, irail ap kajokajoi nan pun arail: I me pan ale jojo, ukodo kitail en kamela i, a kitail pan id ale a jojo. 39 Irail ari jaikedi i o kajapoke jan i nan mat en wain o, o kamela i. 40 Ari, monjap en mat en wain lao pwarado, da me a pan wiai on jaumat pukat? 41 Irail potoan on i: A pan kamela aramaj jued pukat, ap pan neki on akai jaumat a mat en wain o, me pan ki on i wan wain ni anjau me kon on. 42 Iejuj ap kotin majani on irail: Komail jaikenta doropwer nan kijin likau kan: Takai o, me jauje kan kajapokelar, ap id wialar takai en pukakaim. Mepukat wiauier ren Kaun o, men kapuriamui patail? 43 I me I indai on komail, wein Kot pan japadoke jan komail, ap ko on eu kainok, me pan kida wa. 44 O meamen pupedi on pon takai wet, pan ola, a meamen me a pan pupedi on poa, a pan pitaki pajan i. 45 A jamero lapalap o Parijär akan lao ronadar a karajeraj akan, re mulikiadar, me a kotin karajeraje kin irail. 46 Irail ari majamajan jili en jaikidi i, a re majak aramaj akan, pwe re wia kin i jaukop amen.