13
Lo'o suria nga ta'a na'ona'o
Mooru te'efou, 'amoru lo'o suria nga ta'a na'ona'o na fanua amooru, suria te'efuta wane 'ame to'o na tegelangaa fana kwaitalainga na ta'a lauta God 'e 'ame alamiga fai. Nga ta'a na'ona'o te'efou, God ne'e arua 'agila ba'ita fafia ta'a Ni dai ne'e siria ulanga 'usia nga ta'a na'ona'o lo'oo, ngaia 'e ula la'u mola 'usia 'olataa na'a God 'e arua. Ma te'efuta wane ne'e agea 'ola 'ilo'oo, ngaia te'e ngaria kwa'ikwa'inga. Nga ta'a na gila agea ni 'ola 'e le'a, gila sia ma'unge'enia mola ta'a na'ona'o. Nga ta'a na'a gila agea ni 'ola 'e ria, gila na'a gila ma'unge'enia ta'a na'ona'o. Ma lauta moru ma'unge'enia ta'a na'ona'o, mooru 'amoru to'oru 'ani odo, ma tagila fa'aba'ita mooru. Suria gila na'a ta'a ni taunga'inga na God fana kwaibooniga amooru. Ma lauta moru agea te'efuta 'ola 'e ria, tamoru ma'unge'eniga, suria gila to'o na tegelangaa fana kwatelana kwa'ikwa'inga. Suria gila na'a ta'a ni taunga'inga na God fana kwatelana kwa'ikwa'inga fana ni dai ne'e agea 'ola 'e ria. Du'ana ngaia 'e 'ilo'oo, moru lo'o suria nga ta'a na'ona'o, ma moru sia agea mola tofuna moru ma'unge'enia kwa'ikwa'inga fa'asiga, ma tofuna funi'oonga amooru ne'e odo.
Du'ana ni 'ola lo'oori la'u mola, mooru moru foria takisi, suria nga ta'a na'ona'o gila taunga'i fana God, ma gila ka taunga'i tegela'a fana boonilana ta'a te'efou. Moru foria takisi te'efou na'a tagi na fanua amooru 'e iiria. Ma moru ka iiri ba'ita na nga ta'a na'ona'o te'efou.
Moru agea nga taunga'inga 'e le'a famooru kwairiu
Lauta moru gania te'efuta 'ola na ta wane, moru du'ua 'aferu. Ma te'e 'ola momola ne'e to'omia amoru agea mola na'a tamoru to'oru 'ania kwaimaanga famooru kwairiu. Ma ni dai na ngaia 'e kwaimaa 'ilo'oo, ngaia 'e lo'o suria nga tagi na God. Suria nga tagi laka'u 'e 'ilo'oo, “'I'oo sia agemani, ma 'i'oo sia kwa'ia mola te'efuta wane, ma 'i'oo sia beri mola, ma 'i'oo sia siria mola ni 'ola na tani ta'a ngaa'i.” Nga tagi lo'oori fe'enia nga tagi te'efou la'u mola, gila ogu mola na te'e tagi laka'u ne'e 'ilo'oo, “'Oi kwaimaa fana nga ta'a te'efou 'ani 'ilaka'u la'u mola na'a 'i'oo kwaimaa famu 'i talamu.” Eksodas 20:13-15,17; Diuteronomi 5:17-19,21; Levitikas 19:18 10 'I'oo su'aai lauta mooru moru kwaimaa fana ta'a ngaa'i, mooru moru sia agea mola te'efuta 'ola ne'e ria aga. Ngai lo'oo, lauta mooru moru kwaimaa, mai 'amoru moru lo'o no'o suria nga afirina tagi lo'oo te'efou.
11 Moru age 'ilo'oo, suria mooru moru su'a no'o na alata la Jisas Kraes 'ani nigi mai fana fa'amoori ladauru, ngaia 'e gagalangi no'o 'e riufia no'o nga alata laka'u goru eta goru tagoto'o ana. Ngai lo'oo, amoru sasari fana kwalolana la Jisas Kraes, ma moru sia 'ilaka'u mola nga ta'a na'a gila eeno. 12 Aia, ngaia 'e logo 'e aburu no'o, ma nga gani fana fa'amoori lamooru 'e gagalangi no'o mai. Ngaia lo'oo, 'agoru mamalo fa'asia nga abulongaa ne'e ria 'ilaka'u nga ta'a na'a gila agea ni 'ola na logo. Ma goru ka gema na ni 'ola ni fununga adauru. 13 Ngaia 'e to'omia fana abulo ladauru 'ani odo, 'ilaka'u nga ta'a lo'oo gila nana'i 'ubulana lalanga gagani. Mooru moru sia go'u ba'ita, ma moru sia agea mola fafangalaa fana agelana rianga, ma moru sia agemani mola, ma moru sia funu mola, ma moru sia 'uga mola. 14 Tafe'ua ma moru to'oru 'ilaka'u nga Alafa la Jisas Kraes, ma moru sia manata mola fana lekanga suria kwaisiriinga ne'e ria na nga noni mooru.

13:9 Eksodas 20:13-15,17; Diuteronomi 5:17-19,21; Levitikas 19:18