Fatalana God Rom 12
12
Taunga'inga fana God
Aia, ta'a ni kwaimaanga agu, tofuna nga kwailaeta'afiinga na God fadauru 'e ba'ita iiki, nau ku soe 'amooru, fana 'amooru kwatea no'o moori lamooru te'efou fana God 'ilaka'u nga tabonga. Nga tabonga lo'oori ngaia 'e moori, maka abu, ma God ka aile'a fe'enia. Ngaia no'o na falafala kwala'imori fana fo'asilana God. Mai mooru moru sia dau mola suria falafala ne'e ria fofona fanua lo'oo 'i wado. Tafe'ua ma 'amoru alamia God 'ani bulosia no'o moori lamooru 'ania fa'akwarilana nga manata lamooru, fana 'amoru su'a na 'olataa na'a God 'e siria 'amoru agea. 'Ilo'oo ma tamoru su'a na 'olataa na'a ngaia 'e le'a, ma 'olataa na'a te'e fa'abaole'a God, ma 'olataa na'a ngaia 'e odo.
God 'e nanamate'eni nau fana 'inau na Wane ni Kwairiinga fana, fana 'inau 'aku iiria famooru te'efou: Manata lamooru sia lafu 'amooru mola 'i talamooru. Tafe'ua moru manata le'a suria to'oru lamooru suria nga tagoto'onga lo'oo na God 'e kwatea famooru. Goru su'aai nga labe'e wane ngaia 'e to'o na ni lefu 'e aula. Ma nga talate'e 'ola na ni 'ola lo'oori 'e to'o na taunga'inga matari la'u mola. Ma ngaia 'ilo'oo la'u mola na nga nonina la Jisas Kraes. Dauru ni gule 'ola kwaitatari na nonina la Kraes, ma dauru ni gule 'ola adauru kwairiu.
Ma goru to'o na kwakwatenga kwaitatari'a na'a God 'e kwatea fadauru suria nga kwailaeta'afiinga aana. Ma lauta God 'ani kwatea kwakwatenga fana wane fana 'ani kwaifoula'i 'ania kwairiinga aana, 'ino'ona ma ngaia te'e alafuu no'o suria nga tagoto'onga lo'oo God 'e kwatea fana. Ma ta wane ngaa'i, lauta God 'ani kwatea kwakwatenga fana kwaibooningaa na ta'a, ngaia 'ani kwaibooni no'o na nga ta'a. Ma ta wane ngaa'i la'u, lauta God 'ani kwatea kwakwatenga fana fa'ananaulana ta'a te'efou, ngaia 'ani kwaifa'ananau mola. Ma ta wane ngaa'i la'u, lauta God 'e kwatea kwakwatenga fana nga falatetelana ta'a, ngaia 'ani agea mola. Ma te'efuta wane ngaa'i la'u, lauta God 'e kwatea kwakwatenga fana kwatenga fana ta'a, ngaia 'ani kwate fe'enia manatalana te'efou. Ma ta wane ngaa'i la'u, lauta God 'e kwatea kwakwatenga fana 'ani kwaitalai na nga ta'a, ngaia 'ani taunga'i tegela na kwaitalainga. Ma lauta ta wane ngaa'i, lauta God 'ani kwatea kwakwatenga na laeta'angaa fana ta'a fana, ngaia 'ani agea fe'enia nga manate'e wane ni aile'anga.
Nga kwaimaanga na'a goru to'o ai fana ta'a te'efou, ngaia 'e to'omia fana 'ani to'o na kwaimaanga ne'e kwala'imori. Ma moru ka ma'asini te'enia 'olataa ne'e ria, tafe'ua ma moru dau tegela fafia 'olataa ne'e le'a. 10 Moru kwaimaa famooru kwairiu, suria amooru nga fu'uwaiasina ala Jisas Kraes. Ma moru ka iiri ba'ita amooru kwairiu. 11 Moru taunga'i tegela, ma moru sia lalakwa mola. Moru taunga'i tegela'a fana nga Alafa. 12 Mooru 'amoru aile'a furifuri fe'enia ni 'ola na God ngaia 'e fataarunga'i ai famooru. Alata nga irito'ona ngaia 'e nigi amooru, moru nana'i aloalo ma moru ka fo'a furifuri. 13 Moru dalo'ia to'olanga amooru fe'enia nga ta'a ni futanga 'amooru ala Jisas Kraes na'a gila galafa. Ma moru ka kwaloa nga ta'a na gila nigi mai, fana 'agila nana'i 'ubulana nga 'ifi 'amooru.
14 Nga ta'a na'a gila fa'anonifii 'amooru, moru fo'a fana God 'ani nanamate'eniga. Kiu, mooru nanamate'eniga, ma muru sia fata ngadaga mola. 15 Moru aile'a fe'enia nga ta'a te'efou alata gila aile'a, ma moru kwaimanadai fe'enia nga ta'a te'efou alata na gila kwaimanadai. 16 Ma moru nana'i le'a fe'enia nga ta'a te'efou. Ma moru sia naunau mola, tafe'ua ma moru agea nga taunga'inga na'a nga ta'a gila 'ame manata ba'ita ai. Ma moru sia madafia iiria mooru moru su'a'ola 'e iiki.
17 Lauta ta wane ngaia 'e agea nga 'ola 'e ria amooru, mooru moru sia du'aa 'ania te'efuta 'ola ne'e ria. Moru irito'ona fana agelana 'olataa na'a nga ta'a te'efou gila manata suria ngaia 'e le'a. 18 Moru su'usu'u tegela fana 'amoru nana'i 'ania aloalonga fe'enia nga ta'a te'efou. 19 Ta'a ni kwaimaanga agu, lauta te'efuta wane 'e agea nga 'ola 'e ria amooru, moru sia lamadu'aa mola 'ania nga 'ola ne'e ria. Arua God 'ani kwatea kwa'ikwa'inga faga. Tofuna nga Girigiringa Abu laka'u 'e alafuu maka 'ilo'oo, “God 'e fata 'ilo'oo, ‘Nau taku du'ua, mai nau taku kwatea kwa'ikwa'inga fana ni dai na gila agea 'ola 'e ria amooru.’ ” Diuteronomi 32:35 20 Moru lo'o suria nga Girigiringa Abu laka'u ne'e iiria, “Lauta nga maarimae amu ngaia 'e molo'u, 'oi langonia. Ma lauta ngaia 'e maarigo'u, 'oi kwatea ka'o fana 'ani go'u. Tofuna lauta 'i'oo agea 'ola 'ilo'oo fana, ngaia te'e maila 'e iiki suria ni 'ola ne'e ria na'a ngaia 'e agea amooru.” Provebs 25:21-22 21 Moru sia alamia mola nga rianga 'ani riufia mooru. Tafe'ua ma moru talariufia nga rianga 'ania nga abulo le'anga 'amooru.

12:19 Diuteronomi 32:35

12:20 Provebs 25:21-22