3
Taunga'i oguogu fana God
Fu'uwane ni futanga agu, na alata laka'u 'inau ku to'oru fe'eni 'amooru, naku 'ame fa'ananaua mooru 'ilaka'u nau ku fa'ananaua ta'a na gila fongu 'ania nga Anoe 'ola Abu suria falafala amooru 'e 'ilaka'u mola nga falafala na ta'a fofona fanua lo'oo 'i wado. Moru 'ilaka'u mola nga ru'uru'ua, tofuna nga tagoto'onga 'amooru ala Jisas Kraes 'ame tegela 'ua. Ngai na'a 'inau ku fa'ananaua 'amooru 'ania 'ola 'e wada'u mola, 'ilaka'u nga noni laka'u 'e fa'asusufia nga wela sisika aana, ma ka 'ame kwatea 'ua nga fangalaa 'e ngasi fana. Na alata laka'u, ngaia 'e 'ato no'o fana 'amooru su'asuria nga kwaifa'ananaunga agu. Ma gwa'a alata lo'oo, moru 'ame to'omia 'ua, suria nga abulongaa 'amooru 'e 'ilaka'u nga abulongaa 'e ria na nga ta'a lo'oo na fanua lo'oo 'i wado. 'Amooru moru kwaifii, ma moru orikwaisu'usu'u laloamooru kwairiu, ma ngaia 'e faate'enia na'a kwaisiriinga 'e ria 'amooru lo'oo 'e talai 'amooru. Ma abulongaa amooru 'e 'ilaka'u nga ta'a gila 'ame to'o na nga Anoe 'ola Abu. Ma tani ta'a amooru gila alafuu 'ilo'oo, “Meeru meru leka suria la Pol.” Ma tani ta'a ngaa'i gila alafuu 'ilo'oo, “'Ameeru meru leka suria la Apolos.” Nga alafuu lamooru ngai lo'oo 'e faata'i wataga no'o na falafala amooru 'e 'ilaka'u no'o ta'a gila 'ame tagoto'o.
Mooru manata madi suria 'inau, la Pol, fe'enia la Apolos. Mee'e nga rua wane ni taunga'inga na God mola fana kwaibooninga amooru fana tagoto'onga. Ma mele ka agea mola 'olataa na Alafa 'e kwatea famee'e fana agelai. Aia, 'inau ku 'ilaka'u nga wane ne'e kirua nga lode 'ola. Ma la Apolos 'e 'ilaka'u nga wane ne'e fuia ka'o na nga lode 'ola lo'oo 'inau ku kirua. Ma God ne'e kwatea nga mooringa fana lode 'ola lo'oori, ma ka agea lode 'ola lo'oo 'ani bila'o mai. Ngai na'a, nga wane ne'e kirua lode 'ola fe'enia nga wane ne'e fuia nga ka'o na lode 'ola lo'oori, gaa'a gala 'ame ba'ita. God no'o na 'e ba'ita, suria ngaia ne'e kwatea mooringa fana lode 'ola lo'oo fana 'ani bila'o. Ma nga wane ne'e kirua lode 'ola fe'enia nga wane ne'e fuia ka'o na 'ai lo'oo, gaa'a gala taunga'i oguogu te'efou. Ma talate'e wane na rua wane lo'oo, God te'e kwatea foforinga fagaa'a fana nga taunga'inga lo'oo gala agea. Nau ku taunga'i fe'enia la Apolos fana God. Mai amooru no'o na'a, moru 'ilaka'u nga langa'a ala God na mele taunga'i 'ubulai.
Ma moru 'ilaka'u la'u mola nga 'ifi na God. 10-11 Ma God ka booni nau fana 'aku 'ilaka'u nga wane su'a'ola ne'e launge'enia nga 'ifi. Ma alata 'inau ku fa'ananaua 'amooru 'ina'o, nau ku arua nga fafalefu na 'ifi lo'oori. Ma te'e la Jisas no'o na nga fafalefu na 'ifi lo'oori. Ma tani ta'a kwaitatari ngaa'i gila launga'i fofona fafalefu lo'oori. Ma ngaia 'e le'a fana ni dai ne'e taunga'i na 'ifi lo'oori, ngaia te'e agea 'ani le'a nga taunga'inga aana. 12 Te'efuta wane ne'e launga'i fofona nga fafalefu lo'oori, ngaia 'e 'ilaka'u nga ta'a lo'oo gila launge'enia nga 'ifi 'ania nga 'ola 'e le'a 'ilaka'u nga gol, ma silva, ma nga fou na forilani 'e ba'ita. 'Amoe ma ngaia 'e 'ilaka'u nga ta'a na gila launge'enia mola nga 'ifi 'ania 'ola 'ame le'a 'ilaka'u nga 'ai ma nga lao. 13 Ma nga alata la Jisas Kraes te'e sufaa 'ola te'efou, ngaia te'e faate'eni wataga na nga taunga'inga adauru te'efou. Ngaia te'e irito'ona nga taunga'inga adauru 'ania eele. Ma lauta nga taunga'inga na te'efuta wane 'e le'a, 'ato no'o fana eele 'ani malangadaa. Ma lauta nga taunga'inga na te'efuta wane 'e ria, nga eele lo'oori te'e do'ofia te'efou. 14 Ma lauta nga eele 'ame malangadaa nga taunga'inga na wane, ngaia te'e ngaria nga foforinga le'a. 15 Ma lauta nga eele 'e ngadaa nga taunga'inga na wane, ngaia 'e sia ngaria la'u foforinga, tafe'ua ma God te'e fa'amooria. Ngaia te'e 'ilaka'u nga wane laka'u 'e 'akwa fa'asia nga 'ifi ne'e nula, ma ka 'ato no'o fana 'ani laua no'o te'efuta 'ola ai.
16 Mooru moru su'aai na'a amooru te'efou nga 'ifi abu na God, ma nga Anoe 'ola na God 'e to'oru 'ubulana moori lamooru. 17 Ngai na'a, lauta te'efuta wane 'e malangadaa mola nga 'ifi abu na God, God te'e malangadaa la'u mola. Du'ana nga 'ifi na God ngaia 'e abu 'e iiki, ma 'amooru no'o na'a 'ifi abu na God.
Nga su'a'olanga ala God ne'e ladoa nga ta'a
18 Aia, mooru moru sia kotofia mooru mola talamooru. Lauta te'efuta wane amooru 'e madafia ngaia wane su'a'ola na manatangaa na fanua lo'oo 'i wado, ngaia le'a fana 'ani ma'asiri na su'a'olanga no'ona, ma God te'e madafia wane lo'oo na wane ni su'a'olanga kwala'imori. 19 Suria 'olataa na'a ta'a fofona fanua lo'oo 'i wado gila iiria 'ania nga su'a'olanga, ngaia 'e kwekweto 'i maana God. 'I'oo su'a na Girigiringa Abu laka'u 'e alafuu 'ilo'oo, “Nga ta'a su'a'ola no'ona, God 'e agea nga launga'inga aaga 'e 'esia mola.” Job 5:13 20 Ma nga Girigiringa Abu 'e 'ilo'oo la'u mola, “Nga Alafa 'e su'aai nga manatalana ta'a su'a'ola lo'oo 'e 'ola 'uri'uri mola.” Sam 94:11 21 Ngai na'a, ngaia 'ame to'omia fana te'efuta wane amooru 'ani fata naunau mola tofuna 'amooru moru leka suria te'e wane ni kwaifa'ananaunga. Tofuna God 'e kwatea 'ola lo'oo te'efou famooru no'o. 22 'Ameeru, 'inau la Pol, la Apolos, ma la Pita la'u mola, God 'e arua meeru ni wane ni taunga'inga 'amooru mola. Nga fanua lo'oo 'i wado, ma nga mooringa fe'enia nga maenga, ma nga 'ola lo'oo ne'e lau na alata lo'oo, ma nga alata lo'oo te'e nigi mai, ni 'ola lo'oo ni 'ola amooru. 23 Mai amooru no'o na 'ola ala Jisas Kraes. Ma la Jisas Kraes, ngaia nga 'ola ala God.

3:19 Job 5:13

3:20 Sam 94:11