2
La Pol 'ame alafuu 'ania nga su'a'olanga na fanua lo'oo 'i wado
Aia, fu'uwanefuta agu, na alata laka'u 'inau ku nigi mai te'amooru fana alafuunga suria nga fatalana God famooru, nau ku 'ame alafuu 'ania nga alafuunga na su'a'olanga 'ilaka'u nga wane na ngaia 'e su'ana 'ola. Suria nga alata laka'u 'inau ku nana'i fe'eni 'amooru, nau ku siria 'aku alafuu mola suria te'ingaia la Jisas Kraes ma nga maenga aana na 'ai folo. Ngai na'a, nga alata laka'u 'inau ku nigi kau te'amooru, 'inau ku waata'uta'u ma kua lebelebe no'o, tofuna nau ku ma'u. Ma alata 'inau ku alafuu fe'eni 'amooru, nga alafuulagu nga su'a'olanga na fanua lo'oo 'i wado 'amoe. Tafe'ua ma 'inau ku alafuu 'ania tegelangaa na Anoe 'ola Abu. Ngaia 'e 'ilo'oo fana tagoto'onga amoru 'e sia egwa mola na su'a'olanga na wane, tafe'ua ma tamoru egwa na tegelangaa na God.
Anoe 'ola Abu 'e faate'enia nga fadafadanga na God
Fana ta'a na'a tagoto'onga aaga 'e tegela no'o na God, meeru alafuu faga 'ania su'a'olanga. Ma nga su'a'olanga lo'oo 'inau ku fa'ananauga 'ania 'amoe la'u fa'asia nga ta'a su'a'ola na fanua lo'oo 'i wado, 'amoe ma nga ta'a na gila ba'ita fafia nga fanua lo'oo 'i wado. Nga foufounga aaga te'e sui mola. Tafe'ua ma 'imeeru meru alafuu suria nga su'a'ola na God lo'oo ngaia 'e fa'anagwaa ma ka 'ame faata'i wataga ai fana ta'a mai 'ina'o. Ma 'i na'o na God 'e bi'i launge'enia fanua lo'oo 'i wado, ngaia 'e fadaa no'o fana 'ani agea 'ola lo'oo fana fa'ale'a ladauru 'i Langi. Ma nga ta'a na'ona'o na fanua lo'oo 'i wado gila 'ame su'ana nga fadafadanga lo'oori. Lauta gila su'asuria, ngaia 'e 'ato no'o 'agila mudu'ia nga Alafa ne'e tegela'a 'e iiki na 'ai folo. Du'ana nga Girigiringa Abu laka'u 'e alafuu 'ilo'oo,
“Nga 'ola na'a God 'e sasaria no'o ai fana kwatelai fana ta'a na'a gila kwaimaa fana,
tafe'ua ma te'efuta wane 'ame aga su'aai 'ua, ma 'ame longo su'a 'ua ai,
ma te'efuta wane 'ame manadaia ni 'ola lo'oori.” Aesea 64:4
10 Ma God 'e faate'enia nga fadafadanga lo'oo fadauru 'ania Anoe 'ola aana, ne'e su'aai na ni 'ola lo'oo te'efou ma ni 'ola 'e nagwa na manatalana God. 11 Te'e 'i ngaia 'i talana ne'e su'ana 'olataa na'a ngaia 'e to'oru 'ubulana manatalana wane. Ma ka 'ilo'oo la'u mola, te'e Anoe 'ola Abu momola ne'e su'a na 'olataa na'a ngaia 'e to'oru 'ubulana manatalana God. 12 Ma dauru ta'a na'a goru tagoto'o, goru sia manata 'ilaka'u nga ta'a 'e ria na fanua lo'oo 'i wado. Tafe'ua ma nga Anoe 'ola Abu fa'asia God 'e nana'i fe'eni 'adauru fana 'agoru aga su'ana ni 'ola lo'oo te'efou na'a God 'e kwatea fadauru.
13 Ngai na'a ameeru meru 'ame kwaifa'ananau la'u 'ania su'a'olanga na wane. Tafe'ua ma nga Anoe 'ola Abu 'e booni 'ameeru fana 'ameeru kwaifa'ananau 'ania ni 'ola kwala'imori lo'oo suria God fana ta'a na'a gila to'o na Anoe 'ola Abu 'ubulana moorilaga. 14 Ma nga ta'a na gila 'ame to'o na Anoe 'ola Abu, gila ma'asini na ni 'ola kwala'imori lo'oo suria God na'a Anoe 'ola Abu 'e faate'enia. Du'ana ta'a lo'oori gila iiria nga 'ola lo'oori Anoe 'ola Abu 'e faate'enia ngaia 'e 'ola 'uri'uri mola. Ma ngaia 'e 'ato fana 'agila su'asuria ni 'ola lo'oori, tofuna gila bo'obo'o fana nga Anoe 'ola Abu 'ani booniga fana 'agila su'a na ni 'ola kwala'imori lo'oori. 15 Tafe'ua ma nga wane ne'e to'o na Anoe 'ola Abu 'ubulana mangona, ngaia to'omia fana 'ani aga su'ana ni 'ola lo'oo te'efou fa'asia nga Anoe 'ola Abu. Ma nga wane na ngaia 'ame to'o na Anoe 'ola Abu 'ubulana mangona, ngaia 'e 'ato fana 'ani sufaa nga wane ne'e to'o na Anoe 'ola Abu. 16 Suria na Girigiringa Abu laka'u 'e alafuu 'ilo'oo,
“Te'efuta wane 'e sia su'asuria mola nga manatalana Alafa.
Ma te'efuta wane 'ame to'omia la'u fana fa'ananaulana Alafa 'ania te'efuta 'ola.” Aesea 40:13
Tafe'ua ma dauru lo'oo goru to'o no'o na Anoe 'ola, goru to'o na manatangaa 'ilaka'u manatalana la Jisas Kraes.

2:9 Aesea 64:4

2:16 Aesea 40:13