57
1 ʻOku hola ʻa Tevita ki he ʻOtua ʻo lotu, pea hanu ʻi heʻene tuʻutāmaki. 7 ʻOku ne enginakiʻi ia ke falala ki he ʻOtua.
Ki he Takimuʻa, ʻAli-Tasikiti, ko e Saame mahuʻinga ʻa Tevita, ʻi heʻene hola meia Saula ʻi he ʻana.
Ke ke ʻaloʻofa kiate au, ʻE ʻOtua, ke ke ʻaloʻofa kiate au:
he ʻoku falala hoku laumālie kiate koe:
ʻio, pea te u hūfanga ʻi he malu ʻo ho kapakau,
ke ʻoua ke mole ʻo ngata ʻae ngaahi kovi ni.
Te u tangi ki he ʻOtua fungani māʻolunga,
ki he ʻOtua ʻoku fai ʻae ngaahi meʻa kotoa pē maʻaku.
Pea te ne fekau mei he langi, ʻo fakamoʻui au,
mei he lauʻikovi ʻo ia ʻoku ne fie folo au ke ʻosi.
Sila.
ʻE fekau atu ʻe he ʻOtua ʻene ʻaloʻofa mo ʻene moʻoni.
‌ʻOku ʻi he lotolotonga ʻoe fanga laione hoku laumālie:
pea ʻoku ou tokoto mo kinautolu kuo vela,
ʻio, ʻae ngaahi foha ʻoe tangata, ko honau nifo ko e ngaahi tao mo e ngahau,
pea ko honau ʻelelo ko e heletā māsila.
‌ʻE ʻOtua, ke māʻolunga lahi hake koe ʻi he ngaahi langi;
tuku ke māʻolunga hake ho nāunau ʻi māmani kotoa pē.
Kuo nau teuteu ʻae kupenga ki hoku tuʻunga vaʻe;
kuo mapelu ki lalo hoku laumālie:
naʻa nau keli ʻae luo ʻi hoku ʻao,
pea kuo tō ki ai ʻakinautolu.
Sila.
‌ʻOku maʻu hoku loto, ʻE ʻOtua, ʻoku maʻu hoku loto:
te u hiva mo ʻatu ʻae fakamālō.
Ke ʻā hake, ʻa hoku nāunau; ʻā hake, ʻae saliteli mo e haʻape:
te u ʻā hengihengi hake pe au.
‌ʻE ʻEiki, te u fakamālō kiate koe ʻi he ʻao ʻoe kakai:
te u hiva kiate koe ʻi he ngaahi puleʻanga.
10 He ʻoku lahi hoʻo ʻaloʻofa ʻo aʻu ki he ngaahi langi,
mo hoʻo moʻoni ki he ngaahi ʻao.
11 ‌ʻE ʻOtua, ke māʻolunga lahi hake koe ʻi he ngaahi langi:
tuku ke māʻolunga hake ho nāunau ʻi māmani kotoa pē.