55
1 ʻOku hanu ʻa Tevita ʻi heʻene lotu ʻi heʻene tuʻutāmaki lahi. 9 ʻOku lotu ia koeʻuhi ko e kovi mo e kākā ʻa hono ngaahi fili. 16 ʻOku ne fakafiemālieʻi ia ʻi he ʻOtua ʻi heʻene fakamoʻui ia, mo veuveuki hono ngaahi fili.
Ki he Takimuʻa ʻi he Nekina, ko e Saame akonaki ʻa Tevita.
Fakafanongo ki heʻeku lotu, ʻE ʻotua;
pea ʻoua naʻa ke fufū koe mei heʻeku lotu tāumaʻu.
‌ʻAfio mai kiate au, mo ke ongoʻi au:
ʻoku ou lāunga ʻi heʻeku mamahi, pea tangi kalanga;
Koeʻuhi ko e leʻo ʻoe fili,
koeʻuhi ko e taʻomia ʻe he kau angakovi:
he kuo nau tuku ʻae hia kiate au,
pea ʻi he ʻita ʻoku nau fehiʻa kiate au.
‌ʻOku mamahi lahi hoku loto ʻiate au:
pea kuo tō kiate au ʻae ngaahi fakailifia ʻoe mate.
Kuo hoko kiate au ʻae manavahē mo e tetetete,
pea kuo lōmakiʻi au ʻe he lilika.
Pea naʻaku pehē, Taumaiā ke u maʻu ʻae kapakau ʻo hangē ko e lupe!
Koeʻuhi ke u puna atu, pea fiemālie ai.
Vakai, te u ʻalu ʻo hē ki he mamaʻo, pea u nofo ʻi he toafa.
Sila.
Te u ʻalu fakatoʻotoʻo,
ʻo hao mei he matangi lahi mo e afā.
Fakaʻauha, ʻE Sihova, pea vahevahe honau ʻelelo:
he naʻaku mamata ki he fakamālohi mo e fekeʻikeʻi ʻi he kolo.
10 ‌ʻOku nau ʻalu fano ai ʻi he ngaahi ʻā ʻo ia ʻi he ʻaho mo e pō:
ʻoku ʻi loto ʻi ai ʻae pauʻu mo e mamahi.
11 ‌ʻOku ʻi ai ʻae kovi:
ʻoku ʻikai mahuʻi mei hono ngaahi hala ʻae fakamālohi mo e kākā.
12 He naʻe ʻikai ko ha fili ʻaia naʻa ne lauʻikoviʻi au;
ka ne pehē, te u faʻa kātaki ia:
pea naʻe ʻikai ko ia ʻoku ne fehiʻa kiate au ʻaia kuo hiki hake ia kiate au ka ne pehē,
te u faʻa fufū au meiate ia.
13 Ka ko koe ia, ko e tangata ʻoku ta tatau,
ko hoku fakahinohino, mo hoku kaumeʻa.
14 Naʻa ta alea lelei mo au,
pea ʻalu fakataha ki he fale ʻoe ʻOtua.
15 Ke puke ʻakinautolu ʻe he mate,
pea tuku ke ʻalu vave hifo ʻakinautolu ki hētesi:
he ʻoku ʻi honau ngaahi nofoʻanga, pea ʻiate kinautolu ʻae kovi.
16 Ka ko au te u ui ki he ʻOtua;
pea ʻe fakamoʻui au ʻe Sihova.
17 ‌ʻI he efiafi, mo e pongipongi, mo e hoʻatā, te u lotu, mo tangi leʻo lahi:
pea te ne ongoʻi hoku leʻo.
18 Kuo ne fakamoʻui hoku laumālie ʻi he melino mei he tau naʻe tuʻu hake kiate au:
he naʻe ʻiate au ʻae tokolahi.
19 ‌ʻE ongoʻi ʻe he ʻOtua, ʻaia ʻoku ʻafio talu mei muʻa,
pea te ne tautea ʻakinautolu.
Sila.
Koeʻuhi ʻoku ʻikai te nau feliliuʻaki,
ko ia ʻoku ʻikai te nau manavahē ai ki he ʻOtua.
20 Naʻa ne mafao atu hono nima kiate kinautolu ʻaia naʻe nonofo ʻi he melino mo ia:
kuo maumauʻi ʻe ia ʻene fuakava.
21 Ko e ngaahi lea ʻa hono ngutu naʻe molemole lahi hake ʻi he pota,
ka naʻe ʻi hono loto ʻae tau:
naʻe molū lahi ʻene ngaahi lea ʻi he lolo,
ka ko e moʻoni ko e ngaahi heletā ia kuo unuhi.
22 Ke ke tuku hoʻo kavenga kia Sihova, pea te ne poupou koe:
ʻe ʻikai ʻaupito te ne tuku ke ngaue ʻae kakai māʻoniʻoni.
23 Ka ko koe, ʻE ʻOtua te ke ʻohifo ʻakinautolu ki he luo ʻoe fakaʻauha:
ko e kau tangata pani toto mo ngāue kākā ʻe ʻikai tenau aʻusia hono vaeuaʻanga ʻo honau ngaahi ʻaho;
ka te u falala kiate koe.