4
1 ʻOku ne enginaki ʻae niʻihi taki tokotaha, 4 Pea ne fai ai leva ʻae ngaahi ako ʻoku kau ki he siasi kotoa pē, 10 Pea ne fakahā ʻene fiefia lahi ʻi heʻenau ʻofa kiate ia ʻi heʻene nofo fale fakapōpula, kae ʻikai koeʻuhi ko ʻenau taufetuku ki heʻene masiva pe, ka koeʻuhi ko e ʻofa ʻoku hā ai ʻiate kinautolu. 19 Pea ne fakaʻosi ʻaki ʻae ngaahi lotu mo e ngaahi fetapa.
Ko ia, ko hoku kāinga ʻofeina ʻoku ou holi ki ai, ko e fiefiaʻanga mo ʻeku teunga, ʻae ʻofeina lahi, ke mou tuʻumaʻu ʻi he ʻEiki. ‌ʻOku ou kole kia ʻIuotia, pea u kole kia Siniteke, ke na loto taha pe ʻi he ʻEiki. Pea ʻoku ou kole atu kiate koe foki, ko hoku hoa moʻoni, ke ke tokoniʻi ʻae kau fefine ko ia naʻe ngāue mo au ʻi he ongoongolelei, mo Kelemeni foki, pea mo hono toe ʻo ʻeku kaunga ngāue, ʻaia ʻoku ʻi he tohi ʻoe moʻui honau hingoa. Fiefia maʻuaipē ʻi he ʻEiki: ʻoku ou toe pehē, Fiefia. Tuku ke ʻilo ʻe he kakai kotoa pē hoʻomou ʻulungāanga lelei. ʻOku ofi ʻae ʻEiki. ‌ʻOua naʻa tokanga mamahi ki ha meʻa ʻe taha; kae fakahā atu hoʻomou holi ʻi he meʻa kotoa pē, ki he ʻOtua, ʻi he lotu mo e lotu tāumaʻu mo e fakafetaʻi. Pea ko e melino ʻoe ʻOtua, ʻaia ʻoku lahi hake ʻaupito ʻi he faʻa ʻiloa, te ne maluʻi homou laumālie mo homou loto ʻia Kalaisi Sisu. E kāinga, ko hono fakaʻosi eni, ke ʻilonga ʻae ngaahi meʻa ʻoku moʻoni, ke ʻilonga ʻae ngaahi meʻa ʻoku matamatalelei, ke ʻilonga ʻae ngaahi meʻa ʻoku totonu, ke ʻilonga ʻae ngaahi meʻa ʻoku māʻoniʻoni, ke ʻilonga ʻae ngaahi meʻa ʻoku fakaʻofoʻofa, ke ʻilonga ʻae ngaahi meʻa ʻoku ongoongolelei; kapau ʻoku ai ha lelei, pe ha meʻa ke fakamālōʻia, tokanga ki he ngaahi meʻa ko ia. Ko e ngaahi meʻa ko ia, naʻa mou akonekina ai, mo maʻu, mo ongoʻi, mo mamata ki ai, ʻiate au, fai ia: pea ʻe ʻiate kimoutolu ʻae ʻOtua ʻoe melino. 10 Ka naʻaku fiefia lahi ʻi he ʻEiki, koeʻuhi kuo toe ake ki mui ni hoʻomou tokanga kiate au; ʻaia naʻa mou tokanga ai foki, ka naʻa mou taʻehafaingamālie. 11 Ka ʻoku ʻikai te u lea koeʻuhi ko ha masiva: he kuo akonekina au, ke u fiemālie ʻi he meʻa kotoa pē teu ʻi ai. 12 ‌ʻOku ou ʻilo ke fai ʻi he masiva, pea ʻoku ou ʻilo ke fai ʻi he maʻu ʻo lahi: kuo akonekina au ʻi he potu kotoa pē mo e meʻa kotoa pē ke mākona pe fiekaia, ke u maʻu ʻo lahi pea ke kātaki ʻae masiva. 13 ‌ʻOku ou faʻa fai ʻae ngaahi meʻa kotoa pē ʻia Kalaisi ʻoku ne fakamālohiʻi au. 14 Ka neongo ia, kuo mou fai lelei ʻi hoʻomou kau ʻi heʻeku mamahi. 15 Pea ko eni, ʻae kau Filipai, ke mou ʻilo foki, ʻi he kamataʻanga ʻoe ongoongolelei, ʻi heʻeku ʻalu mei Masitōnia, naʻe ʻikai kau ha siasi ʻe taha kiate au ʻi he fefoakiʻaki, ka ko kimoutolu pe. 16 Naʻa mo ʻeku ʻi Tesalonika naʻa mou tokoni ʻo liunga taha mo liunga ua ki heʻeku masiva. 17 Kae ʻikai ʻi heʻeku holi ki ha foaki: ka ʻoku ou holi ki ha fua ʻe ʻaonga kiate kimoutolu. 18 Ka kuo ʻiate au kotoa pē, pea lahi ʻaupito: ʻoku ou mahu, he kuo u maʻu ia Epafalotaito ʻae ngaahi meʻa meiate kimoutolu, ko e ngangatu ʻoe meʻa namu kakala, ko e feilaulau ʻaonga, pea lelei ki he ʻOtua. 19 Ka ʻe taufetuku ʻe hoku ʻOtua ki hoʻomou masiva kotoa pē, ʻo fakatatau ki heʻene koloa ʻi he nāunau ʻia Kalaisi Sisu. 20 Pea ko eni, ke ʻi he ʻOtua ko ʻetau Tamai ʻae nāunau ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻEmeni. 21 ‌ʻOfa atu ki he kāinga māʻoniʻoni kotoa pē ʻia Kalaisi Sisu. Ko e kāinga ʻoku ʻiate au ʻoku ʻofa atu kiate kimoutolu. 22 ‌ʻOku ʻofa atu ʻae kāinga māʻoniʻoni kotoa pē kiate kimoutolu, kae lahi hake ʻakinautolu ʻoku ʻi he fale ʻo Sisa. 23 Ke ʻiate kimoutolu kotoa pē ʻae ʻofa ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi. ʻEmeni.