3
1 ʻOku haʻu ʻa Siosiua; ki Sioatani. 2 ʻOku akonaki ʻe he kau matāpule ki he kakai ʻi heʻenau ʻalu. 7 ʻOku tokoni ʻe Sihova ʻa Siosiua. 9 ʻOku tokoni ʻe Siosiua ʻae kakai. 14 ʻOku vaheʻi ʻae vai ʻo Sioatani.
Pea naʻe tuʻu hengihengi hake ʻa Siosiua ʻi he pongipongi; pea naʻa nau hiki mei Sitimi, ʻo hoko ki Sioatani, ʻaia mo e fānau kotoa pē ʻa ʻIsileli, ʻo nofo ʻi ai ʻi he teʻeki ke aʻa atu. Pea hili ʻae ʻaho ʻe tolu pea pehē, naʻe ʻalu atu ʻae kau matāpule ki he fakataha ʻoe kautau: Pea naʻa nau fekau ki he kakai, ʻo pehē, “ʻI hoʻomou mamata ki he puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ko homou ʻOtua, mo e kau taulaʻeiki mo e kau Livai ʻoku haʻamo ia, ke mou hiki ai mei homou potu, ʻo muimui ki ai. Ka ʻe ai ha vahaʻa ʻiate kimoutolu mo ia, ko e hanga ʻe fā afe nai hono fuofua: ʻoua naʻa mou hoko ke ofi ki ai, koeʻuhi ke mou ʻilo ʻae hala ʻaia ʻoku totonu ke mou ʻalu ai: he ʻoku teʻeki ai te mou fou ʻi he hala ni.” Pea naʻe pehē ʻe Siosiua ki he kakai, “Fakamāʻoniʻoniʻi ʻakimoutolu: koeʻuhi ʻe fai ʻe Sihova ʻapongipongi ʻae ngaahi mana ʻiate kimoutolu.” Pea naʻe lea ʻa Siosiua ki he kau taulaʻeiki, ʻo pehē, “Toʻo hake ʻae puha ʻoe fuakava, pea ʻalu muʻomuʻa ʻi he ʻao ʻoe kakai. Pea naʻa nau toʻo hake ʻae puha ʻoe fuakava, ʻo ʻalu ʻo muʻomuʻa ʻi he kakai.”
¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Siosiua, “Ko e ʻaho ni te u kamata fakahikihiki koe ʻi he ʻao ʻo ʻIsileli kotoa pē, koeʻuhi kenau ʻilo, ʻo hangē ko ʻeku ʻia Mōsese, ʻe pehē pe ʻeku ʻiate koe. Pea ke fekau ʻe koe ki he kau taulaʻeiki ʻoku haʻamo ʻae puha ʻoe fuakava, ʻo pehē, ʻI hoʻomou hoko ki he veʻevai ʻo Sioatani, te mou tuʻumaʻu pe ʻi Sioatani.”
¶ Pea naʻe pehē ʻe Siosiua ki he fānau ʻa ʻIsileli, “Mou haʻu ki heni, pea fanongo ki he ngaahi folofola ʻo Sihova ko homou ʻOtua.” 10 Pea naʻe pehē ʻe Siosiua, “Te mou ʻilo ʻi he meʻa ni ʻoku ʻiate kimoutolu ʻae ʻOtua moʻui, pea ko e moʻoni ʻe kapusi ʻe ia mei homou ʻao ʻae kau Kēnani, mo e kau Heti, mo e kau Hevi, mo e kau Pelesi, mo e kau Keakasa, mo e kau ʻAmoli, mo e kau Sepusi. 11 Vakai, ko e puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ʻo māmani kotoa pē ʻoku ʻalu muʻomuʻa ʻi homou ʻao ki loto Sioatani. 12 Pea ko eni, mou fili ha kau tangata ʻe toko hongofulu ma toko ua mei he ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsileli, ko e tangata pe taha mei he faʻahinga kotoa pē. 13 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻi he hoko ʻae ʻaofivaʻe ʻoe kau taulaʻeiki ʻoku haʻamo ʻae puha ʻo Sihova, ko e ʻEiki ʻo māmani kotoa pē, ke tuʻu ki he vai ʻo Sioatani, ʻe motuhi leva ʻae vai ʻo Sioatani mei he vai ʻoku tafe hifo; pea ʻe tuʻu fakaʻesi pe ia.” 14 Pea naʻe pehē, ʻi he hiki ʻae kakai mei honau ngaahi fale fehikitaki, ke ʻalu ki he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani, naʻe ʻalu muʻomuʻa ʻae kau taulaʻeiki ʻi he ʻao ʻoe kakai, ʻo haʻamo ʻae puha ʻoe fuakava; 15 Pea ʻi he hoko ki Sioatani ʻakinautolu naʻe haʻamo ʻae puha, pea tuʻu ki he veʻevai ʻae vaʻe ʻoe kau taulaʻeiki naʻe haʻamo ʻae puha, (he naʻe fonu mahakehake ʻa Sioatani, ʻi hono ngaahi ngutu vai kotoa pē ʻi he kuonga kotoa pē ʻoe ututaʻu,) 16 ‌ʻIloange ko e ngaahi vai naʻe tafe mai naʻe tuʻu, pea tupu hake ʻo fakatafungofunga, ʻo vāmamaʻo ʻaupito mei he kolo ko ʻAtama, ʻaia ʻoku ʻi he potu ʻo Salitani: pea ko ia naʻe tafe mai ki he tahi ʻoe toafa, ʻaia ko e tahi kona, naʻe mamaha ia, pea motuhi: pea naʻe aʻa ai ʻae kakai ʻo hangatonu ki Seliko. 17 Pea ko e kau taulaʻeiki ʻaia naʻe haʻamo ʻae puha ʻoe fuakava ʻo Sihova naʻe tuʻumaʻu ʻi he kelekele mōmoa ʻi loto Sioatani, pea naʻe ʻalu ʻae kakai ʻIsileli kotoa pē ʻi he kelekele mōmoa, ke ʻoua ke ʻosi ʻae kakai kotoa pē ki he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani.