35
1 Ko e monūʻia fakafiefia ʻoe puleʻanga ʻo Kalaisi. 3 ʻOku maʻu ʻae tokoni ʻe he vaivai; ʻi he lelei mo e tāpuaki ʻoe ongoongolelei.
‌ʻE fiefia ʻae toafa mo e potu lala koeʻuhi ko kinautolu,
pea ʻe fiefia ʻae potu liʻaki, pea fisi ʻo hangē ko e lose.
‌ʻE fisi lahi ia,
pea fiefia ʻi he fiefia mo e hiva:
ʻe foaki ki ai ʻae nāunau ʻo Lepanoni,
ko e lelei ʻo Kameli mo Saloni:
te nau mamata ki he nāunau ʻo Sihova,
mo e lelei lahi ʻo hotau ʻOtua.
Mou tokoni ki he nima vaivai,
pea poupou ʻae tui ʻoku fengataliʻaki.
Ke ke pehē kiate kinautolu ʻoku loto manavasiʻi, “Ke mou mālohi,
ʻoua ʻe manavahē:
vakai, ʻe hāʻele mai homou ʻOtua mo e tautea,
ʻio, ʻae ʻOtua ʻaki ʻae totongi;
te ne hāʻele mai ʻo fakamoʻui ʻakimoutolu.”
Pea ʻe toki fakaʻā ʻae mata ʻoe kui,
pea ʻe fakaava mo e telinga ʻoe tuli.
Pea ʻe toki hopohopo ʻae tangata ketu ʻo hangē ko e hainite,
pea ʻe hiva ʻae ʻelelo ʻoe noa:
koeʻuhi ʻe tupu ʻi he toafa ʻae ngaahi vai,
mo e ngaahi vaitafe ʻi he potu lala.
Pea ʻe hoko ʻae kelekele mōmoa ko e anovai,
mo e fonua fieinu ko e ngaahi matavai:
pea ko e nofoʻanga ʻoe fanga talākoni, ʻi he potu naʻe taki taha tokoto ai, ʻe tupu ai ʻae mohuku mo e kaho mo e mohuku ʻoe ano.
Pea ʻe ʻi ai ʻae hala motuʻa, pea mo e hala,
pea ʻe ui ia ‘Ko e Hala ʻoe Māʻoniʻoni;’
ʻe ʻikai ʻalu ai ʻae taʻemaʻa;
ka e tuku ia kiate kinautolu ni:
pea neongo ko e vale ʻae kakai fononga ʻe ʻikai te nau hē ai.
‌ʻE ʻikai ʻi ai ha laione,
pea ʻe ʻikai ʻalu hake ki ai ha manu fekai,
ʻe ʻikai ʻilo ia ʻi ai;
ka ʻe ʻeveʻeva ai ʻae kakai kuo huhuʻi:
10 Pea ʻe foki mai ʻae kakai kuo huhuʻi ʻe Sihova,
ʻo haʻu ki Saione mo e ngaahi hiva,
mo e fiefia taʻengata ʻi honau ʻulu:
te nau maʻu ʻae fiefia mo e nekeneka,
pea ʻe puna atu ʻae mamahi mo e toʻe.”