tii târa 7 wâra pwapwicîri <α>
2
(Naporomee 2–3)
1 <α> Tà tàpé Éféso
Auinapàpari 1.16[É ina tôo* Tôo—Wà Ioane na é wii tii. wà *Pwina naîri âboro, pâ]: «Gà wii pâ, tà pwi *angela Pwi angela—é, Pwi apitûâ. Ipaiwà naa na nee tii 8,12,18. (Côo note goo Auinapàpari 1.20.) kâra ê wâra pwapwicîri wâ Éféso pâ:
«Wàéni ê popai kôo, wâgo na go cipa na na-araraîô étò i 7 îricò; â go pâra nabibiu kâra 7 wâra ânye mwani mii, [ma wéaarirà]. Â go ina tàwà pâ: 1 Ioane 4.1Go jèe tâmogòori ê wâro kàwà Wâro kàwà—Grec: Wâro'gà. Ê tii, âna wii tà pwi apiwéaari ê wâra pwapwicîri, ba kâra diri tèpa wâra pwapwicîri na é wéaarirà., ma êdiri pâ wakè kàwà, ma ê pai pidàpwicâariwà. Â go jèe tâmogòori pâ guwà cicara tàpé na nümarà na rà pwa na èpà. Ba guwà jèe côoina tèpa pwâ, na rà pi-ina goorà pâ, rà tèpa *apostolo, [na go cùrurà pâ]. Â guwà pwamaagé côo, ba wàrapwiri gooò. Êco na câguwà caa panuâ ê cèikî kàwà naa gooò§ 2e phrase—Grec: Càcaa oratàwà..
«Â caapwi co, pwa ê càragà na èpà, â go patùrawà ba gòo. Guwà jèe tubatiàu pwâranümawà gooò* Pwâranümawà gooò—é, Pwâranümawà goo tèpa cèikî béewà., na tâa goowà béaa. Auinapàpari 3.3Wâdé na guwà niimiri wâna na ia guwà tûu naawê. Â guwà pinünüma ma guwà biiwà, â guwà wârori côwâ ê càrawà béaa, [na ia wâdé tà Pwiduée]! Ba go péa tèepaa mariwà, ma popa jiiwà i wâra ânye kàwà.
«Êco na wàéni ê càrawà na wâdé. Ba guwà èpàri, pwacèwiio ê pâ wakè kà tèpa Nicolaïtes Tèpa Nicolaïtes—Tèpa pwa pupûra na tèpa pwâ na rà pacâmuri tèpa cèikî naa goo Kériso goro pâ popai na pwâ. Munaa rà ina pâ, tâa tàra ê autâmogòorimuru na tàbinyiri, â rà niimiri pâ ê nyuâajè co na âjimuru, â càcaa naiijè, êkaa na wâdé na jè wâro imudi goro naiijè. Pwiri rà pâra wiâra pwi âboro na nee Nicolaüs..
Genèse 2.9; Auinapàpari 22.2,19«Wà pwina pwa pwâranyüruê, âna wâdé na é têre, ê pwina é ina ê Nyuâaê Pwicîri târa pâ wâra pwapwicîri!
«Â wà pwi âboro na é piétò [jii ê èpà] âna go o mwa naa tàrù têe, ma é uti ê pwâra upwâra târa wâro, na wâna aupwanapô kà Pwiduée naa *napwéretòotù.
Nabwé!»
2 <α> Tà tàpé Smyrne
[Wà Pwina naîri âboro, âna é ina tôo mwara, pâ]: «Gà wii pâ, tà pwi angela kâra ê wâra pwapwicîri wâ Smyrne pâ:
«Wàéni ê popai kôo, wâgo na go autapoo goo ma ê pwâadèreè, na ia go bà, â go jèe wâro côwâ. Â go ina tàwà pâ:
2 Korénito 11.14–15; Auinapàpari 3.9«Go jèe tâmogòori ê pai tâa na aré kàwà, ma pai ticè kàwà. Â po dau wâru pâ aupwényunyuâari kà Pwiduée naa gòwà! Â go jèe tâmogòori ê pâ picocoo kà tàpé na rà ina pâ rà tèpa *Juif—[tèpa âboro kà Pwiduée]—âna càra caa tàpé géewê. Ba rà tèpa âboro kà *Caatana.
10  2 Timotéo 4.8; Jacques 1.12«Â go ina tàwà pâ: O mwa pwa cè ji pàara Cè ji pàara—Grec: 10 tòotù. cèna guwà o tâa na aré ma tòina na. Ba wà Caatana, âna ée mwa nama tòpò cè pàra tàpé gée goowà, naa na karapuu, ba na pai tacaiwà diri. Êco na guwà cibwaa nama wâgotàwà. Â guwà cimwü naa na ê cèikî kàwà, ipaiwà na pâra nau pòtàmwarawà. Â go o mwa naa pumara wakè kàwà—ê bwe korona, târa wâro§ Go o mwa naa pumara wakè kàwà—ê bwe korona, târa wâro—Munaa pai ina wèe pâ: Go o mwa naa tàwà ê âji wâro, é, pwiri Go o mwa naa tàwà ê câmawà na guwà wârori ê wâro..
11  Auinapàpari 20.14, 21.8«Wà pwina pwa pwâranyüruê, âna wâdé na é têre ê pwina é ina ê Nyuâaê Pwicîri târa pâ wâra pwapwicîri!
«Wà pwi âboro na é piétò [jii ê èpà] âna o câé caa tatée ê béârailu kâra pwâra bà. [Ba ée mwa wâro jaa Pwiduée dàra gòiri.]
Nabwé!»
3 <α> Tà tàpé Pergame
12 [Wà Pwina naîri âboro, âna é ina mwara tôo, pâ]: «Gà wii pâ, tà pwi angela kâra wâra pwapwicîri wâ Pergame pâ:
«Wàéni ê popai kôo, wâgo na pwa i tàuwa kôo, na pipwêe bèepi. Â go ina tàwà pâ:
13 «Go tâmogòori pâ wâna na guwà tâa wê, âna é pitûâ naawê wà Caatana. Êco na guwà nye cipa ba mwü ê neeô. Â go jèe tâmogòori pâ rà popa jiiwà Antipas, wà pwina é *tàrù na é *paâjupâraô. Â rà pòtàmwereê, naa na ville kàwà, na é tâa wê wà Caatana. Êco na câguwà caa pitütôowâri ê pai cèikî naa gooò.
14  Nombres 22–24, 25.1–2, 31.16; 2 Pétéru 2.15«Â caapwi co, pwa ê càragà na èpà, â go patùrawà ba gòo. Ba rà wâjaawà wà tèpa âboro na rà pwaduwà kà Balaam. Ba é [pwi *péroféta biu, pwi a pwâ, na ia é] pitu tà ukai Balak, ba na é pa-imwüru ê Ba *Isaraéla. Ba é nama rà uti ê pâ *ârapwaailò na naa târa ê pâ ânuuru duée imudi. Â é nama rà pwa wârogòronaigé* Wârogòronaigé—Prostitution. wà pàra tàpé.
15 «Â wàrapwiri jaawà nabà, ba pwa cè ârapàarawà, na rà pâra wiâra ê ârapupûra kà tèpa Nicolaïtes. 16  Auinapàpari 3.11Â go ina tàwà pâ, guwà pinünüma ma guwà biiwà! Ba go péa tèepaa mariwà, [pame wârimuru kàwà]. Â go o pipaa ma wàilà, goro ê tàuwa na me gée pwâô Ê tàuwa na me gée pwâô—Ucina goro ê Popai kà Pwi Ukai na âjupâra. Wà Iésu, âna ée mwa popa popai kêe, ba na é pitèi tèpa pwâ na rà ébii ê popai kêe..
17  Exode 16.4,14–15,33–34; Ésaïe 62.2; Ioane 6.48–50«Wà pwina pwa pwâranyüruê, âna wâdé na é têre ê pwina é ina ê Nyuâaê Pwicîri târa pâ wâra pwapwicîri!
«Wà pwi âboro na é piétò [jii ê èpà] âna go mwa naa têe ê utimuru gée napwéretòotù—ê manne na ia pacârüri Manne na ia pacârüri—Wà Pwiduée, âna é pa-ija tèpa Isaraéla na rà tâa namaré, goro ê manne. (Côo 2enote goo Hébéru 9.4.) Rà niimiri wà pàra tèpa Juif pâ, wà péroféta Iéremia, âna é pacârüri ê jè dàra manne, tapacîri ê tòotù na o mwa pacoo ê pwâra ukai kà pwi Mesia.. Â go mwa naa têe atü pwaa, na wii naa goo, ê nee na bwaa âmuê. Ê nee bèepwiri, âna o câé caa tâmogòori cè jè âboro, êco pwi âboro na é tòpi.
Nabwé!»
4 <α> Tà tàpé Thyatire
18  Auinapàpari 1.14–15[Wà Pwina naîri âboro, âna é ina mwara tôo, pâ]: «Gà wii pâ, tà pwi angela kâra ê wâra pwapwicîri wâ Thyatire pâ:
«Wàéni ê popai kôo, wâgo *Pwina naî Pwiduée, wâgo na du âraporomeeô, âna pwacèwii ê doromara ânye. Â du âô, âna pwacèwii paò mii, na tòo goro ânye, ma dau pwâra. Â go ina tàwà pâ:
19 «Go jèe tâmogòori ê wâro kàwà, ma ê pâ wakè kàwà. Ba guwà cèikî naa gooò, â guwà meaari tèpa âboro, ma pitu tàra. Â guwà pidàpwicâariwà. Â go tâmogòori pâ guwà dau pwa pâ wakè na wâru, jii béaa.
20  1 Rois 16.31; 2 Rois 9.22«Â caapwi co, pwa ê càragà na èpà, â go patùrawà ba gòo. Ba [dau èpà tôo, na] câguwà caa pacoo tô ilàri Jézabel§ Jézabel—Munaa ucina goo wà Jézabel, naa na Aamwari Béaa, na ia é pame ê pwapwicîri tà Baal. (Côo 1 Rois 16.31–33.). Wà tôobà, âna é ina pâ é tô péroféta, na é pame ê popai kôo. Êco na é pwâ, â é pa-imwüru tèpa âboro kôo, ba na rà pwa na èpà. Ba é nama rà uti ê pâ ârapwaailò, na naa târa ê pâ ânuuru duée imudi. Â é nama rà pwa ê wârogòronaigé wà pàra tàpé.
21 «Wà tôobà, âna é pwacèwii tô ilàri gòronaigé* É pwacèwii tô ilàri gòronaigé—Ucina goro ê wâro, na càcaa papwicîri Pwiduée.. Â go dau naa têe pàara târa ma é pinünüma ma é biié. Êco na tàutêe na é pitòotéri ê wâro kêe. Ba nümee [na é tâa gòro aupuu kêe, ba] na é tà pwa pâ tûâ kêe na miiri.
22 «Â wâdé, ba ée mwa tâa gòro aupuu kêe, êco na go o jèe tàpo tugée naa gooé, â ée mwa pwamaagé côo naawê. Â ipaiwà naa goo wà tàpé na rà pwaduwà kêe, wiàna càra caa pinünüma ma rà biirà, jii ê pâ tûâ na èpà bèepwiri.
23  Psaume 7.10; Jérémie 17.10; Auinapàpari 20.12–13«Üu, go o mwa nama rà bà, diri tàpé na rà pâra wiâê Diri tàpé na rà pâra wiâê—Grec: Pâ naîê.. Â diri tèpa wâra pwapwicîri, âna rà o mwa cau tâmogòori pâ, wâgo Pwina é tâmogòori diri pâ auniimiri ma câbawâdé, na tàbinyiri wâna pwâranüma tèpa âboro. [Guwà ipwacôoco!] Ba go mwa jèpa naa tàwà, wiâra jèpa wakè kàwà.
24 «Napwa naa goo wà tàpé na rà pâra wiâ Jézabel, âna rà ina pâ rà mudàra cè ‘ârapupûra na wâgòro’. Âna rà pwâ, ba rà mudà co wà Caatana 1re & 2e phrases—Grec: Rà ina pâ, rà tâmogòori ê pwina wâgòro naa jaa Caatana.. Êco na wà pàra tàpé gée goowà gée pwiri Thyatire, âna câguwà caa wàrapwiri. Â [pwa ê popai kôo ba kàwà, â] càcaa jè nakake na dau tòina. 25  Auinapàpari 3.11Go tûâri tàwà co pâ, guwà tâjùru ba mwü ê pâ muru na guwà tà pa§ Guwà tâjùru ba mwü, ê pâ muru na guwà tàpa—Ê cèikî kàra, bau ê pâ muru na wâdé na rà pwa., tèepaa naa goro pai wâjué côwâ kôo.
26-27  Psaume 2.8–9 Psaume 2.9«Wà tàpé na rà piétò—wà tàpé na rà tà pitêre dòo, tia pwâadèreè—âna go o mwa naa tàra ê tàrù, na é naa tôo wà Caa kôo. Ba rà mwa pitûâ naa goo diri pâ Ba gòropuu. Â rà pòogairà goro tâjò paò, pwacèwii wâra jawé puu pècidaa. 28  Auinapàpari 22.16Â go naa tàra mwara ê îricò kaatàdaa, na é pame i tòotù, [ba na câmu kâra pai piétò kàra].
29 «Wà pwina pwa pwâranyüruê, âna wâdé na é têre ê pwina é ina ê Nyuâaê Pwicîri târa pâ wâra pwapwicîri!
Nabwé!»

2:1 Auinapàpari 1.16

*2:1 Tôo—Wà Ioane na é wii tii.

2:1 Pwi angela—é, Pwi apitûâ. Ipaiwà naa na nee tii 8,12,18. (Côo note goo Auinapàpari 1.20.)

2:2 1 Ioane 4.1

2:2 Wâro kàwà—Grec: Wâro'gà. Ê tii, âna wii tà pwi apiwéaari ê wâra pwapwicîri, ba kâra diri tèpa wâra pwapwicîri na é wéaarirà.

§2:3 2e phrase—Grec: Càcaa oratàwà.

*2:4 Pwâranümawà gooò—é, Pwâranümawà goo tèpa cèikî béewà.

2:5 Auinapàpari 3.3

2:6 Tèpa Nicolaïtes—Tèpa pwa pupûra na tèpa pwâ na rà pacâmuri tèpa cèikî naa goo Kériso goro pâ popai na pwâ. Munaa rà ina pâ, tâa tàra ê autâmogòorimuru na tàbinyiri, â rà niimiri pâ ê nyuâajè co na âjimuru, â càcaa naiijè, êkaa na wâdé na jè wâro imudi goro naiijè. Pwiri rà pâra wiâra pwi âboro na nee Nicolaüs.

2:7 Genèse 2.9; Auinapàpari 22.2,19

2:9 2 Korénito 11.14–15; Auinapàpari 3.9

2:10 2 Timotéo 4.8; Jacques 1.12

2:10 Cè ji pàara—Grec: 10 tòotù.

§2:10 Go o mwa naa pumara wakè kàwà—ê bwe korona, târa wâro—Munaa pai ina wèe pâ: Go o mwa naa tàwà ê âji wâro, é, pwiri Go o mwa naa tàwà ê câmawà na guwà wârori ê wâro.

2:11 Auinapàpari 20.14, 21.8

2:14 Nombres 22–24, 25.1–2, 31.16; 2 Pétéru 2.15

*2:14 Wârogòronaigé—Prostitution.

2:16 Auinapàpari 3.11

2:16 Ê tàuwa na me gée pwâô—Ucina goro ê Popai kà Pwi Ukai na âjupâra. Wà Iésu, âna ée mwa popa popai kêe, ba na é pitèi tèpa pwâ na rà ébii ê popai kêe.

2:17 Exode 16.4,14–15,33–34; Ésaïe 62.2; Ioane 6.48–50

2:17 Manne na ia pacârüri—Wà Pwiduée, âna é pa-ija tèpa Isaraéla na rà tâa namaré, goro ê manne. (Côo 2enote goo Hébéru 9.4.) Rà niimiri wà pàra tèpa Juif pâ, wà péroféta Iéremia, âna é pacârüri ê jè dàra manne, tapacîri ê tòotù na o mwa pacoo ê pwâra ukai kà pwi Mesia.

2:18 Auinapàpari 1.14–15

2:20 1 Rois 16.31; 2 Rois 9.22

§2:20 Jézabel—Munaa ucina goo wà Jézabel, naa na Aamwari Béaa, na ia é pame ê pwapwicîri tà Baal. (Côo 1 Rois 16.31–33.)

*2:21 É pwacèwii tô ilàri gòronaigé—Ucina goro ê wâro, na càcaa papwicîri Pwiduée.

2:23 Psaume 7.10; Jérémie 17.10; Auinapàpari 20.12–13

2:23 Diri tàpé na rà pâra wiâê—Grec: Pâ naîê.

2:24 1re & 2e phrases—Grec: Rà ina pâ, rà tâmogòori ê pwina wâgòro naa jaa Caatana.

2:25 Auinapàpari 3.11

§2:25 Guwà tâjùru ba mwü, ê pâ muru na guwà tàpa—Ê cèikî kàra, bau ê pâ muru na wâdé na rà pwa.

2:26-27 Psaume 2.8–9

2:26-27 Psaume 2.9

2:28 Auinapàpari 22.16