Tii kà
Jude
Bétapoo popai
Wàilàapà na wii tii bèeni?
Wà Jude, pwi jii wà Iésu ma wà Jacques. (Côo Mataio 13.55.) Càcaa wà Jude, pwi jè *apostolo (côo 1.17–18).
É wii wiidà?
Nabibiu kâra *naja 64 ma 67, béaa kâra pai ténoori wàra ê ville *Iérusaléma.
É wii tâî?
Pwiri tà tèpa cèikî naa goo wà Iésu, na rà tèpa *Juif mwara. Ba é ina ê pâ nee tii na wâru, na wâna ê *Aamwari Béaa.
Cina é wii?
Na pàara na é wii, âna wâru tèpa pwa pupûra na tèpa pwâ, na rà ipa-imwüru tèpa cèikî jii ê popai na âjupâra goo wà Iésu. Rà ina pâ, wà Iésu, âna câé caa Pwi Ukai, â rà pacâmuri tèpa âboro goro ê pai wâro na miiri. Â é wii wà Jude, ba na é pa-icôo wà tèpa cèikî, ba na rà cibwaa pâra wiârà ê pâ câmu-bà.
Dà êre ê tii bèeni?
Ê cèikî kâjè, âna câé caa naa tâjè ê tàrù, ba na jè wâro imudi, ma pwa-imudirimuru goro naiijè. Wà Pwiduée, âna é naa wârimuru na dau gòo tà tàpé na rà wàrapwiri. Jè cibwaa pâra wiâ tèpa âboro na rà ina pâ, na jè wàrapwiri. Wâdé na jè wârori ê wâro wiâra ê cèikî kâjè, na bari naa gò ê pàaé na cimwü. Â jè upa tèpa béejè, wiàna rà tàpo pàgà jii pwiri. Wâru pâ popai naa na Tii kà Jude na ipaiwà bau pâ popai naa na ê Béârailu kâra Tii kà Pétéru.
Pai pitàgoo tii kà Jude
Ipwabwàcu (1.1–2)
Tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ (1.3–16)
Ârapupûra ma wârimuru kàra (1.3–7)
Rà tubatòri picaatâa (1.8–13)
Énoka, âna é ina wârimuru kàra (1.14–16)
Bénabwé popai (1.17–25)
1
Ipwabwàcu
Mataio 13.55Wâgo, Jude, na pwa tii. Go pwi ênawéna kà Iésu *Kériso, â bu tupédu aéjii ma Jacques. Go cau wii tàwà, wâguwà na é todàwà ma meaariwà wà Pwiduée; wâguwà na é tòimiriwà wà Iésu Kériso. Wâdé na wà Pwiduée, âna é moo naa goowà, ma naa tàwà ê pimeaari ma pinaanapô kêe na piêdò ma wéna!
Tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ
Tèpa âji béeò wée, dau nümoo béaa na go wii tàwà ê popai goro ê pai cau pa-udòjè [naa na *âji wâro]. Â [ûna go têre ê jèkutâ goo ê pwina é gére tèepaa mariwà, â] go pò ma awài goro wii tàwà. Â go pagòowà ni, ba na guwà pipaa ba gòo, ma guwà pwamuru [ma inapàpari] ê âji cèikî kâjè, na ia jèe nye wacaapwi naa tâjè, wàijè ê Ba pitòrigari kà Pwiduée.
Galatia 2.4; 2 Pétéru 2.1Ba [go têre pâ] rà cîâa me mariwà, wà tèpa âboro èpà, [na rà naapwàniri ê âji auniimiri kàra]. Ba càra caa papwicîri wà Pwiduée. Â rà ébii ê popai goro ê *pimeaari imudi kêe, ba na rà wâro imudi, ma pwa pâ tûâ na miiri goro ê naiirà. Â rà tétâjii wà Iésu Kériso, na é Pwi Ukai kâjè ma pwi a popajè, na é caapwi co. Guwà côo, jèe wii naa na *Tii Pwicîri gée na biu, pâ, o dau gòo ê wârimuru kà diri tàpé na rà wàrapwiri!
Exode 12.51; Nombres 14.29–30Guwà jèe tâmogòori bwàti [ê pâ jèkutâ goro ê wârimuru na ia é naa wà Pwi Ukai tà tàpé na naa càùrà naa gooé]. Â go mwa taniimiri tàwà ni.
Jèpwi: É* É—Wà Iésu, é, wà Iosua na pàra Tii Pwicîri naa na grec. jèe cau pa-udò diri ê Ba *Isaraéla jii wà tèpa Aigupito. Êco na, gée na càùé, â wâru gée goorà, na tàutàra na rà cèikî naa gooé. Â é nama tiàurà diri!
2 Pétéru 2.4Jèpwi: Wà Pwiduée, âna ia é naa tà tèpa *angela ê autâa kàra [na dau pwényuâa] ba na rà pitûâ naawê. Êco na wà pàra tàpé gée goorà, âna [rà niimiri pâ càcaa pâri] â rà pâra géewê. Â é tâjùrurà wà Pwiduée, â é piirà naa na ére na dau bàutê, ba na rà pwa karapuu wê, tapacîri ê Tòotù na ée mwa pitèi ê gòropuu.
Genèse 19.1–25; 2 Pétéru 2.6,10Jèpwi: Wà tèpa âboro na du ville *Sodoma ma Gomora ma ê pâ pàra village pitiri, âna rà tèpa pwa pâ muru na càcaa wâdé na jè pwa. Â rà tèpa pwa pâ muru na miiri goro naiirà. Â wà Pwiduée, âna é nama tòrà ê ânye. Â wàépwiri ê câmu kâra cè pai tojii, [wà diri tàpé na càra caa pitêre dà wà Pwiduée] âna ê na ânye, na é tà tòo awé.
Rà tubatòri picaatâa kàwà
Rà nye wàrapwiri kaa wà tèpa pwa pupûra bèepwiri na rà tèepaa mariwà. Ba rà wârori ê wâro na miiri, â rà ina pâ rà tòpi tàrù kàra naa na naurune. Â rà tétâjii ê pitûâ [kà Pwi Ukai] Pitûâ kà Pwi Ukai—é, Pitûâ kà tèpa âboro, é, pitûâ kà tèpa angela., â rà inabaèpà ê pâ angela kêe Pâ angela kêe—é, Tèpa duée. Grec: Tàpé na rà pwényuâa.. Daniel 10.13,21, 12.1; Zakarie 3.2; 2 Pétéru 2.11; Auinapàpari 12.7[Â rà niimiri pâ, rà tèpa wàa?!] Ba guwà côo, wà Mikaéla, pwi ukai kà diri tèpa angela, âna câé caa niimiri pâ, na é pinabaèpà [wà pwina dau piticèmuru naa gooé] wà *Caatana, na ru ipwamuru ê naii *Moosé. Ba é nye ina co têe pâ: «Wâdé na é pwa wârimuru tâgà wà Pwiduée!»
10  2 Pétéru 2.12Êco na wà tèpa ipwamainarà-bà, âna rà piècaari ê pwina pwicîri, na càra caa tâmogòori. Ba ê pwina rà tâmogòori, âna pâ muru co, na me gée goro pâ câbawâdé kâra naiiri âboro, na dàtirà pwacèwii pâ macii a piugà. Â nye ê pâ muru bèepwiri na o poparà me dàra ê wârimuru kàra, 11  Genèse 4.7–8; Nombres 16.1–35; 2 Pétéru 2.15; 1 Ioane 3.12na o dau maina awé! [Rà pwacèwii diri tèpa âboro èpà na pàara biu, na ia rà cicara Pwiduée, â o ipaiwà ê wârimuru kàra.]
 
Rà pâra wii naigé èpà kà Kaina;
Rà tèpa bu mwani pwacèwii Balaam;
Rà pipaa dà Pwiduée pwacèwii Koré.
 o tubatiàurà pwacèwiirà diri!
 
12  2 Pétéru 2.13,17Rà tubatòri picaatâa kàwà, â rà nama miiri ê pi-ija kà Pwi Ukai. Ba rà ija ma wâdo ma piniimirirà co, â ticè kamu kàra.
 
Rà tèpa nee na dau duu,
â ticè popaa na rà pame.
Rà pâ upwâra na mwari,
â ticè pwârà, â ticè wàawà.
13 Rà pâ wià na pwii,
ma tòpò oropwâra jawé co
—pâ tûâ kàra na miiri.
Rà pâ îricò naa napwéretòotù,
â ticè pwéelaa kàra.
Rà pâra imudi naa na bàutê,
â tiàurà naa na cikautê.
O tiàurà dàra gòiri awé!
Énoka âna é ina wârimuru kàra
14  Genèse 5.18,21–24Wà [pwi jojoorojè, wà] Énoka, na é pwi bé 7 kâra naneeâboro gée goo wà *Adamu, âna é jèe nye mara ina béaa ê wârimuru kà tèpa âboro bèepwiri. Ba é ina pâ:
 
«É tèepaa wà Pwi Ukai.
É popa tèpa angela kêe.
Dau wâru wàilà;
Càcaa pâri ma pûrarà.
15 Ée mwa pitèi ê gòropuu.
Ée mwa naa wârimuru
tà tèpa âboro èpà;
Rà jèe cicaraé
goro pâ tûâ kàra;
Rà jèe inaê ba èpà
goro popai kàra;
Rà tànyiri ê nee na pwicîri.»
 
16 Wà tèpa âboro bèepwiri, âna rà tèpa picocoo ma tèpa pikûu. Rà tèpa pâra wiâra ê câbawâdé kàra na èpà. Maina nümarà ma maina pwârà, â rà pwa pâ nyakâra pwâratùra béipwamainarà côwâ. Â rà pwa cuka tà tèpa âboro, êco na rà mudàra co pâ, na jè naa tàra cè jè muru.
Bénabwé popai
17 Wâguwà tèpa âji béeò, wâdé na guwà pitaniimiri ê pâ popai kà tèpa *apostolo kà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso. 18  2 Pétéru 3.3Ba rà jèe mara inapàpari béaa tàwà pâ: «Rà o mwa tèepaa medariwà na cè pâ bénabwé tòotù, wà tèpa âboro na o càra caa papwicîri wà Pwiduée. Rà o tèpa pitaurèe, â rà o mwa pâra co wii ê pâ câbawâdé kàra na èpà.»
19 Wàilà pwiri! Â rà gére pitadàrùwà ni. Ba rà pâra wiâra co ê pâ câbawâdé kâra naiiri âboro. Ba câé caa tâa goorà ê *Nyuâaê Pwicîri.
20  Kolosé 2.7Napwa naa goowà, co tèpa béeò, âna wâdé na guwà pipagòowà goro ê cèikî kàwà na dau pwicîri. Â guwà ciburà pwapwicîri, wiâra ê pitûâ na é naa tàwà ê Nyuâaê Pwicîri. 21 Â guwà wârori ê pimeaari kà Pwiduée, na guwà gére tapacîri ê tòotù na ée mwa bàra paari tàwà diri ê pai wâdé ma moo kêe, wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso. Ba, na pwi tòotù bèepwiri, âna ée mwa nama tâbawêe ê wâro kàwà jaa Pwiduée dàra gòiri.
Meaari tàpé na càcaa mwü cèikî kàra
22 Â wâdé na guwà meaari tàpé na rà bwaa piwâ naa na ê cèikî kàra, â guwà moo naa goorà! 23  Zakarie 3.2; Auinapàpari 3.4Â guwà pitu tà pàra tàpé na rà pàgà jii naigé—wà tàpé na rà pâra dàra ê wârimuru dàra gòiri awé. Guwà uparà jii ê na ânye!
 naa goo tàpé na rà pwa na èpà, âna guwà pwa na wâdé tàra. Êco na guwà dau ipwacôoco, ba péa guwà pitubatòriwà côwâ, gée goo pâ càrarà na miiri. Guwà nama dau wâgotàwà goo pwiri!  guwà uru jii diri ê pwina tòri na rà pwa§  guwà uru jii diri ê pwina tòri… Grec: Guwà miiri ê ârabwée na tòri gée goro ê {càra} naiiri âboro..
Ipwamaina Pwiduée
24 Wà Pwiduée, âna é tâmogòori wéaarijè, ba na o câjè caa tûu iti jiié, naa na èpà. Â é nama ticè èpà goojè, na jè mwa coo araé, naa na pai maina ma muugère kêe. Â jè o mwa dau ipwàdée na pwi tòotù-bà! 25  Roma 16.27; 2 Pétéru 3.18Ba é *pwi a pa-udòjè, na é caapwi co. Wâdé na jè pwamainaê, naa na nee Pwi Ukai kâjè wà Iésu Kériso* 1re & 2e phrases—é, Ba é Pwiduée na é caapwi co, â é pawârojè, na é pinaigé mee wà Pwi Ukai kâjè, Iésu Kériso. Â wâdé na jè pwamainaê!! Üu, wâdé wiàna tâa jaaé ê pwényuâa ma ipwamaina, ma pitûâ ma pàtàmee, tapoo me napwiri, â nabàni, â dàra gòiri awé!
Wâdé na wàra! Amen!

1:1 Mataio 13.55

1:4 Galatia 2.4; 2 Pétéru 2.1

1:5 Exode 12.51; Nombres 14.29–30

*1:5 É—Wà Iésu, é, wà Iosua na pàra Tii Pwicîri naa na grec.

1:6 2 Pétéru 2.4

1:7 Genèse 19.1–25; 2 Pétéru 2.6,10

1:8 Pitûâ kà Pwi Ukai—é, Pitûâ kà tèpa âboro, é, pitûâ kà tèpa angela.

1:8 Pâ angela kêe—é, Tèpa duée. Grec: Tàpé na rà pwényuâa.

1:9 Daniel 10.13,21, 12.1; Zakarie 3.2; 2 Pétéru 2.11; Auinapàpari 12.7

1:10 2 Pétéru 2.12

1:11 Genèse 4.7–8; Nombres 16.1–35; 2 Pétéru 2.15; 1 Ioane 3.12

1:12 2 Pétéru 2.13,17

1:14 Genèse 5.18,21–24

1:18 2 Pétéru 3.3

1:20 Kolosé 2.7

1:23 Zakarie 3.2; Auinapàpari 3.4

§1:23 Â guwà uru jii diri ê pwina tòri… Grec: Guwà miiri ê ârabwée na tòri gée goro ê {càra} naiiri âboro.

1:25 Roma 16.27; 2 Pétéru 3.18

*1:25 1re & 2e phrases—é, Ba é Pwiduée na é caapwi co, â é pawârojè, na é pinaigé mee wà Pwi Ukai kâjè, Iésu Kériso. Â wâdé na jè pwamainaê!