28
Paulo naa gòropô Malte
Bà pâra na tâmogòori pâ ê pwi pô bèepwiri, âna nee Malte. 2 Korénito 11.27Â wà tèpa âboro wê, âna rà dau tòpibà ma pitu tâbà bwàti. Ûna dau maina ê popaa ma moo, â rà pwa ê na ânye na dau maina, â rà nama bà pwacârau. É pa na ûdòro upwâra wà Paulo ma é tü dò naa gòro ânye, â pwa ê dòèa na é còobé gée na, goro tòoka, â é uti î wà Paulo.
Ûna rà côo pwiri wà tèpa âboro naa napô bèepwiri, â rà pi-ina tàra pâ: «É! Guwà côo, é pwi a pòtàmwara âboro wà pwini, ba é udò jii nawià, êco na é pwa wârimuru têe i pwiduée kâjè, â é nama é bà.»
Maréko 16.18Êco na é ura i îê wà Paulo, â é tûu naa na ânye i dòèa, â câé caa tà pimaagé goo wà Paulo.
Apostolo 14.11Â rà ucâriê wà tèpa âboro, ba rà niimiri pâ é tèe, é, pwiri é tàpo tûuboo ma é bà. Â jèe gòiri ê pai ucâriê kàra, â ûna rà côo pâ câé caa maagé, â pitòotéri i auniimiri kàra, â rà ina pâ: «Bwa! Pé duée!»
É nama tiàu maagé kà tèpa âboro
Wâna pwi ére-bà, âna pwa ê napuu kà Publius, pwi âboro pimaina naa gò pô-bà. Wà pwini, âna é tòpibà bwàti, â bà pitâa jaaé naa na âracié tòotù. Napwa wà caa kêe, âna é dau maagé, ba é pitòoka ma coori domii. Â é tàgére puu gòro aupuu. Â é pâra wà Paulo nau côoê, â é tòpò ê îê naa gòé, â é pwapwicîri kêe, â tiàu i maagé kêe.
Gée na càùé, â rà mwa tà me mwara wà pàra tèpa maagé gée na napô bèepwiri, â é pwa ma tiàu ê maagé kàra. 10 Â rà dau pwabwàti tâbà, â rà naa tâbà ê pwina tiàu jiibà târa pâra.
É coo gòobàra pâra kêe naa Roma
11 Po âracié parui ê pai tâa kâbà [na gòropô wâ Malte]. Â nabwé, â bà tò naa gò ê pwi wànga gée na ville Alexandrie, na nee Castor ma Pollux* Castor ma Pollux—Neere tupédu duée najawé bérepidu kà tèpa Grec. Nee mwara pâ les Dioscures., pwi wànga na é tà tâa wê na pàara na èpà napô. 12 Â [bà pâra, â] bà tâdòo wâna ville Syracuse, â bà tà tâa wê naa na âracié tòotù.
13 Géewê, â bà itàa wii i napô, tèepaa naa na ville Reggio. Na dàuru kêe, âna é uu i pwéretòotù, â ârailu tòotù kâbà pâ naa Pouzzoles, pwi aucoo kâra wànga. 14 Â bà pâmari tèpa cèikî naawê, â rà ilari jiibà pâ, na bà tàpo tâa jaarà, naa na caapwi nadàpàra pwapwicîri, â bà bwaa tàpo tâa jaarà. Â bà mwa bàra pâra naa *Roma.
15 Na rà têre ê jèkutâ goobà wà tèpa cèikî na rà tâa Roma, â rà me carabà naa na Aupwa jèna kà Appius ma naa na ê pâ Âracié Wâra ija. Â, na é côorà wà Paulo, â nye dau piwâdé nümee kaa, â é ipwaolé tà Pwiduée.
Paulo âna é patùra tèpa Juif na Roma
16 Na bà tèepaa pâ naa Roma, â rà naa tàrù tà Paulo ma é tâa na jè pwârawâ, â caapwi pwi coda na é wéaarié.
17 Gée na càùru ê âracié tòotù, â wà Paulo, âna é papitiri wà tèpa pitûâ kà tèpa *Juif na tâa Roma. Â é ina tàra pâ: «Bwa; tèpa jènereô, nye ticè na go pwa na èpà târa ê Ba kâjè, ma ê pâ nyamanya kà tèpa ijiao kâjè. Êco na rà tâjùruo ma tòpò-o naa na karapuu, na *Iérusaléma. Â rà popao, â rà naaô tà tèpa Roma. 18  Apostolo 26.31Â rà pitawiâô wà tèpa Roma, â nümarà na rà panuâô côwâ, ba nye ticè na rà pâmari naa gooò cèna pâri ma rà catàmwaraô goo.
19  Apostolo 25.11«Êco na wà tèpa Juif, âna tàutàra. Êkaa na go jèe po ilari pâ, na go to pâ naa jaa wà César, pwi ukai. Êco na càcaa nümoo na go pinatòti ê Ba kôo. 20  Apostolo 26.6–7Êkaa na go todàwà ba na jè pitùra. Ba wàijè tèpa Juif, âna jè cèikî naa goo pwi [*Mesia, *pwi a pa-udòjè] na é me [gée goo Pwiduée]. Êkaa na gére pwa jinu gooò nabà.»
21 Â rà tòpi têe pâ: «Bwa. Câbà caa tòpi cè tii googà gée napô *Judée, â nye ticè cè pwi jènerejè mwara cèna é me nau pipwa jèkutâ googà tâbà, é wâpà na é inagà ba èpà. 22  Apostolo 24.14Êco na wâdé na gà napéaati tâbà bwàti ê pwi ditàra pwapwicîri bèepwiri, ba bà têre pâ, dau pi-inawà ba èpà pitiri.»
É picémara Iésu tàra
23 Rà càù têe ê jè tòotù, â wâru tàpé na rà medarié, naa na i wâ na é pitâa na. Â é pinapéaati tàra bwàti [ê pwina é cèikî naa goo] â é picémara tàra ê *Mwaciri kà Pwiduée. É *paâjupâra Iésu tàra goro ê *Naèà kà Moosé, ma ê pâ auina kà tèpa *péroféta. Â rà pitùra, tapoo na dàuru tiagoro bàrane. Ba é imudàra na é tàpiri ê pwâranümarà naa goo Iésu.
24 Wà pàra tàpé, âna rà têreina ê pwina é ina, â wà pàra pwi, âna tàutàra dàra cèikî naa goo. 25 Jèe pwa na rà ipiina, â càra caa pitêrerà, â é ina tàra wà Paulo pâ: «É nye âjupâra ê Nyuâaê Pwicîri na ia é ina tà tèpa jojoorowà na é naigé mee wà péroféta Isaia, na é ina pâ:
 
26  Gà pâra co pwini
ma ina tà pwi Ba:
“Guwà têre taaci,
â câguwà caa têreina.
Ucâri taaci,
â câguwà caa côo.”
27  [Go ina naa goorà—
goo pwi Ba kôo bèeni]:
Pwâranümarà na gòo,
pwâranyürurà na kee,
[âraporomeerà na bwi].
Ba péa rà côo
ma côoina bwàti
 péa rà têre
ma têreina diri.
 péa rà biirà
ma medario côwâ.
Péa nama tiàu
pâ maagé kâra Ba.»
Ésaïe 6.9–10
 
28 Â é tubanabwé wà Paulo, â é ina tàra pâ: «Wâdé na guwà tâmogòori pâ, wà Pwiduée âna é jèe panuâ ê *Picémara Wâdé kêe pâdari tàpé na càra caa tèpa Juif, â rà o têre, â rà o udò, [â o tâa tàra ê *âji wâro].»
{ 29 Â nabwé, â rà pâra wà tèpa Juif, â rà dau pitaèkâa goo ê pwina é ina tàra.}
É pacâmuri diri tàpé na rà medarié
30 Napwa wà Paulo, âna é tâa na ê wâ na é pa, naa na du ârailu naja Munaa rà panuâ Paulo wà tèpa Roma, gée na càùru ârailu naja. Â é mwa pwa béârapàpé kâra pai pâra kêe, na càcaa piwiâ naa na Tii Pwicîri. Munaa é cai tèpa cèikî wâ Akaïe (Grèce). Â pwiri é pâra tia Espagne mwara. (Côo Roma 15.24 ma 28.) É wii bétapoo kâra tii kêe tà Timotéo ma tii tà Tito na pàara bèepwiri. Â gée na càùé, â wà Néron, pwi ukai kà tèpa Roma, âna é nama jèu tâjùrué mwara. Â rà tétàmwereê wâpâ na naja 67 naa Roma.. Â é tòpi diri ê pâ âboro na rà me nau côoê. 31 Â câé caa piwâ na é picémara tàra ê Mwaciri kà Pwiduée, ma pipacâmurirà goo diri ê pâ namuru goo wà Pwi Ukai Iésu Kériso. Â nye ticè jè muru, cèna pipaèràé naa na ê pai tùra kêe.

28:2 2 Korénito 11.27

28:5 Maréko 16.18

28:6 Apostolo 14.11

*28:11 Castor ma Pollux—Neere tupédu duée najawé bérepidu kà tèpa Grec. Nee mwara pâ les Dioscures.

28:18 Apostolo 26.31

28:19 Apostolo 25.11

28:20 Apostolo 26.6–7

28:22 Apostolo 24.14

28:30 Munaa rà panuâ Paulo wà tèpa Roma, gée na càùru ârailu naja. Â é mwa pwa béârapàpé kâra pai pâra kêe, na càcaa piwiâ naa na Tii Pwicîri. Munaa é cai tèpa cèikî wâ Akaïe (Grèce). Â pwiri é pâra tia Espagne mwara. (Côo Roma 15.24 ma 28.) É wii bétapoo kâra tii kêe tà Timotéo ma tii tà Tito na pàara bèepwiri. Â gée na càùé, â wà Néron, pwi ukai kà tèpa Roma, âna é nama jèu tâjùrué mwara. Â rà tétàmwereê wâpâ na naja 67 naa Roma.