Béârailu kâra tii
tà tàpé
Tésalonika
Bétapoo popai
Wàilàapà na wii tii bèeni?
Wà Paulo, pwi *apostolo, na rà tâa na ville Korénito ma wà Timotéo ma wà Silas.
É wii wiidà?
Nabibiu kâra *naja 49 ma 52, pàra parui gée na càùru pâbéaa kâra tii kêe tà tàpé Tésalonika.
É wii tâî?
Târa ê wâra pwapwicîri wâ Tésalonika. Côo 1 Tésalonika Bétapoo popai.
Cina é wii?
Gée na càùru na é wii pâbéaa kâra tii tà tàpé Tésalonika, â é têre wà Paulo pâ, tàgére pimaina pâ ê cèikî bau ê pimeaari kàra (1.3). Â é ipwàdée, â é wii, ba na é pagòorà.
 é wii mwara ba na é pacâmurirà mwara goo ê pai wâjué côwâ kà Pwi Ukai Iésu, ma ê wâro na wâdé na pàara na jè tapacîê. Ba wâru tàpé gée goorà, na càra caa tâmogòori bwàti ê pupûra na pâbéaa kâra tii kêe, â rà niimiri pâ, jèe tèepaa pâ bénabwé tòotù, gée goo na pimaina pâ pai tubaèpà tàra. Ba wà pàra tàpé, âna rà ina pâ, pwiri é jèe wâjué côwâ wà Iésu (2.1–2).  wà pàra tàpé, âna rà naaco wakè (3.6–13).  é pò ma wii tii bèeni wà Paulo, ba na é patêrerà ma pacoorà.
Dà êre ê tii bèeni?
É napéaati bwàti wà Paulo ê pwina o tèepaa béaa kâra pai wâjué côwâ kà Pwi Ukai, ba câé caa pâji tèepaa. Wâru tèpa âboro na rà o cicara Pwiduée. Â ée mwa cipàpaa wà pwi âboro na dau èpà, na ina gooé pâ A cicara (2.3). Ée mwa too na tâa na ê wâra pwapwicîri kà Pwiduée, ma inapàpari pâ, wàé Pwiduée (2.4). Â ée mwa pwa pâ *câmu kâra pàtàmee, na rà pò goo tèpa âboro, â o wâru tàpé na ée mwa ipa-imwürurà (2.9–10). Â ée mwa tubaèpà tèpa âji âboro kà Pwiduée.
Êco na é pagòojè wà Paulo, ba na jè cimwü naa na cèikî kâjè naa tubaèpà tâjè. Jè cibwaa pò ma cèikî naa goo tàpé na rà pame jèkutâ na ité goro ê pai wâjué côwâ kà Pwi Ukai (2.1–3). Wâdé na jè tâa goro ê popai kà Pwiduée na jè tòpi (2.15). Jè cibwaa pwa ciritàu. Wâdé na jè wârori ê wâro na pitòimiri ma wâdé tà Pwiduée tiagoro pwâadèreè (1.12).
Pai pitàgoo tii 2 Tésalonika
Ipwabwàcu ma pwâra pwapwicîri (1.1–12)
Béaa kâra pai wâjué me côwâ kà Pwi Ukai (2.1–17)
Bénabwé popai ma ipicijii (2.13–3.18)
1
Ipwabwàcu
Wâgo* Wâgo—Grec: Wàibà. Wà Paulo na é pwa tii, êco na é paari pâ, caapwi pwâranümarà ma wà Timotéo ma Silas na ru tâa jaaé. Paulo, na pwa tii. Tàgére wàibà ma wà Silas ma wà Timotéo. [Â ru naa bwàcu kàwà mwara.] Go wii tàwà, wâguwà ê wâra pwapwicîri wâ Tésalonika, na guwà tâa goo wà Pwiduée Caa kâjè, ma Pwi Ukai Iésu *Kériso.
Roma 1.7Wâdé na tà tàwà ê *pimeaari imudi ma pinaanapô, na me gée goo Pwiduée kâjè ma Pwi Ukai Iésu Kériso. Cidòri nyuâawà!
Ipwaolé kà Paulo
Tèpa béebà naa goo Kériso, bà ciburà pwaolé tà Pwiduée ba kàwà. Ba pimaina pâ ê cèikî kàwà, bau ê pimeaari kàwà jècaa ba kà pàra tàpé. 2 Korénito 7.4; 1 Tésalonika 2.19Êkaa pwiri na bà ina târa pàra wâra pwapwicîri kà Pwiduée, pâ, bà nye dau ipwàdée kaa goowà. Ba guwà piwéaari ba mwü ê cèikî kàwà wâna pidàpwicâari naa na pâ aré ma tòina na wâru.
Ée mwa pitèi gòropuu wà Pwi Ukai
5-6  Roma 12.19Wiàna guwà tâa na aré, âna gée goo na [guwà tèpa naîri *Mwaciri kà Pwiduée. Â] é pwabwàtiwà wà Pwiduée, ba na o pâri ma guwà o tò naa na Mwaciri kêe. Â é paari pâ, é *tàrù ma âjupâra, ba ée mwa pipaa dà wà tàpé na rà pipaa dàwà—[ée mwa pitèirà ma naa wârimuru tàra] gée goro pai tubaèpà tàwà kàra. 1 Tésalonika 3.13Â ée mwa naa tâjè nao, wâguwà ma wàibà, na tòotù na ée mwa wâjué me côwâ wà Pwi Ukai Iésu Kériso.
Ba rà mwa boome gée *napwéretòotù bau tèpa *angela kêe na dau pwa pàtàmarà. Ésaïe 66.15Â é pa ê ânye na dau maina, ba na é pwa wârimuru tà tàpé na rà naa càùrà naa goo Pwiduée, ma càra caa pitêre dàra ê *Picémara Wâdé goo Pwi Ukai kâjè Iésu. Ésaïe 2.10Wàéni wârimuru kàra: Ê pai tubatiàurà dàra gòiri awé. Ba ée mwa nama tiàurà jiié, ma tiàurà jii pai maina ma muugère kà Pwi Ukai ma pàtàmee, dàra gòiri awé.
10  Kolosé 3.4Ê pwi bèepwiri, âna o tèepaa na tòotù na ée mwa wâjué me côwâ na. Â wà diri tèpa âboro na rà cèikî naa gooé, âna rà câdirié ma ipwamainaê. Â wâguwà ma wàilà, ba guwà jèe cèikî naa gooé, na ia bà paâjupâraê tàwà.
É pwapwicîri ba kàra Paulo
11  Kolosé 1.9; 1 Tésalonika 1.2–3Êkaa pwiri na bà ciburà pwapwicîri tà Pwiduée kâjè pâ, na é pitu tàwà, ba na guwà wârori ê wâro na wâdé têe. Ba é todàwà [ma guwà wâro ba kêe co]. Â bà ilari jiié pâ, na é pitu tàwà goro ê pàtàmee, ba na guwà tubanabwé diri pâ muru na wâdé na nümawà na guwà pwa, gée goro ê cèikî kàwà. 12 Ûna wàrapwiri, â o pwamaina nee Iésu, Pwi Ukai kâjè, gée goowà. Â wâguwà mwara, âna o ipwamainawà ma wàé, gée goro ê pimeaari imudi kà Pwiduée kâjè, ma Pwi Ukai Iésu Kériso.

*1:1 Wâgo—Grec: Wàibà. Wà Paulo na é pwa tii, êco na é paari pâ, caapwi pwâranümarà ma wà Timotéo ma Silas na ru tâa jaaé.

1:2 Roma 1.7

1:4 2 Korénito 7.4; 1 Tésalonika 2.19

1:5-6 Roma 12.19

1:7 1 Tésalonika 3.13

1:8 Ésaïe 66.15

1:9 Ésaïe 2.10

1:10 Kolosé 3.4

1:11 Kolosé 1.9; 1 Tésalonika 1.2–3