Béârailu kâra tii
Ioane
Bétapoo popai
Wàilàapà na wii tii bèeni?
Wà Ioane. Côo 1 Ioane Bétapoo popai.
É wii wiidà?
Nabibiu kâra *naja 85 ma 100.
É wii tâî?
Tà tô jè ilàri na nee Kyria, munaa ucina goro ê wâra pwapwicîri ma tèpa cèikî na jè ére. (Pwiri wâra pwapwicîri kà Gaïus. Côo 3 Ioane Bétapoo popai.) Ba, na pwi pàara-bà, âna wâru pâ âboro na rà tubaèpà tà tèpa cèikî naa goo Kériso. Êkaa na càcaa nümee na é inapàpari ê pâ âji neerà naa na tii.
Cina é wii?
Na é wii pâbéaa kâra tii kêe, 1 Ioane, âna é patêre tèpa cèikî goo tàpé na rà pacâmurirà goro pâ popai na pwâ. Â é wii mwara, ba wà tàpéebà, âna rà tàgére ipâra, gée na jè ére naa na jè ére, ba na rà ipawâmi tèpa cèikî (1.10–11).
Dà êre ê tii bèeni?
Du ârailu popai na âjimuru naa na tii bèeni (ma diri tii kà Ioane), âna âjupâra, ma pimeaari. Ê âjupâra, âna me gée goo wà Kériso ma popai gooé (1.1–4). Côo mwara âjupâra naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii. Wiàna jè wâro na ê âjupâra, â o paari naa na pimeaari kâjè (1.5), â jè o côoina tèpa pacâmu na rà tèpa ipawâmi, â o câjè caa pitu tàra naa na wakè kàra (1.10–11).
Pai pitàgoo tii 2 Ioane
Ipwabwàcu (1.1–3)
Wâro naa *âjupâra ma pimeaari (1.4–6)
Tèpa pwa pupûra na rà pwâ (1.7–11)
Ipicijii (1.12–13)
1
Ipwabwàcu
Tii kà [Ioane] pwi ijiao [naa na cèikî] tà tô ilàri na é pitòrigarié wà Pwiduée, ma wà tèpa naîê* Tô ilàri…ma wà tèpa naîê—É wii ê tii wà Ioane târa ê wâra pwapwicîri ma tèpa cèikî na jè ére. Côo Bétapoo popai.. Dau wânümoo goowà, â càcaa wâgo acari, â wà mwara diri tàpé, na rà jèe tâmogòori ê *âjupâra, na é nye tà tâa awé goojè. Ê pwi *âjupâra bèepwiri, âna wàé kaa ê majoroé ma bà meaariwà.
Wâdé naa tà tâjè ê *pimeaari imudi ma pinaanapô, na me gée goo Pwiduée Caa kâjè ma Pwi Ukai Iésu *Kériso. Â wâdé na jè tâmogòori pai moo kàru naa goojè, wàijè na jè tâa na âjupâra ma pimeaari!
Wâro na ê âjupâra ma pimeaari
3 Ioane 1.3Go nye dau ipwàdée kaa, na ia go pâmari pàra tèpa naîgà, â go côo pâ, rà wâro na âjupâra, pwacèwii na é pitûâri tâjè wà Caa. 1 Ioane 2.7Â nabà, co tôoni, âna go tacoo googà pâ: «Wâdé na jè pimeaarijè.» Càcaa cè âmu aupitûâri; â jèe nye pwi aupitûâri na guwà jèe nye tâmogòori na guwà tapoo cèikî Na guwà tapoo cèikî—é, Gée na autapoo goo ê gòropuu, é, tapoo na pàara na ia picémara ê Picémara Wâdé. Grec: Gée na autapoo goo.. Ba wiàna jè meaari wà Pwiduée, â jè pitêre dàra ê aupitûâri kêe. Â wàéni ê pwi aupitûâri, na ia jè jèe tâmogòori, gée na autapoo goo: «Wâdé na jè pimeaarijè Wiàna jè meaari Pwiduée; Wâdé na jè pimeaarijè—Grec: Wàéni ê pimeaari; Wâro na pimeaari.
Tèpa pwa pupûra na rà pwâ
1 Ioane 4.1–3[Guwà ipwacôoco] tèpa pwa pupûra na rà pwâ, ba rà jèe pâ nau wâru naani gòropuu—tèpa âboro na rà ina pâ, câé caa pa naiiri âboro wà Iésu Kériso. Wà tàpéebà, âna rà tèpa ipa-imwüru tèpa âboro, ma tèpa cicara Kériso.
Guwà ipwacôowà, ba na guwà cibwaa tubatiàu ê pwâra wakè kâjè§ Wakè kâjè—é, Wakè kâbà, é, wakè kàwà na pàra Tii Pwicîri naa na grec.! Wâdé na guwà cimwü, ba na guwà tòpi diri ê câmawà. Wiàna guwà pâra wiâra ê pwina é picémara wà Kériso, â guwà o mwa tâa goo wà Pwiduée Caa, ma wà Pwina naîê. Êco na, wiàna guwà pâiti jii ê pwina é picémara wà Kériso, â o câguwà mwa caa tâa goo wà Pwiduée.
10 Wiàna ê pupûra kà pwi jè âboro, âna câé caa ipaiwà bau ê pwina bà ina tàwà naa goo wà Kériso, â guwà cibwaa tòpié na pwârawâ kàwà. Â guwà cibwaa pagòoé naa na ê wakè kêe* Guwà cibwaa pagòoé naa na ê wakè kêe—Grec: Guwà cibwaa pwabwàcu têe.. 11 Ba wiàna guwà tòpié, âna guwà pwadéiri ê pâ tûâ kêe na èpà.
Ipicijii
12 Dau wâru pâ popai, na nümoo na go ina tàwà. Êco na càcaa nümoo na go wii naa na cè tii. Ba go wâari pâ, go mwa nye tèepaa mariwà, ba na jè pitùra ma picôojè gée. Â o tâbawêe ipwàdée kâjè.
13 Rà naa paé bwàcu'gà, wà tèpa naî tô aéjii'gà Wà tèpa naî tô aéjii'gà—Ê wâra pwapwicîri naa na ére na é tâa wê wà Ioane, ma wà tèpa cèikî wê. (Côo note goo nee tii 1.), wà tô na é pitòrigarié mwara wà Pwiduée.
[Topai tàwà.]

*1:1 Tô ilàri…ma wà tèpa naîê—É wii ê tii wà Ioane târa ê wâra pwapwicîri ma tèpa cèikî na jè ére. Côo Bétapoo popai.

1:4 3 Ioane 1.3

1:5 1 Ioane 2.7

1:5 Na guwà tapoo cèikî—é, Gée na autapoo goo ê gòropuu, é, tapoo na pàara na ia picémara ê Picémara Wâdé. Grec: Gée na autapoo goo.

1:6 Wiàna jè meaari Pwiduée; Wâdé na jè pimeaarijè—Grec: Wàéni ê pimeaari; Wâro na pimeaari.

1:7 1 Ioane 4.1–3

§1:8 Wakè kâjè—é, Wakè kâbà, é, wakè kàwà na pàra Tii Pwicîri naa na grec.

*1:10 Guwà cibwaa pagòoé naa na ê wakè kêe—Grec: Guwà cibwaa pwabwàcu têe.

1:13 Wà tèpa naî tô aéjii'gà—Ê wâra pwapwicîri naa na ére na é tâa wê wà Ioane, ma wà tèpa cèikî wê. (Côo note goo nee tii 1.)