Pâbéaa kâra tii kà Paulo
tà tàpé
Tésalonika
Bétapoo popai
Wàilàapà na wii tii bèeni?
Wà Paulo, pwi *apostolo. Ru tâa jaaé wà Timotéo, ma Silas.
É wii wiidà?
Nabibiu kâra *naja 49 ma 52 naa na béârailu kâra pai pâra kà Paulo, na rà tâa na ville Korénito ma wà Timotéo ma wà Silas. (Côo Apostolo 18.1 ma 18.5.)
É wii tâî?
Târa ê wâra pwapwicîri wâ Tésalonika, ville naa napô Grèce, ére gée goo na province Macédoine na pàara na rà pitûâ naawê wà tèpa *Roma. É picémara naawê ê *Picémara Wâdé wà Paulo, naa na âracié nadàpàra pwapwicîri, béaa kâra pai uru kêe jii tàpé na rà cicaraé (Apostolo 17.1–10). Êco na wâru tàpé na rà cèikî gée goo popai kêe, â é wii tii bèeni, pwiri caapwi naja gée na càùé, ba na é pagòo ê cèikî kàra na bwaa âmuê.
Cina é wii?
Ûna é tapoo ê wâra pwapwicîri naa Tésalonika wà Paulo, â càcaa wâdé tà pàra tèpa *Juif ê popai na é picémara, â rà pacòobée gée na ville. (Côo Apostolo 17.1–9.) É wii tà tèpa cèikî wê, ba na é pagòorà ma pacâmurirà.
Dà êre ê tii bèeni?
É ipwàdée wà Paulo goo diri pâ muru na wâdé, naa na wâro kâra ê wâra pwapwicîri. Â é pagòorà, ba na rà piétò jii pâ géaa ma tacai. Â é pacâmurirà goro ê pai wâro kàra, na rà tapacîri ê pai wâjué me côwâ kà Pwi Ukai Iésu. Ba wà pàra tàpé gée goorà, âna rà tapoo dumapiê goro ê pwina o tèepaa tà tèpa cèikî, na rà bà béaa kâra pai wâjué me côwâ kà Iésu. Â gée goo na ée mwa wâjué me côwâ wà Pwi Ukai, â wà pàra tàpé mwara, âna rà niimiri pâ wâdé na rà wâro imudi, ma rà pwa ciritàu.
Pai pitàgoo tii 1 Tésalonika
Ipwabwàcu (1.1)
Wâro na wâdé kà tàpé Tésalonika (1.2–10)
Wakè kà Paulo naa Tésalonika (2.1–3.13)
Wâro na wâdé tà Pwiduée (4.1–12)
Pai wâjué côwâ kà Pwi Ukai (4.13–18)
Bénabwé popai ma ipicijii (5.12–28)
1
Ipwabwàcu
Apostolo 17.1–9Wâgo* Wâgo—Grec: Wàibà. Wà Paulo na é pwa tii, êco na é paari pâ, caapwi pwâranümarà ma wà Timotéo ma Silas na ru tâa jaaé. Paulo na pwa tii. Tàgére wàibà ma wà Silas Silas—Nee, âna Silvain naa na latin ma Silas naa na grec. (Côo Apostolo 17.1.), ma wà Timotéo. [Â ru naa bwàcu kàwà mwara.] Go wii tàwà, wâguwà ê wâra pwapwicîri wâ Tésalonika, na guwà tâa goo wà Pwiduée Caa kâjè, ma wà Pwi Ukai *Kériso.
Wâdé na tà tàwà ê *pimeaari imudi ma pinaanapô. Cidòri nyuâawà!
Wâro na wâdé kà tàpé Tésalonika
2-3  1 Korénito 13.13; Kolosé 1.4–6Bà ciburà ipwaolé tà Pwiduée Caa, na bà pwapwicîri ba kàwà. Bà pwaolé têe goro diri pâ wakè na guwà pwa, gée goro ê cèikî ma pimeaari kàwà. Â bà ipwaolé mwara têe, goro pai cimwü kàwà, ba guwà pitapacîri goro cèikî, [ê pai wâjué me côwâ kà] wà Pwi Ukai Iésu Kériso. Tèpa béebà naa goo Kériso, bà tâmogòori pâ, é meaariwà wà Pwiduée, â é pitòrigariwà, ba na guwà tèpa âboro kêe.
Guwà ipwacèwiibà
1 Korénito 2.4–5Na ia bà inapàpari tàwà ê *Picémara Wâdé, â câbà caa po ina tàwà, goro pwâratùra co; â bà picémara tàwà goro ê pàtàmara ê *Nyuâaê Pwicîri, bau ê cèikî pâ, ê popai kâbà, âna âjupâra. Â guwà tâmogòori bwàti ê pai wâro kâbà naa jaawà, ma pai pitu tàwà kâbà. Apostolo 17.5–9Â wâguwà, âna guwà pâra wiâra ê pai wâro kâbà, ma ê pai wâro kà Pwi Ukai. Ba guwà jèe tòpi ê popai, naa na pâ aré na maina. Êco na ê Nyuâaê Pwicîri, âna é naa tàwà ê ipwàdée na dau maina. Â guwà pâ nau tèpa câmu, tà diri tèpa cèikî wâna du province Macédoine, ma Akaïe, ma na diri pâ ére mwara.
Ba ê popai kà Pwi Ukai, âna é pâra jiiwà, â ê aié, âna jèe têreê pitiri wâ Macédoine ma wâ Akaïe, [pwacèwii ê tikakara]. Â wà diri tèpa âboro wê, âna rà tâmogòori pâ guwà cèikî naa goo Pwiduée.
Nye ticè popai na pâri ma bà ina tàwà. Ba ûna rà pwa jèkutâ goobà, â rà piwiâ mwara ê pai tòpibà kàwà naa jaawà. Â rà ina pâ, guwà jèe biiwà dà Pwiduée. Â guwà naaco ê pâ ânuuru duée, ba na guwà pwamaina ma pitêre dà i Pwiduée na é wâro ma âjupâra.
10 Â rà piwiâ pâ, guwà tapacîri goro cèikî, wà Pwina naîê, Iésu Kériso, na ée mwa wâjué me côwâ gée *napwéretòotù. Ba é jèe wâro côwâ gée na aubà, â é upajè gée na ê wârimuru goro ê pâ èpà—wârimuru na ée mwa naa tà tèpa âboro wà Pwiduée, naa na pwâra putàmu kêe.

1:1 Apostolo 17.1–9

*1:1 Wâgo—Grec: Wàibà. Wà Paulo na é pwa tii, êco na é paari pâ, caapwi pwâranümarà ma wà Timotéo ma Silas na ru tâa jaaé.

1:1 Silas—Nee, âna Silvain naa na latin ma Silas naa na grec. (Côo Apostolo 17.1.)

1:2-3 1 Korénito 13.13; Kolosé 1.4–6

1:5 1 Korénito 2.4–5

1:6 Apostolo 17.5–9