2 Korin
Nga Ruana Girigiringa ala Pol Fana Siosi Lo'oo 'i Korin
La Pol 'e giria girigiringa lo'oo fana ta'a 'i Korin alata ngaia 'e leka na oruna lelekanga aana. Tani ta'a na siosi 'i Korin, gila ogaria fala Pol tofuna nga girigiringa na'a ngaia 'e giria faga 'i na'o. La Pol 'e siria 'ani fa'aodoa 'ola te'efou maka nana'i le'a fe'enia ta'a te'efou na siosi.
Nga 'ola ngaa'i la'u, tani ta'a ni kwaifa'ananaunga 'e 'ame to'o gila iiria la Pol 'e kotofia ta'a 'i Korin, tofuna la Pol 'e iiria ngaia te'e leka te'aga, ma ngaia 'ame nigi mola. Ma gila ka iiria na'a ngaia Wane ni Kwairiinga kwala'imori ala Jisas Kraes 'amoe.
Nga ta'a kwaifa'ananaunga 'e 'ame to'o lo'oori, gila agea 'ola 'e aula fana ngadalana tegelangaa ala Pol 'i Korin, fana ta'a 'agila alafafiga na'a gila 'i talaga ta'a na'ona'o fana ta'a 'i Korin, ma 'agila ngaria bata 'e aula fana kwaifa'ananaunga aaga.
'Ubulana girigiringa lo'oo, la Pol 'e lamadu'aa kotonga 'e aula lo'oori. Ma nga girigiringa lo'oo 'e alafuu 'e iiki mola suria la Pol 'i talana, ma suria nga nonifiinga aana, ma manata 'abelongaa aana fana ta'a na God. Ngaia 'e faate'enia na'a ngaia 'e taunga'i fana God 'ania mangona te'efou.
Ni 'ola taringa'i 'ubulana buka lo'oo:
Taunga'inga ala Pol fana ta'a gila tagoto'o 'i Korin (1:1—7:16)
Ogunga fana boonilana ta'a 'i Jerusalem (8:1—9:15)
La Pol nga Wane ni Kwairiinga kwala'imori (10:1—13:13)
1
Nau la Pol, nga Wane ni Kwairiinga ala Jisas Kraes suria nga kwaisiriinga na God. Nau fe'enia la Timoti nga wane goru futa, mee'e mele giri kau famooru nga ta'a na God lo'oo moru to'oru 'ubulana ma'e fanua ba'ita 'i Korin, ma fana ta'a na God te'efou la'u mola lo'oo gila to'oru 'ubulana gule'e lefu 'i Gris.
Nau ku fo'a te'ana God nga Mama'a adauru ma nga Alafa la Jisas Kraes 'ani kwatea kwailaeta'afiinga ma aloalonga famooru.
La Pol 'e baatafea God
Goru baatafea God nga Mama'a ala Jisas Kraes nga Alafa adauru. God na'a nga Mama'a ne'e kwaimanadai fadauru, ma ngaia ne'e gwa'oa manata ladauru te'efou. God 'e gwa'oa manata ladauru alata goru to'o na nga ato'atolangaa, fana 'agoru gwa'oa la'u mola manatalana ta'a ngaa'i na'a gila daria 'ato'atolanga. Goru to'omia fana gwa'olana ta'a, tofuna nga kwaigwa'oinga lo'oo God 'e kwatea fadauru. Goru daria nonifiinga 'e aula 'ilaka'u no'o la Jisas Kraes 'e nonifii. Tafe'ua ma God 'e gwa'o 'adauru 'e ba'ita la'u mola 'ilaka'u na ngaia 'e gwa'oa la Jisas Kraes. Mai 'imeeru meru nonifii, fana booni lamooru fana 'amoru ngaria mooringa firi lo'oo. Na alata meeru nonifii, God 'e gwa'oa manata lameeru, mai 'imeeru meru ka gwa'o 'amooru la'u mola, ma meru ka fa'ategela 'amooru. Ma nga 'ola lo'oo 'e kwaibooni 'amooru fana 'amoru akiaki'a na alata moru riu na nonifiinga 'ilaka'u la'u mola meru riu to'ona. Mai 'imeeru meru tagoto'o na'a tamooru ula ngasi na nga tagoto'onga amooru, tofuna meeru su'a no'o ai na nga alata moru riu to'ona nonifiinga 'ilaka'u la'u mola na'a meru riu to'ona, mala God te'e gwa'o 'amooru, 'ilaka'u la'u mola na ngaia 'e gwa'o 'ameeru.
La Pol 'e daria ato'atolangaa 'ubulana gule'e lefu 'i Eisia
(Wane Ni Kwairiinga 19:23-41)
Ta'a goru futa le'a, 'imeeru meru siria 'amoru su'aai na'a meeru meru daria 'ato'atolanga ba'ita alata meeru nana'i 'ubulana gule'e lefu 'i Eisia. Na alata no'ona, 'imeeru meru madafia iiria tameru mae no'o, suria nga 'ato'atolanga no'ona 'e ba'ita maka iiki. Meeru meru madafia iiria nga mooringa 'ameeru fofona fanua lo'oo 'i wado 'e gagalani 'ani sui no'o. Ma 'imeeru meru su'aai ni 'ola lo'oori 'e lau ameeru, fana 'ameru sia fito'o mola ameeru talameeru, tafe'ua ma 'ameru fito'o na God ne'e su'asuria tata'elana nga ta'a ne'e mae 'ua. 10 God 'e booni 'ameeru fana 'ameeru sia mae mola na nga 'ato'atolanga no'ona. Ma meru ka fito'o na ngaia te'e kwaibooni ameeru la'u mola, 11 tofuna moru booni 'ameeru 'ania nga fo'anga 'amooru. Sui ma nga ta'a 'e aula tagila baatafea God suria gila agasia ni 'ola ngaia 'e agea fameeru suria fo'anga lo'oo te'efou.
La Pol 'e odo mola alata ngaia 'e lamadu'aa lelekanga aana
12 Ta'a ni futanga le'a, 'imeeru meru manata naunau tofuna 'imeeru meru su'a le'a no'o na'a abulongaa ameeru 'e odo ma ka kwala'imori fana nga ta'a te'efou, ma ka ba'ita famooru. Nga abulongaa ameeru 'e 'ilo'oo, 'amoe la'u suria nga su'a'olanga na ta'a, tafe'ua ma tofuna nga kwailaeta'afiinga na God fameeru. 13-14 Ni girigiringa agu famooru, gila wada'u mola fana su'anga ai, ma nau ku 'ame na'agonia. Nau ku su'aai na 'amooru 'ame su'a le'a mola na falafala ameeru na alata lo'oo. Tafe'ua ma nau ku siria 'amoru su'a le'a ameeru, fana fe'e gani nga Alafa la Jisas 'ani ori mai, 'amoru manata naunau 'ania ameeru, 'ilaka'u na'a 'imeeru meru manata naunau 'ania 'amooru.
15 Ma tofuna nau ku tagoto'o na tamooru manata naunau 'ania 'ameeru, nau ku madafia fana 'aku nigi te'amooru rua alata, fana 'aku kwaibooni amooru rua alata. 16 Nau ku madafia alata 'aku leka fani Masedonia, nau taku nigi kau te'amooru. Ma nga alata nau ku ori mai nau taku nigi la'u mola te'amooru, fana 'amoru kwaibooni agu na lekalagu fana gule'e lefu 'i Judea. 17 Ma gwa'i nau ku sasari fana niginga rua alata te'amooru 'ilo'oo, 'inau ku 'ame nigi mola te'amooru. Mooru moru sia madafia iiria lo'oo manatalagu 'e lamadu'aa tofuna nau ku 'ame nigi mola te'amooru. Nau ku 'ame 'ilaka'u wane na'a ngaia 'e fata 'e 'ilo'oo, “Kiu, nau taku agea 'ola no'ona,” ma buri na ngaia ka fata la'u mola 'ilo'oo, “Nau ku sia agea mola 'ola no'ona.” 18 Nga fatalagu 'e kwala'imori 'ilaka'u nga fatalana God ne'e kwala'imori. Ngaia 'ame 'ilaka'u nau ku iiria, “Kiu 'amoe ma 'e 'amoe” na te'e alata momola. 19 Ma manatalana la Jisas ngaia 'ame lamadu'aa. Tafe'ua ma ngaia no'o na'a wane ne'e iiria, “Kiu, mai nau taku agea 'ino'ona,” ma ngaia 'e agea no'o 'ino'ona. Ma ngaia nga wane na'a ameeru la Saelas fe'enia la Timoti, meeru foufoule'enia famooru. 20 La Kraes 'e fa'ato'oa nga fataarunga'inga ala God te'efou. Ma suria la Kraes 'e agea 'ino'ona, dauru goru baatafea God 'ilo'oo “Kiu, God 'e agea furifuri nga 'olataa na'a ngaia 'e fataarunga'i fai.” 21 Ma la God 'e kwatea 'ameeru fe'enia mooru la'u mola, adauru goru ula tegela na tagoto'onga ala Kraes. Ma God la'u mola ne'e firia 'adauru, 22 ma ka kwatea nga Anoe 'ola Abu 'ani nana'i 'ubulana mango dauru. Nga 'ola lo'oo na me'e tooto ne'e faate'enia adauru nga ta'a na God, ma ngaia te'e agea 'ola te'efou na'a ngaia 'e fataarunga'i fai.
23 Aia, God su'aai na nga alafuunga agu 'e kwala'imori iiki. Naku 'ame leka kau 'i na'o te'amooru 'i Korin tofuna naku 'ame siria iilanga famooru tofuna ni 'ola laka'u moru agea. 24 Meeru meru 'ame siria na'a 'ameru ba'ita fafia moru 'ania su'unge'eni lamooru na 'olataa na'a moru tagoto'o ai. Suria ameeru meru su'asuria nga tagoto'onga 'amooru ala Jisas 'e tegela no'o. Tafe'ua ma 'imeeru meru siria 'ameru kwaibooni 'amooru, fana 'amoru aile'a.