1 Tesalonaeka
Nga Girigiringa Eteeta ala Pol Fana Siosi Lo'oo 'i Tesalonaeka
Tesalonaeka nga te'e fanua na gule'e lefu 'i Masedonia. Tala'ina lo'oo, goru fa'alataa gule'e lefu lo'oo 'ania 'i Gris. La Pol 'e leka 'i Tesalonaeka 'ani kwairii 'ania Kwairiinga Le'a lo'oo. Nga ta'a 'e aula na gila 'ame Jiu, gila tagoto'o, ma gila ka leka suria nga kwaifa'ananaunga aana. Tafe'ua ma 'e 'ame aburu mola, tani ta'a ngaa'i 'i Jiu, gila ka kwaifii ala Pol, ma gila ka taria la Pol 'ani leka no'o fa'asia fanua no'ona, ma ngaia ka leka no'o fani Berea (Wane ni Kwairiinga 17:1-15).
Pol ngaia 'e iiria baole'anga aana fana God suria ngaia 'e longoa kwairiinga le'a suria tagoto'onga na ta'a lo'oo. Mai ngaia ka irito'ona la'u mola fana du'aalana tani kwaiorisinga aaga suria orilana mai la Kraes. Ngaia 'e iiria aaga fana 'agila su'usu'u le'a ma 'agila agea taunga'inga na manata 'e wane 'e aloalo leleka maka nigi na alata la Kraes te'e ori la'u mai.
Ni 'ola taringa'i 'ubulana buka lo'oo:
La Pol 'e baatafea ta'a 'i Tesalonaeka fana fito'onga aaga (1:1—3:13)
Kwaifa'ananaunga suria nga abulongaa ne'e le'a ma nga orilana mai la Kraes (4:1—5:22)
Alafuunga 'ita'i (5:23-28)
1
'Ameeru la Saelas fe'enia la Timoti ma 'inau la Pol lo'oo, meeru giri kau famooru nga ta'a lo'oo moru tagoto'o ma moru to'oru 'i Tesalonaeka, nga ta'a na God nga Mama'a adauru ma nga Alafa la Jisas Kraes.
Meeru meru fo'a fana God 'ani kwatea kwailaeta'afiinga ma aloalonga famooru.
Nga mooringa ma nga tagoto'onga na nga ta'a 'i Tesalonaeka
Furifuri 'imeeru meru taafea God famooru te'efou, ma 'imeeru meru fo'a famooru furifuri. Du'ana alata meru fo'asia God nga Mama'a adauru, furifuri meru manata to'ona nga abulongaa le'a lo'oo amoru suria nga tagoto'onga amoru, ma nga taunga'inga le'a lo'oo na'a moru agea suria nga kwaimaanga amoru, ma nga akiaki'anga amoru suria nga fito'onga amoru na orilana mai nga Alafa la Jisas Kraes.
Ta'a ni futanga agu, 'imeeru meru su'aai God ngaia 'e kwaimaa famooru, ma ka firi 'amooru no'o fana ta'a aana. Meeru meru su'a na 'ola lo'oo suria alata meru kwairii 'ania nga Kwairiinga Le'a lo'oo famooru, meru 'ame alafuu mola 'ania alafuunga ameeru. Tafe'ua ma, meru kwairii la'u mola famooru 'ania tegelangaa na nga Anoe 'ola Abu, ma meru ka faate'enia na'a 'imeeru meru su'aai nga Kwairiinga Le'a lo'oo ngaia 'e to'o te'efou. Ma mooru moru su'a le'a ai, na alata meru nana'i fe'eni 'amooru, nga falafala ameeru 'e le'a te'efou fana 'ameru booni 'amooru fana amoru tagoto'o na alafuunga ameeru. Ma alata mooru moru tagoto'o na Kwairiinga Le'a lo'oo, moru dau suria falafala ameru ma nga falafala na Alafa la'u mola. Ma moru aile'a mola, tofuna nga Anoe 'ola Abu 'e fa'aile'a mooru, gwa'a nga ta'a gila ka kwatea nga 'ato'atolanga aula famooru tofuna moru tagoto'o ala Jisas Kraes.
Ma tofuna nga abulongaa amooru 'ilo'oo, mooru moru 'ilaka'u no'o nga fa'aladanga fana nga ta'a na gila tagoto'o te'efou na'a gila to'oru 'ubulana gule'e lefu 'i Masedonia ma gule'e lefu 'i Akaea. Gila tagila leka la'u mola suri 'amooru. Ma fa'asia 'amooru la'u mola 'i lo'oo, nga kwairiinga lo'oo suria nga Alafa 'e talofia no'o 'ubulana fanua 'i Masedonia ma 'i Akaea. Ma nga ta'a na fanua te'efou lo'oo gila longoa no'o la'u mola nga kwairiinga suria nga tagoto'onga amoru na God. Du'ana ngaia 'e 'ilo'oo, 'imeeru meru 'ame bo'obo'o mola fana kwairiinga la'u te'ana ta'a suria amooru. Nga ta'a lo'oori te'efou 'i talaga, gila ka alafuu no'o suria nga kwaikwaloinga amoru fameeru, na alata meru nigi kau na fanua amoru. Ma gila alafuu suria nga bulota'inga amoru fa'asia nga fo'osilana nga nunu'i 'ola lalea, ma moru fo'asia no'o God ne'e kwala'imori ma ka momoori. 10 Gila iiria la'u mola na'a mooru moru mamania no'o nga orilana mai nga Wela na God fa'asia 'i Langi. Ngaia no'o na'a la Jisas na'a God 'e tata'ea fa'asia nga maenga. Ma la Jisas ka fa'amoori dauru fa'asia nga kwa'ikwa'inga na'a God te'e kwatea mai.