Home   Contact Us   Links  Australia   Micronesia   Papua New Guinea   Solomon Islands   Tonga   Vanuatu   More Bibles (eBible.org)  

NMÎ MÎ U KÓPU DYUU

Rossel NT

Language: [yle]Yele RosselYele
Title:NMÎ MÎ U KÓPU DYUURossel NT
Abbreviation:ID: YLETBL or yle
Copyright © 1998 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
MP3 AudioStream or download MP3 audio
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLyle_html.zip
ePub 3yle.epub
Amazon Kindle EPUByle.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleyle1998eb.zip
Plain text canon only chapter filesyle_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLyle_vpl.zip
Browser Bible moduleyle_browserBible.zip
USFXyle_usfx.zip
USFMyle_usfm.zip
XeTeXyle_xetex.zip

The New Testament in the Rossel Language, also called the Yele Language, of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Yele Rossel long Niugini


Yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo ndîî kópu ngê nmye choo ya, u nuu u kópu yidmyinê d꞉uud꞉uu dé, ye yi tpile dé nmye u ngwo wa a kê té.

—Matthew 6:33Dyámê mbêmê tpémi yi nuu ghi dmi Chóó Lémi nódo dnyinté daa tóó, wod꞉oo chóó Tp꞉oo mu ngmidi nmo a kpo, mu kópu u dîy꞉o n꞉ii u kwo adî kêlîmî, daawa dyênê, u nuw꞉o kamî ngê wa pyódu, ghê kamî wamyedê pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu.

—John 3:16Ala kópu nmî lama a tóó, Chóó Lémi u nuu ghi n꞉ii dé yi nódo adî ya, yi yéli y꞉e kópu yilî n꞉ii wa pyaa dmi, yi yéli yi mb꞉aamb꞉aa u l꞉êê dîy꞉o y꞉e wa pyaa dmi, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê ló dini a ngmidi too, yi nuu ghi dmi nódo a tóó.

—Romans 8:28


NMÎ MÎ U KÓPU DYUU

The New Testament in the Rossel Language, also called the Yele Language, of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Yele Rossel long Niugini

copyright © 1998 Wycliffe Bible Translators, Inc.
℗ 2011-2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Yele Rossel (Yele)
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2009-11-03

Last updated 2009-11-03