Home   Contact Us   Links  Australia   Micronesia   Papua New Guinea   Solomon Islands   Tonga   Vanuatu   More Bibles (eBible.org)  

Nukumanu

Nukumanu NT

Language: [nuq]NukumanuNukumanu
Title:NukumanuNukumanu NT
Abbreviation:nuqID: NUQWBT or nuq
Copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnuq_html.zip
ePub 3nuq.epub
Amazon Kindle EPUBnuq.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulenuq2020eb.zip
Plain text canon only chapter filesnuq_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnuq_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLnuq_vpl.zip
Browser Bible modulenuq_browserBible.zip
USFXnuq_usfx.zip
USFMnuq_usfm.zip
XeTeXnuq_xetex.zip

The New Testament in the Nukumanu language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Nukumanu long Niugini


Emeia kootou ki kaamata no mamannatu hai mmahi i te Hakamaatua ana i te Vaelani raa ia ma hea TeAtua e hihai kootou ki ppena raa, tena Aia e me ki kou atu na mee nei hakaatoa ma kootou.

—Matthew 6:33Maitaname TeAtua e laoi mahi roo na tama i te maarama nei, tena Aia ki kou mai te tautahi Tama Aia raa, tena na tama hakaatoa e hakattina i Tamariki raa se lavaa te mmate, e meia na tama naa e me ki too te ora e ora tahi.

—John 3:16Taatou e illoa pera ma TeAtua e hehekau ma na mee hakaatoa e taualleka raa ma na tama e laoi i Aia raa, na tama Aia ni kanna ki tautari hea Aia hihai raa.

—Romans 8:28


Nukumanu

The New Testament in the Nukumanu language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Nukumanu long Niugini

copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Nukumanu
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2023-03-22

Last updated 2023-03-22