Home   Contact Us   Links  Australia   Micronesia   Papua New Guinea   Solomon Islands   Tonga   Vanuatu   More Bibles (eBible.org)  

MƗNƗM KOMIŊ

Minimib NT

Language: [kmh]MinimibMinimib dialect of Kalam
Title:MƗNƗM KOMIŊMinimib NT
Abbreviation:ID: KMHMIN or kmh-m
Copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkmh-m_html.zip
ePub 3kmh-m.epub
Amazon Kindle EPUBkmh-m.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulekmhM2008eb.zip
Plain text canon only chapter fileskmh-m_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLkmh-m_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLkmh-m_vpl.zip
Browser Bible modulekmh-m_browserBible.zip
USFXkmh-m_usfx.zip
USFMkmh-m_usfm.zip
XeTeXkmh-m_xetex.zip

The New Testament in the Minimib dialect of the Kalam language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Minimib long Niugini


Nɨb ak, God bin bɨ ognap dɨl kod mɨdenɨgab ak, cɨnop ak rek nep dɨnɨgab, agɨl, gos ar nokɨm nɨŋnɨmɨb; God ne ageb rek nep gɨ mɨdon, agɨl, gos ar nokɨm nɨŋnɨmɨb; nɨbi nɨg gem amek me, tap ñɨŋeb, ñɨg ñɨŋeb, walɨj tol gep, tap nɨb okok magɨlsek nɨbep ñɨnɨgab.

—Matthew 6:33God bin bɨ karɨp lɨm wagɨn aul mɨdebal okok kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨl, Ñɨ ne nokɨm yɨb ak kɨrop nen agɨl ñak. Nɨb ak, bin bɨ an an Ñɨ ne nɨbak nop nɨŋ dɨnɨgal okok, kɨrop komɨŋ per mɨdep magɨl ak ñek, kɨmɨl ma kɨr gɨnɨgal.

—John 3:16Cɨn nɨpɨn, God nop mɨdmagɨl lɨpɨn bin bɨ okok, God ne cɨnop kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, tap ognap ke ma gɨnɨgab; mɨd tep gɨnɨgabɨn ar ak nep cɨnop gɨnɨgab. God ne bɨrarɨk ped okok gos nɨŋɨl agak rek, cɨnop, “Nɨbi yɨp onɨmɨb,” agak.

—Romans 8:28


MƗNƗM KOMIŊ

The New Testament in the Minimib dialect of the Kalam language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Minimib long Niugini

copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Minimib (Minimib dialect of Kalam)
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2013-02-07

Last updated 2013-02-07