Home   Contact Us   Links  Australia   Micronesia   Papua New Guinea   Solomon Islands   Tonga   Vanuatu   More Bibles (eBible.org)  

Yai Wɨn Kɨbiya

Sepik Iwam NT

Language: [iws]Sepik IwamIwam, Sepik
Title:Yai Wɨn KɨbiyaSepik Iwam NT
Abbreviation:ID: IWSTBL or iws
Copyright © 1989 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLiws_html.zip
ePub 3iws.epub
Amazon Kindle EPUBiws.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleiws1989eb.zip
Plain text canon only chapter filesiws_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLiws_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLiws_vpl.zip
Browser Bible moduleiws_browserBible.zip
USFXiws_usfx.zip
USFMiws_usfm.zip
XeTeXiws_xetex.zip

The New Testament in the Sepik Iwam Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Sepik Iwam long Niugini


Kɨmiir bɨiyan kwoɨnɨn ta ɨiya Adi Komii siya siir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakana mɨ siir siyɨu mɨiyɨk ɨeya mɨinan siiram tɨ mɨrii. Mɨ mhoɨiya siya tɨ digworaekwo nhɨrɨm wɨ kɨmiirarar swokɨ ɨnkɨn hauu mɨmɨrki.

—Matthew 6:33Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya iikam whɨekakɨm nuanɨm sɨmiiram naɨngwokwonanaeikɨn mɨ siya siir yɨnisɨm nwɨrkɨnwɨruwan siir asi nɨkropkikɨn. Mɨ yɨpɨkɨ siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni sɨma wɨ nao rani mɨ wɨ kɨgugu ɨguski rani. Nɨɨngaka. Sɨma wɨ omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨikaeyami Adi Komii krɨmiir Wanɨn saɨkar

—John 3:16Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm digworaekwo whɨekakɨm krɨmiir nɨmbiniiyɨm sɨmiirɨn pɨ Adi Komii siyar nɨinɨkiriimdiyɨu haigɨnkii mɨiyɨk nɨmbiyamɨm. Yɨpɨkɨn siiram naɨngwokwonanaeiyɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ yɨpɨkɨn krɨmiir nɨmbingii, dimɨn taemɨnɨm siya naɨngwowɨm sɨmiir tɨram mɨ krɨma siir kwoɨn ɨiirar timɨ wakaeyokna ap.

—Romans 8:28


Yai Wɨn Kɨbiya

The New Testament in the Sepik Iwam Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Sepik Iwam long Niugini

copyright © 1989 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Sepik Iwam (Iwam, Sepik)
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2012-10-23

Last updated 2012-10-23