150
Sipwe mwareiti Kot
150.1-6
Ousipwe mwareiti ewe Samol mi Lapalap.
Oupwe mwareiti Kot me lon lenian mi pin,
oupwe mwareiti an manaman lon läng.
Oupwe mwareiti i ren an kewe föför mi manaman,
oupwe mwareiti an tekia esap wor aükükün.
 
Oupwe mwareiti i ren tikin rappwa,
oupwe mwareiti i ren ükülele me kitar.
Oupwe mwareiti i ren pisekin kaktai me pworuk,
oupwe mwareiti i ren pisekin ettik mi wor saitenin, pwal ren aangün.
Oupwe mwareiti i ren sokopaten pisekin kaktai mi tikiken,
oupwe mwareiti i ren sokopaten pisekin kaktai mi osomong.
Mönümanau meinisin repwe mwareiti ewe Samol mi Lapalap.
Ousipwe mwareiti ewe Samol mi Lapalap.