3
Än Paulus angang ngeni ekewe chon lükün Israel
3.1-13
Fän iten ei popun, ngang Paulus, eman chon fötek fän iten Kraist Jesus fänäsengesin ämi chon lükün Israel, üa iotek ngeni Kot. Üa lükü pwe oua fen rong, pwe lon än Kot ümöümöch a ngeniei ei angang pwe üpwe föri fänäsengesimi. Kot a pwäri ngeniei an we ekiek mi monomon o a aiti ngeniei wewen, usun üa manlapei le makkei me mwan. Nge are oupwe aleani mine üa fen makkeetiu, oupwe tongeni silei usun ai weweiti ewe monomonen Kraist. Lon ekewe fansoun ra la Kot esap asile ngeni aramas won fanüfan usun ei monomon, nge iei Kot a pwärala ren Ngünmifel ngeni nöün kewe soukünö me soufos mi pin. Iei ewe monomon: Ren ewe Pworausen Manau ekewe chon lükün Israel repwe eti ekewe chon Juta le feiöchüni än Kot kewe feiöch, repwe chufengen lon ewe eu chök inis o aeafengen ewe feiöchün pwon Kot a föri ren Kraist Jesus. Kol 1.26-27 Kot a awisaei pwe üpwe eman chon angang ngeni ewe Pworausen Manau, ren an we lifangen ümöümöch a ngeniei ren tufichin an we manaman. Ngang ewe mi kis seni ekewe chon pin meinisin, nge Kot a ngeniei ei wis mi aüchea pwe üpwe uwei ngeni ekewe chon lükün Israel ewe Pworausen Manau usun ewe wöün Kraist esap wor epin, üpwe pwal afataöchü ngeni aramas meinisin usun än Kot we ekiek mi monomon epwe pwönüetä. Kot ewe mi föri mettoch meinisin a amonomona an we monomon lon ekewe fansoun lomlom, 10 pwe lon fansoun ikenai mwichefel epwe iei ewe leni ia ekewe sounemenem me manaman mi nom lon läng repwe silei usun mesemesekisin än Kot tipachem. 11 Iei än Kot we akot seni chök me lomlom, nge a apwönüetä lon Kraist Jesus ach Samol. 12 Lon Kraist pwal ren ach lükü i sia pwora o apilükülük lon ach churi Kot. 13 Iei mine üa tüngor ngenikemi pwe ousap apilükingau ren ekei riaföü ra toriei fän itemi, pun iei ämi feiöch.
Än Kraist we chen
3.14-21
14 Iwe, ren ei popun üa fotopwäsuk me mwen Samach lon läng, 15 pun iteiten famili lon läng pwal won fanüfan ra angei iter me ren. 16 Üa tüngor ngeni Kot pwe epwe fang ngenikemi tufichin Ngünün we seni lon wöün an we ling, pwe oupwe pöchökül lon letipemi. 17 Üa iotek pwe Kraist epwe nonom lon lelukemi ren ämi lükü i. Üa pwal iotek pwe oupwe warar o longolong won chen, 18 pwe ämi me ekewe chon pin meinisin oupwe tufichin weweiti ükükün chölapan me langataman, pwal tekian me alololun än Kraist we chen. 19 Ewer, oupwe silei usun an we chen, inamwo ika esap fokun wor eman a tongeni silei unusan, pwe oupwe unusen urela ren lapalapen Kot. 20 Sipwe mwareiti Kot, i ewe a tongeni föri mettoch meinisin lap seni mine sia tongeni tüngor ika ekieki ren an we manaman mi akangang loch, 21 sipwe alinga i me lon mwichefel pwal lon Kraist Jesus lon fansoun meinisin tori feilfeilachök! Amen.

3:6: Kol 1.26-27