13
1 Ko e matavai ki he fakamaʻa ʻa Selūsalema mei he tauhi tamapua, mo e kikite loi. 7 Ko e pekia ʻa Kalaisi, pea mo e ʻahiʻahiʻi ʻo hono tolu ʻoe vahe ʻanautolu.
“ʻI he ʻaho ko ia ʻe fakaava ʻae matavai ki he fale ʻo Tevita, pea mo e kakai ʻo Selūsalema koeʻuhi ko e angahala, pea mo e taʻemaʻa.
¶ Pea ʻe hoko ʻi he ʻaho ko ia, ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, teu motuhi ʻae hingoa ʻoe ngaahi tamapua mei he fonua, pea ʻe ʻikai toe manatuʻi ʻi ai: pea te u pule ke mole atu mei he fonua ʻae kau kikite mo e laumālie ʻuli. Pea ʻe hoko ʻo pehē, kapau ʻe toe kikite ha taha, pea ʻe toki lea kiate ia ʻa ʻene tamai, pea mo ʻene fale, ʻaia ne ne tupu ai, ʻo pehē, ‘ʻE ʻikai te ke moʻui he ʻoku ke lea loi ʻi he huafa ʻo Sihova:’ pea ko ʻene tamai, pea mo ʻene faʻē naʻa ne tupu ai, te na hokaʻi ia ke ʻasi, ʻoka fai ʻe ia ʻae kikite. Pea ʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻaho ko ia, ʻe mā ʻae kau kikite taki taha ʻi heʻene meʻa hā mai, ʻoka fai ʻe ia ʻene kikite; pea ʻe ʻikai te nau kofuʻaki ʻae kofu ʻoe fulufuluʻi manu ke fai ʻae kākā: Ka te ne pehē, ‘ʻOku ʻikai ko ha kikite au, ka ko e tangata ngoue: he naʻe akoʻi au ʻe ha tangata ke tauhimanu talu ʻeku kei siʻi.’ Pea ʻe pehē mai ʻe ha taha kiate ia, ‘Ko e hā ʻae ngaahi lavea ko ʻena ʻi ho nima?’ Pea te ne pehē ʻe ia, ‘Ko e ngaahi lavea ʻi heʻeku ʻi he fale ʻo hoku kāinga.’
 
“ʻE heletā, ke ke ʻā, ki heʻeku tauhi,
pea ki he tangata ko ia ʻoku ma kaumeʻa,” ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau.
“Taaʻi ʻae tauhi, pea ʻe movetevete ʻae fanga sipi:
pea teu tafoki atu hoku nima kiate kinautolu ʻoku kei iiki.
Pea ʻe hoko ia ʻo pehē, ʻi he fonua kotoa,” ʻoku pehē ʻe Sihova,
“ko hono vahe ʻe ua ʻe motuhi, pea ʻe mate;
ka ko hono vahe ʻe taha ʻe tuku ia ʻi ai.
Pea te u ʻomi ʻa hono vahe ko ia ʻe taha ʻi he loto afi,
pea te u fakamaʻa ʻakinautolu ʻo hangē ko hono fakamaʻa ʻoe siliva,
pea te u ʻahiʻahiʻi ʻakinautolu ʻo hangē ko e ʻahiʻahiʻi ʻoe koula:
te nau ui ki hoku huafa, pea te u fanongo kiate kinautolu:
Te u pehē, ‘ko hoku kakai ia:’
pea te nau pehē ʻekinautolu, ‘Ko Sihova ko hoku ʻOtua ia.’ ”