3
1 ʻOku fakahā ʻae fakamoʻui ʻoe Siasi ʻi he meʻa fakatātā naʻe fai kia Siosiua. 8 ʻOku talaʻofa kia Kalaisi ko e Vā.
Pea naʻa ne fakahā kiate au ʻa Siosiua, ko e taulaʻeiki lahi, ʻoku tuʻu ʻi he ʻao ʻoe ʻāngelo ʻa Sihova; pea tuʻu ʻa hono fili ko Sētane ʻi hono potu toʻomataʻu, ko hono tukuakiʻi. Pea naʻe pehē ʻa Sihova kia Sētane, “ʻE Sētane ke valokiʻi koe ʻe Sihova, ʻio, ʻa Sihova ʻaia kuo ne fili ʻa Selūsalema, ke ne valokiʻi koe! ʻIkai ko e potupotuʻi afi eni, kuo hamusi mai mei he afi?” Ka ko eni, naʻe kofuʻaki ʻa Siosiua ʻae ngaahi kofu fakalielia, ʻi heʻene tuʻu ʻi he ʻao ʻoe ʻāngelo. Pea naʻe lea ia kiate kinautolu naʻe tutuʻu ʻi hono ʻao, ʻo pehē, “Vete meiate ia ʻae ngaahi kofu fakalielia;” pea naʻa ne pehē kiate ia, “Vakai, kuo u pule ke mole atu meiate koe ʻa hoʻo ngaahi hia, pea te u totongi mo fakakofuʻaki koe ʻae kofu foʻou.” Pea ne u pehē, “Tuku ke nau ʻai ki hono ʻulu ʻae pale fakasanisani; pea ko ia naʻa nau ʻai ha pale fakasanisani ki hono ʻulu, pea naʻe ʻai mo e ngaahi kofu kiate ia. Pea naʻe tuʻu ofi ai ʻae ʻāngelo ʻa Sihova. Pea naʻe fakapapau mai ʻe he ʻāngelo ʻa Sihova kia Siosiua, ʻo pehē, ‌ʻOku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau; “Kapau te ke ʻeveʻeva ʻi hoku ngaahi hala, pea kapau te ke fai ki heʻeku fekau, pehē, te ke toki fakamaau foki ʻi hoku fale, pea te ke tauhi foki ʻa hoku ngaahi lotoʻā, pea teu vaheʻi ha ngaahi potu ke ke ʻeveʻeva fakataha ai mo kinautolu ʻoku tau tutuʻu ai ni.
¶ Fanongo eni, ʻE Siosiua ko e taulaʻeiki lahi, ʻaa koe, mo hoʻo kaunga ngāue ʻoku nofo ʻi ho ʻao: he ko e kau tangata ʻoku fai ki ai ʻae ofo; he vakai, te u fakahā ʻeau ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko e VAA. Koeʻuhi, vakai ki he maka ʻaia kuo u ʻai ʻi he ʻao ʻo Siosiua; ʻe ʻi he maka ʻe taha ʻae mata ʻe fitu; vakai teu tongi ʻeau ʻae tongi ʻe fai ki ai, ʻoku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, ‘pea te u ʻave ʻae angahala ʻae fonua ko ia ʻi he ʻaho pe taha.’ 10 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, ‘ko e ʻaho ko ia ʻe feuiʻaki ʻae tangata taki taha ki hono kaungāʻapi ʻi he lolo vaine mo e lolo fiki.’ ”