Tongan Bible (Revised West Version) Fakahā 19
19
1 ʻOku fakamālō ki he ʻOtua ʻi he langi koeʻuhi ko e fakamaau ʻoe feʻauaki lahi, mo ʻene totongi ki he toto ʻo ʻene kakai māʻoniʻoni. 7 Ko e taʻane ʻoe Lami. 10 ʻE ʻikai tali ʻe he ʻāngelo ʻae hū kiate ia. 17 ʻOku tānaki ʻae fanga manupuna ki he tāmate lahi.
Pea hili ʻae ngaahi meʻa ni ne u ongoʻi ʻo hangē ko e leʻo lahi ʻoe kakai tokolahi ʻi he langi, ʻoku pehē, “Haleluia; Ke ʻi he ʻEiki ko hotau ʻOtua ʻae fakamoʻui, mo e ongoongolelei, mo e fakaʻapaʻapa, mo e mālohi: He ʻoku angatonu mo māʻoniʻoni ʻa ʻene ngaahi fakamaau: he kuo ne fakamaauʻi ʻae feʻauaki lahi, ʻaia naʻa ne ʻuliʻi ʻae maama ʻaki ʻene feʻauaki, pea kuo ne totongi kiate ia ʻae toto ʻo ʻene kau tamaioʻeiki.” Pea naʻa nau toe pehē, “Haleluia. Pea naʻe ʻalu hake ʻa hono kohu ʻo taʻengata pea taʻengata.” Pea ko e mātuʻa ʻe toko uofulu ma toko fā, mo e meʻa moʻui ʻe toko fā, naʻa nau foʻohifo, ʻo hū ki he ʻOtua naʻe nofo ʻi he nofoʻa fakaʻeiʻeiki, ʻonau pehē, “ʻEmeni; Haleluia.” Pea naʻe haʻu ʻae leʻo mei he nofoʻa fakaʻeiʻeiki, naʻe pehē, “Fakafetaʻi ki hotau ʻOtua, ʻakinautolu kotoa pē ko ʻene kau tamaioʻeiki, pea mo kimoutolu ʻoku manavahē kiate ia, ʻae siʻi mo e lalahi.” Pea ne u ongoʻi ʻo hangē ko e leʻo ʻoe fuʻu kakai, pea hangē mo e ʻuʻulu ʻoe ngaahi vai lahi, pea hangē mo e ʻuʻulu ʻoe ngaahi mana mālohi, ʻoku nau pehē, “Haleluia: he ʻoku pule ʻae ʻEiki ko e ʻOtua māfimafi. Tau fiefia mo nekeneka, pea fakamālō kiate ia: he kuo hokosia ʻae taʻane ʻoe Lami, pea ko ʻene taʻahine kuo ne teuteuʻi ia.” Pea naʻe tuku kiate ia ke ne kofuʻaki ʻae tupenu mahuʻinga, ʻoku maʻa mo hinehina: he ko e tupenu mahuʻinga, ko e māʻoniʻoni ia ʻoe kakai māʻoniʻoni. Pea ne pehē mai kiate au, “Tohi, ‘ʻOku monūʻia ʻakinautolu kuo ui ki he kātoanga ʻoe taʻane ʻoe Lami.’ ” Pea ne pehē mai kiate au, “Ko e ngaahi lea moʻoni eni mei he ʻOtua.” 10 Pea ne u mapeʻe hifo ʻi hono vaʻe, ke hū kiate ia. Pea naʻa ne pehē mai kiate au, “Vakai, ʻoua: he ko ho kaungā tamaioʻeiki au, pea ʻoku ou ʻi ho kāinga ʻoku maʻu ʻae fakamoʻoni ʻa Sisu: hū ki he ʻOtua: he ko e fakamoʻoni kia Sisu, ko e laumālie ia ʻoe kikite.” 11 Pea ne u mamata kuo matoʻo ʻae langi, pea vakai ko e hoosi hinehina; pea ko ia naʻa ne heka ai, naʻe ui ko Angatonu mo Moʻoni, pea ʻoku ne fai ʻae fakamaau mo e tau ʻi he māʻoniʻoni. 12 Naʻe tatau hono mata mo e ulo ʻoe afi, pea naʻe ʻi hono ʻulu ʻae ngaahi pale lahi; pea naʻe tohi hono huafa, ʻaia naʻe ʻikai ke ʻilo ʻe ha taha, ka ko ia pe. 13 Pea naʻe kofuʻaki ia ʻae pulupulu kuo unu ʻi he toto: pea ʻoku ui hono huafa, Ko e Folofola ʻae ʻOtua. 14 Pea ko e ngaahi matatau ʻi he langi naʻa nau muimui kiate ia mo e fanga hoosi hinehina, kuo kofuʻaki ʻae tupenu mahuʻinga, ʻoku hinehina mo maʻa. 15 Pea ʻoku ʻalu atu mei hono ngutu ʻae heletā māsila, koeʻuhi ke ne tā ʻaki ia ʻae ngaahi puleʻanga: pea te ne puleʻi ʻakinautolu ʻaki ʻae vaʻa ukamea: pea ʻoku ne malamalaki ʻae tataʻoʻanga uaine ʻoe kakaha ʻoe houhau ʻoe ʻOtua Māfimafi. 16 Pea ʻoku ʻi hono pulupulu mo hono tenga ʻae hingoa kuo tohi, KO E TUʻI ʻOE NGAAHI TUʻI, MO E ʻEIKI ʻOE NGAAHI ʻEIKI. 17 Pea ne u mamata ʻoku tuʻu ha ʻāngelo ʻi he laʻā; pea ne kalanga ʻaki ʻae leʻo lahi, ʻo ne pehē ki he fanga manu kotoa pē ʻoku puna ʻi he ʻatā noa, “Haʻu ʻo fakakātoa ʻakinautolu ki he ʻohomohe ʻoe ʻOtua lahi; 18 koeʻuhi ke mou kai ʻae kakano ʻoe ngaahi tuʻi, mo e kakano ʻoe ngaahi ʻeikitau, mo e kakano ʻoe kau tangata mālohi, mo e kakano ʻoe fanga hoosi, mo kinautolu ʻoku heka ki ai.” 19 Pea ne u mamata ki he manu fekai, mo e ngaahi tuʻi ʻo māmani, mo ʻenau ngaahi matatau, naʻe tānaki ʻo fakataha ke nau tauʻi ia ʻoku heka ʻi he hoosi mo ʻene kautau. 20 Pea naʻe moʻua ʻae manu fekai, pea mo e palōfita loi naʻa ne fai ʻae ngaahi mana ʻi hono ʻao ʻaia naʻa ne kākaaʻi ʻaki ʻakinautolu kuo nau maʻu ʻae fakaʻilonga ʻoe manu fekai, mo kinautolu naʻe hū ki hono fakatātā. Naʻe lī moʻui ʻakinaua fakatouʻosi pe ki he ano ʻoe afi ʻoku vela ʻaki ʻae sulifa. 21 Pea naʻe tāmateʻi ʻa hono toe ʻaki ʻae heletā ʻo ia naʻe heka ʻi he hoosi, ʻaia naʻe ʻalu atu ʻi hono ngutu: pea naʻe mākona ʻae fanga manu kotoa pē ʻi honau kakano.