11
3 ʻOku kikite ʻae ongo fakamoʻoni ʻe toko ua. 6 ʻOku ne pule ke tāpuni ʻae langi, ke ʻoua naʻa ʻuha. 7 ʻE tauʻi ʻakinaua ʻe he manu fekai, ʻo tāmateʻi ʻakinaua. 8 ʻOku tuku taʻetanu hona sino, 11 Pea hili ʻae ʻaho ʻe tolu mo e konga ʻaho ʻoku na toetuʻu. 14 Kuo hili ange hono ua ʻoe malaʻia. 15 ʻOku ifi hono fitu ʻoe meʻa lea.
Pea naʻe ʻomi kiate au ʻae vaʻa kaho ʻo hangē ha tokotoko: pea tuʻu ʻae ʻāngelo, ʻo pehē mai, “Tuʻu, ʻo fuofua ʻae fale tapu ʻoe ʻOtua, mo e ʻesifeilaulau, mo kinautolu ʻoku lotu ʻi ai. Kae tuku pe ʻae lotoʻā ʻoku ʻituʻa ʻi he faletapu, ʻoua ʻe fuofua ia he kuo tuku ia ki he kakai Senitaile pea te nau malaki hifo ʻae kolo tapu ʻi he māhina ʻe fāngofulu ma ua. Pea te u foaki ki hoku ongo fakamoʻoni, ke na kikite ʻi he ʻaho ʻe taha afe ma uangeau ma onongofulu, kuo kofuʻaki ʻae tauangaʻa.” Ko eni ia ʻae ongo ʻakau ʻolive, mo e ongo tuʻunga maama, ʻoku tutuʻu ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua ʻo māmani. Pea ka loto ke tautea ʻakinaua ʻe ha taha, ʻoku ʻalu atu ʻae afi mei hona ngutu, ʻo fakaʻauha hona ngaahi fili: pea ka loto ʻe ha taha ke tautea ʻakinaua, ʻe tāmateʻi pehē ni ia. ‌ʻOku maʻu ʻekinaua ni ʻae mālohi ke tāpuni ʻae langi, ke ʻoua naʻa ʻuha ʻi he ngaahi ʻaho ʻo ʻena kikite: pea ʻoku na maʻu ʻae mālohi ki he ngaahi vai, ke liliu ia ko e toto, pea ke taaʻi ʻaki ʻa māmani ʻae ngaahi meʻa mamahi ʻo na faʻiteliha pe liunga fiha ia. Pea ka fakaʻosi ʻekinaua ʻena fakamoʻoni, ko e manu fekai ʻoku ʻalu hake mei he luo taʻehanotakele, te ne tauʻi ʻakinaua, pea te ne ikuna ʻakinaua, ʻo tāmateʻi ʻakinaua. Pea ko hona sino mate ʻe tuku ʻi he hala ʻoe kolo lahi, ʻaia ʻoku ui fakalaumālie ko Sotoma mo ʻIsipite, ʻaia naʻe tutuki ai ki he ʻakau ʻa hotau ʻEiki. Pea ko kinautolu ʻoe ngaahi kakai, mo e ngaahi faʻahinga, mo e ngaahi lea, mo e ngaahi puleʻanga, te nau mamata ki hona sino mate ʻi he ʻaho ʻe tolu mo e konga ʻaho, pea ʻe ʻikai tuku ke tanu hona sino mate. 10 Pea ko kinautolu ʻoku nofo ʻi māmani te nau fiefia kiate kinaua, ʻo fakafiefiaʻi, pea feʻaveʻaki ʻenau ngaahi meʻaʻofa; koeʻuhi naʻe fakamamahi ʻe he ongo palōfita ni ʻakinautolu naʻe nofo ʻi māmani. 11 Pea hili ʻae ʻaho ʻe tolu mo e konga ʻaho, naʻe hū kiate kinaua ʻae laumālie ʻoe moʻui mei he ʻOtua, pea naʻa na tuʻu ʻi hona vaʻe; pea naʻe tō ʻae manavahē lahi kiate kinautolu naʻe mamata kiate kinaua. 12 Pea naʻa nau fanongo ki he leʻo lahi mei he langi, ʻoku pehē kiate kinaua, “ʻAlu hake ki heni.” Pea ne na ʻalu hake ki he langi ʻi he ʻao; pea naʻe mamata kiate kinaua ʻa hona ngaahi fili. 13 Pea ʻi he feituʻulaʻā pe ko ia naʻe ai ʻae mofuike lahi, pea holo hono hongofulu ʻoe vahe ʻoe kolo, pea naʻe mate ʻi he mofuike ʻae kakai ʻe toko fitu afe: pea naʻe ilifia hono toe, ʻonau fakamālō ki he ʻOtua ʻoe langi. 14 Kuo hili hono ua ʻoe malaʻia; vakai, ʻoku haʻu toʻotoʻo hono tolu ʻoe malaʻia. 15 Pea naʻe ifi ʻe hono fitu ʻoe ʻāngelo pea naʻe ai ʻae ngaahi leʻo mālohi ʻi he langi, naʻe pehē, “Ko e ngaahi puleʻanga ʻoe maama kuo ʻo hotau ʻEiki, mo hono Kalaisi pea ʻe pule ia ʻo taʻengata pea taʻengata.” 16 Pea ko e mātuʻa e toko uofulu ma toko fā, ʻaia naʻe nofo ʻi honau ngaahi nofoʻa ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua, naʻa nau foʻohifo ʻo hū ki he ʻOtua, 17 ‌ʻo pehē, “ʻOku mau fakafetaʻi kiate koe, ʻe ʻEiki ko e ʻOtua Māfimafi, ʻOku ke ʻi ai ni, pea naʻa ke ʻi ai, pea te ke ʻi ai; Koeʻuhi kuo ke toʻo kiate koe ʻa hoʻo mālohi lahi, pea kuo ke pule. 18 Pea naʻe ʻita ʻae ngaahi puleʻanga pea kuo hoko mai ho houhau, Mo e kuonga ʻoe pekia, koeʻuhi ke fakamaaua ʻakinautolu, Pea koeʻuhi ke ke totongi ai ki hoʻo kau tamaioʻeiki ko e kau palōfita, mo e kakai māʻoniʻoni, Mo kinautolu ʻoku manavahē ki ho huafa, ʻae iiki mo e lalahi; Pea ke fakaʻauha ʻakinautolu ʻoku nau fakaʻauha ʻae maama. 19 Pea naʻe fakaava ʻae fale tapu ʻoe ʻOtua ʻi he langi, pea naʻe hā mai ʻi hono fale tapu ʻae puha ʻo ʻene fuakava: pea naʻe ai ʻae ngaahi ʻuhila, mo e ngaahi leʻo, mo e ngaahi mana, mo e mofuike, mo e ʻuha maka lahi.