121
1–8 Ko e Monūʻia ʻoe kakai angalelei, ʻakinautolu ʻoku falala ki he maluʻi ʻe he ʻOtua.
Ko e Hiva ʻae ʻalu hake.
Te u hanga hake hoku mata ki he ngaahi moʻunga,
ʻaia ʻoku haʻu mei ai hoku tokoni.
‌ʻOku haʻu hoku tokoni meia Sihova,
ʻaia ne ne ngaohi ʻae langi mo māmani.
‌ʻE ʻikai tuku ʻe ia ke hiki ho vaʻe:
ko ia ʻoku ne tauhi koe ʻe ʻikai tulemohe ia.
Vakai, ko ia ʻoku ne tauhi ʻa ʻIsileli
ʻe ʻikai te ne tulemohe pe mohe.
Ko Sihova ko ho tauhi:
ko Sihova ko ho fakamalu ia ʻi ho nima toʻomataʻu.
‌ʻE ʻikai taaʻi koe ʻe he laʻā ʻi he ʻaho,
pe ʻe he māhina ʻi he pō.
‌ʻE fakahaofi koe ʻe Sihova mei he kovi kotoa pē:
te ne fakamoʻui ho laumālie.
‌ʻE tauhi ʻe Sihova hoʻo ʻalu kituʻa mo hoʻo liu
mai mei he ʻaho ni, pea taʻengata.