Tongan Bible (Revised West Version) Saame 56
56
1 ʻOku lotu ʻa Tevita ki he ʻOtua, ʻo tui ki heʻene folofola, pea hanu koeʻuhi ko hono ngaahi fili. 9 ʻOku fakahā ʻene falala ki he folofola ʻae ʻOtua, ʻo ne pehē, te ne fakamālō kiate ia.
Ki he Takimuʻa ʻi he Sonatilemi-Lehokimi, ko e Saame mahuʻinga ʻa Tevita, ʻi he puke ia ʻe he kakai Filisitia ʻi Kata.
Ke ke ʻaloʻofa kiate au, ʻE ʻOtua: he ʻoku fie folo hifo au ʻe he tangata;
ʻoku ne tauʻi au ʻi he ʻaho kotoa, ʻo ne taʻomia au.
Ko e loto ʻo hoku ngaahi fili ʻi he ʻaho kotoa pē ke folo hifo au:
he ʻoku tokolahi ʻakinautolu ʻoku tauʻi au, ʻE Fungani Māʻolunga.
‌ʻI he ʻaho ʻoku ou manavahē ai,
te u falala kiate koe.
Te u fakamālō ki he ʻOtua ʻi heʻene folofola;
ʻoku ou falala ki he ʻOtua;
ʻe ʻikai te u manavahē ki he meʻa ʻe faʻa fai ʻe he kakai kiate au.
‌ʻOku nau fakakehe ʻeku ngaahi lea ʻi he ʻaho kotoa pē:
ko ʻenau fakakaukau kotoa pē ke u kovi ai au.
‌ʻOku nau fakataha ʻakinautolu, ʻoku nau fakafufū ʻakinautolu,
ʻoku nau vakai hoku ʻaluʻanga, ʻi heʻenau holi ki heʻeku moʻui.
Te nau hao koā ʻi heʻenau hia?
ʻE ʻOtua, ke ke lī ki lalo ʻae kakai ʻi he houhau.
‌ʻOku ke lau ʻa ʻeku ʻalu fano pē:
ke ke ʻutu hoku ngaahi loʻimata ki hoʻo hina:
ʻikai ʻoku nau tuʻu ʻi hoʻo tohi?
‌ʻO kau ka tangi kiate koe, ʻe foki kimui ai ʻa hoku ngaahi fili:
ʻoku ou ʻilo ʻae meʻa ni; he ʻoku ʻiate au ʻae ʻOtua.
10 Te u fakamālō ki he ʻOtua ʻi heʻene folofola:
te u fakamālō kia Sihova ʻi heʻene folofola.
11 Kuo u falala ki he ʻOtua:
ʻe ʻikai te u manavahē ki ha meʻa ʻe faʻa fai ʻe he tangata kiate au.
12 ‌ʻE ʻOtua, ʻoku ʻiate au hoʻo ngaahi fuakava:
te u ʻatu ʻae fakamālō kiate koe,
13 He kuo ke fakamoʻui hoku laumālie mei he mate:
pea ʻikai te ke fakahaofi hoku vaʻe mei he hinga,
koeʻuhi ke u ʻeveʻeva ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua ʻi he maama ʻoe kakai moʻui?