43
1 ʻOku lotu ʻa Tevita ke toe ʻomi ia ki he falelotu lahi, pea ne fakahā te ne tauhi fiefia ai ʻae ʻOtua. 5 ʻOku ne enginakiʻi hono laumālie ke falala ki he ʻOtua.
‌ʻE ʻOtua, ke ke fakamaau au, ʻo langomakiʻi au telia ʻae puleʻanga angakovi:
ke ke fakamoʻui au mei he tangata kākā mo taʻeangatonu.
He ko koe ko e ʻOtua ʻo ʻeku mālohi: ko e hā ʻoku ke liʻaki ai au?
Ko e hā ʻoku ou ʻalu mamahi pe ʻi he taʻomia ʻe he fili?
Ke ke fekau atu hoʻo maama mo hoʻo moʻoni:
tuku ke na tataki au;
tuku ke na ʻomi au ki ho moʻunga māʻoniʻoni,
mo ho ngaahi fale fehikitaki.
Ko ia te u toki ʻalu atu ki he feilaulauʻanga ʻoe ʻOtua,
ki he ʻOtua ko hoku fiefiaʻanga lahi ʻaupito:
ʻio, ʻi he haʻape te u fakamālō kiate koe, ʻE ʻOtua ko hoku ʻOtua.
Ko e hā ʻoku ke mapelu ai ki lalo, ʻE hoku laumālie?
pea ko e hā ʻoku ke maveuveu ai ʻi loto ʻiate au?
ʻAmanaki lelei ki he ʻOtua:
he ko e moʻoni te u fakafetaʻi kiate ia,
ʻaia ko e fakamoʻui ʻo hoku mata, mo hoku ʻOtua.