2
1 Ko e puleʻanga ʻo Kalaisi. 10 Ko e enginaki ki he ngaahi tuʻi ke nau maʻu ia.
Ko e hā ʻoku matalili ai ʻae hiteni?
Pea fakalaulauloto ʻae kakai ki he meʻa noa pē?
‌ʻOku tuʻu hake fakataha ʻae ngaahi tuʻi ʻo māmani,
pea fakakaukau fakataha
ʻae kau pule kia Sihova mo ia kuo ne pani, ʻo pehē,
“Ke tau motuhi ʻena ngaahi haʻi
pea liʻaki ʻena ngaahi afo ʻiate kitautolu.”
Ko ia ʻoku nofo ʻi he ngaahi langi ʻe kata ia:
ʻe manuki ʻa Sihova kiate kinautolu.
Pea te ne toki folofola kiate kinautolu ʻi hono houhau,
pea fakamamahiʻi ʻakinautolu ʻi hono tuputāmaki lahi.
Ka kuo u fakanofo ʻeku tuʻi ki Saione,
ko e moʻunga ʻo ʻeku māʻoniʻoni.
“Te u fakahā ʻae tuʻutuʻuni:”
naʻe pehē ʻe Sihova kiate au,
“Ko hoku ʻAlo koe kuo u fakatupu koe ʻi he ʻaho ni.
Ke ke lea kiate au, pea te u foaki ʻae ngaahi hiteni ko ho tofiʻa,
mo e ngaahi ngataʻanga kotoa pē ʻo māmani moʻou.
Te ke maumauʻi ʻakinautolu ʻaki ʻae vaʻa ukamea;
pea te ke laiki ke lailai ʻakinautolu ʻo hangē ko e ipu ʻumea.
10 Pea ko eni, ke poto ʻakimoutolu ʻae ngaahi tuʻi:
pea maʻu ʻae akonaki ʻakimoutolu ʻae kau fakamaau ʻo māmani.
11 Tauhi ʻa Sihova ʻi he manavahē,
pea fiefia ʻi he tetetete.
12 ‌ʻUma ki he ʻAlo, telia naʻa houhau ia, pea te mou ʻauha mei he hala,
ʻoka tupu siʻi pe hono houhau.
ʻOku monūʻia ʻakinautolu kotoa pē ʻoku falala kiate ia.