Tongan Bible (Revised West Version) Lea Fakatātā 31
31
1 Ko e enginaki ʻa Limueli ki he fai māʻoniʻoni mo e taʻofi ki he faʻa inu ke konā. 6 Ke maluʻi mo fakafiemālie ʻae kakai mamahiʻia. 11 Ko e ongoongolelei mo e ʻaonga ʻae fefine alafia angalelei.
Ko e ngaahi lea ʻae tuʻi ko Limueli, ko e tala naʻe akonaki ʻaki ia ʻe heʻene faʻē.
“Ko e hā, ʻeku tama?
Pea ko e hā, ʻae tama ʻo hoku manāva?
Pea ko e hā, ʻae tama ʻa ʻeku ngaahi fuakava?
‌ʻOua naʻa tuku ho mālohi ki he kakai fefine,
pe ko ho ngaahi hala ki he meʻa ʻoku ʻauha ai ʻae ngaahi tuʻi.
‌ʻOku ʻikai taau mo e ngaahi tuʻi, ʻE Limueli,
ʻoku ʻikai taau mo e ngaahi tuʻi ke faʻa inu kava pe ke inu ʻe he houʻeiki ʻae kava kona.
Telia naʻa nau inu, pea ngalo ai ʻae fono,
pea taʻetotonu ai ʻae fakamaau, ki he kakai ʻoku mamahi.
‌ʻAtu ʻae kava mālohi kiate ia ʻoku meimei mate,
mo e uaine kiate kinautolu ʻoku māfasia honau loto.
Tuku ke ne inu ke ngalo ai ʻene masiva,
pea ʻoua naʻa toe manatu ki heʻene mamahi.
Ke matoʻo ho ngutu koeʻuhi ko e noa,
ʻi he meʻa ʻanautolu kotoa pē kuo fakamaau ki he mate.
Matoʻo ho ngutu, pea ke fakamaau māʻoniʻoni,
pea ke langomakiʻi ʻae masiva, pea mo e paea ʻi heʻene meʻa.”
 
10 Ko hai ʻoku faʻa maʻu ʻae fefine fai lelei?
He ʻoku maʻongoʻonga ia ʻi he ngaahi maka koloa.
11 ‌ʻOku falala fakamoʻomoʻoni kiate ia ʻae loto ʻo hono ʻunoho,
pea ʻe ʻikai ʻaonga kiate ia ha meʻa ʻoku maʻu ʻi he fakamālohi.
12 ‌ʻE fai lelei ia kiate ia,
ka ʻe ʻikai ha kovi ʻi he ʻaho kotoa pē ʻo ʻene moʻui:
13 ‌ʻOku ne kumi ʻae fulufuluʻi sipi, mo e louʻakau,
ʻo ne ngāue fiefia ʻaki ʻa hono nima.
14 ‌ʻOku ne hangē ko e ngaahi vaka ʻoe kau fakatau,
he ʻoku ne ʻomi ʻene meʻakai mei he mamaʻo.
15 ‌ʻOku ne tuʻu hake foki ʻi he kei poʻuli, ʻo ne tufaki ʻae meʻakai ki heʻene kau nofoʻanga,
mo e ʻinasi ʻo ʻene kau kaunanga.
16 ‌ʻOku ne manako ki ha ngoue, pea ne fakatau ia:
pea ʻoku ne tō ʻae ngoue vaine mei he fua ʻo hono nima.
17 ‌ʻOku nonoʻo ʻaki ʻae mālohi ʻa hono kongaloto,
ʻoku ne fakamālohi hono nima.
18 ‌ʻOku ne ʻilo ʻoku lelei ʻae meʻa ʻoku ne fakatauʻaki:
ʻoku ʻikai ke mate ʻene maama ʻi he pō.
19 ‌ʻOku ne ai hono nima ki he meʻa ʻoku fīʻaki ʻae filo,
pea ʻoku puke ʻi hono nima ʻae ʻaiʻanga filo.
20 ‌ʻOku mafao atu hono nima ki he masiva,
ʻio, ʻoku mafao atu hono nima kiate kinautolu ʻoku paea.
21 ‌ʻOku ʻikai manavahē ia ki he tō mai ʻae ʻuha hinehina ki heʻene kau nofoʻanga:
he ʻoku lōua ʻae kofu ʻo ʻene kau nofoʻanga kotoa pē.
22 ‌ʻOku ne ngaohi kiate ia ʻae ngaahi kofuʻaki ʻae tupenu kuo tuitui fakasanisani:
ko hono ngaahi kofu ko e silika mo e meʻa kulaʻahoʻaho.
23 ‌ʻOku ongoongoa hono ʻunoho ʻi he ngaahi matapā,
ʻoka nofo hifo ia mo e kau mātuʻa ʻoe fonua.
24 ‌ʻOku ngaohi ʻe ia ʻae tupenu tuʻovalevale lelei, ʻo ne fakatauʻaki:
pea ʻoku ʻatu ʻa hono ngaahi noʻo ki he kau fakatau.
25 Ko hono kofu ko e mālohi mo e ongoongolelei;
pea ʻe fiefia ia ʻi he ngaahi ʻaho kimui.
26 ‌ʻOku matoʻo hono ngutu ʻi he poto;
pea ʻoku ʻi hono ʻelelo ʻae fono ʻoe ʻofa.
27 ‌ʻOku ne tokanga lahi ki he anga ʻo hono fale,
pea ʻoku ʻikai ke kai ʻe ia ʻae mā ʻae fakapikopiko.
28 ‌ʻOku tupu hake ʻene fānau, ʻonau ui ia ko e monūʻia;
pea ʻoku fakaongoongoleleiʻi ia ʻe hono ʻunoho foki.
29 “Kuo fai lelei ʻe he kau ʻofefine tokolahi,
ka ʻoku ke lelei hake koe ʻiate kinautolu kotoa pē.”
30 Ko e meʻa kākā ʻae matamatalelei, pea ko e vaʻinga ʻae hoihoifua:
ka ko e fefine ʻoku manavahē kia Sihova ʻe fakaongoongoleleiʻi ia.
31 Foaki kiate ia mei he fua ʻo hono nima:
pea tuku pe ke fakaongoongoleleiʻi ia ʻi he ngaahi matapā ʻe heʻene ngaahi ngāue ʻaʻana.