Tongan Bible (Revised West Version) Lea Fakatātā 22
22
1–29 Pea hokohoko atu ki he ngaahi vahe hoko...
‌ʻOku lelei hake ʻae fili ki he hingoa ʻoku ongolelei ʻi he fili ki he koloa lahi,
pea lelei hake ke ʻofeina ʻi he maʻu ʻae siliva mo e koula.
‌ʻOku nofo fakataha ʻae koloaʻia mo e masiva:
ko Sihova, naʻa ne ngaohi ʻakinautolu kotoa pē.
‌ʻOku sio mamaʻo atu ʻae tangata fakapotopoto ki he kovi, ʻo ne fufū ia mei ai:
ka ʻoku mole atu pe ʻae vale, pea tautea ia.
Ko e totongi ʻoe angavaivai mo e manavahē kia Sihova ko e koloa,
mo e ongoongolelei, mo e moʻui.
‌ʻOku ʻi he hala ʻoe talangataʻa ʻae ʻakau talatala mo e ngaahi tauhele:
ko ia ʻoku fai ke tauhi hono laumālie te ne hiki mamaʻo mei ai.
Akonakiʻi ʻae tamasiʻi ʻi he hala ʻoku totonu ke ne ʻalu ai:
pea ka hoko ia ʻo motuʻa, ʻe ʻikai te ne foki mei ai.
‌ʻOku pule ʻae koloaʻia ki he masiva,
pea ko ia ʻoku nō ʻoku tamaioʻeiki kiate ia ʻoku foaki mai.
Ko ia ʻoku tūtuuʻi ʻae kovi ʻe utu ʻe ia ʻae mamahi:
pea ʻe ʻauha ia ʻi he meʻa tā ʻi heʻene ʻita.
‌ʻE monūʻia ia ʻoku mataʻofa;
he ʻoku foaki ʻe ia a ʻene mā ki he masiva.
10 Ke lī kituʻa ʻaia ʻoku manuki, pea ʻe ʻalu kituʻa ʻae fakakikihi foki:
ʻio, ʻe ngata ʻae feʻiteʻitani mo e lauʻikovi.
11 Ko ia ʻoku ʻofa ki he loto maʻa,
ʻe kāinga ʻaki ia ʻe he tuʻi koeʻuhi ko e māʻoniʻoni ʻo hono loungutu.
12 ‌ʻOku tauhi ʻae poto ʻe he fofonga ʻo Sihova,
pea ʻoku ne fulihi ʻae ngāue ʻae angahala.
13 ‌ʻOku pehē ʻe he tangata fakapikopiko, “ʻOku ai ʻae laione ʻituʻa,
pea te u mate ʻi he ngaahi hala.”
14 Ko e ngutu ʻoe kau fefine kovi ko e luo taumamaʻo:
pea ʻe tō ki ai ʻaia ʻoku fehiʻa ki ai ʻa Sihova.
15 ‌ʻOku nonoʻo ʻae vale ʻi he loto ʻoe tamasiʻi;
ka ko e vaʻa ʻakau ʻoe tauteʻi ʻe kapusi mamaʻo ai ia ʻiate ia.
16 Ko ia ʻoku fakamālohiʻi ʻae masiva ke tupu ai ʻene koloa, pea mo ia ʻoku foaki ki he koloaʻia,
ʻe hoko moʻoni kiate ia ʻae masiva.
17 Fakaongo ho telinga, pea fanongo ki he lea ʻae poto,
pea fakatokangaʻi ho loto ki heʻeku ʻilo.
18 He ko e meʻa lelei ʻo kapau te ke tauhi ia ʻiate koe;
pea ʻe taau ke lea ʻaki ia ʻe ho loungutu.
19 Koeʻuhi ke ʻia Sihova hoʻo falala,
ʻaia kuo u fakahā kiate koe ʻi he ʻaho ni, ʻio, kiate koe pe.
20 ‌ʻIkai kuo u tohi kiate koe ʻae ngaahi meʻa lelei,
ʻi he enginaki, pea mo e poto,
21 koeʻuhi ke u fakahā ai kiate koe ʻae moʻoni ʻoe ngaahi lea moʻoni:
koeʻuhi ke ke tali ʻaki ʻae ngaahi lea ʻoe moʻoni ʻakinautolu ʻoku fekau mai kiate koe?
22 ‌ʻOua naʻa kaihaʻa mei he masiva koeʻuhi ko e masiva ia:
pea ʻoua naʻa fakamālohiʻi ʻaia ʻoku mamahi ʻi he matapā:
23 Koeʻuhi ʻe langomakiʻi ʻakinautolu ʻe Sihova,
pea te ne maumauʻi ʻae laumālie ʻonautolu ʻoku maumauʻi ʻakinautolu.
24 ‌ʻOua naʻa ke fakakāinga mo e tangata faʻa ʻita;
pea ʻoua ʻaupito naʻa ke ʻalu mo ha tangata loto lili:
25 Telia naʻa ke ako ki hono ngaahi hala,
pea tauheleʻi ai ho laumālie.
26 Ke ʻoua naʻa ke kau koe mo kinautolu ʻoku fepukeaki nima,
pe ko kinautolu ʻoku fakapapau ki he fai ʻo ha totongi.
27 Kapau ʻoku ʻikai hao meʻa ke totongi aki,
ko e hā ʻoku ʻave ai ho mohenga mei lalo ʻiate koe?
28 ‌ʻOua naʻa hiki ʻae kauʻā motuʻa,
ʻaia naʻe fokotuʻu ʻe hoʻo kau mātuʻa.
29 ‌ʻOku ke tuʻu ia ʻi he ʻao ʻoe ngaahi tuʻi;
ʻe ʻikai nofo ia ʻi he ʻao ʻoe kakai meʻavale.