9
1 Ko e ngāue, 4 Mo e akonaki ʻoe poto. 13 Ko e anga, 16 Mo e hē ʻoe vale.
Kuo langa ʻe he poto ʻa hono fale,
pea kuo ne tā mai ʻa hono pou ʻe fitu.
Kuo ne tāmateʻi ʻene fanga manu;
kuo ne huʻi ʻene uaine;
kuo ne teuteu foki hono keinangaʻanga.
Kuo ne fekau atu ʻene kau kaunanga;
ʻoku kalanga ia mei he ngaahi potu māʻolunga ʻoe kolo,
“Ko hai ia ʻoku taʻepoto ke afe mai ia ki heni:”
pea ʻoku lea ia, ʻo pehē, kiate ia ʻoku taʻeʻilo,
“Haʻu, ʻo kai ʻi heʻeku mā,
ʻo inu ʻi he uaine kuo u huʻi ʻeau.
Liaki ʻae kau vale, ka ke moʻui;
pea ke ʻalu ʻi he hala ʻoe faʻa ʻilo.”
 
Ko ia ʻoku valoki ki he tangata manuki ʻoku fakamā ai ia:
pea ʻoku pani ʻuli ia ʻaia ʻoku ne valokiʻi ʻae tangata angakovi.
‌ʻOua naʻa valoki ki he tangata manuki, telia naʻa ne fehiʻa kiate koe:
takitalaʻi ʻae tangata poto, pea ʻe ʻofa ai ia kiate koe.
‌ʻAko ki he tangata poto, pea ʻe ʻāsili ai ʻene poto:
akonakiʻi ʻae angatonu, pea ʻe tupulekina ai ʻa ʻene ʻilo.
10 Ko e manavahē kia Sihova ko e kamataʻanga ia ʻoe poto:
pea ko e ʻilo ʻoe māʻoniʻoni ko e fakakaukau poto ia.
11 He ko e meʻa ʻiate au ʻe fakalahi ho ngaahi ʻaho,
pea ʻe fakalahi mo e taʻu ʻo hoʻo moʻui.
12 Kapau ko e poto koe, ʻoku ke poto pe maʻau:
ka ke ka taukae, ko koe pe te ke ongoʻi ia.
 
13 ‌ʻOku faʻa longoaʻa ʻae fefine vale:
ʻoku taʻepoto ia, ʻoku ʻikai te ne ʻilo ha meʻa.
14 He ʻoku nofo ia ʻi he matapā ʻo hono fale,
ʻi he hekaʻanga ʻi he ngaahi potu māʻolunga ʻoe kolo,
15 Ke ui ki he kakai fononga,
ʻakinautolu ʻoku ʻalu totonu atu ʻi honau hala:
16 “Ko hai ia ʻoku taʻepoto, ke afe mai ia ki heni:”
pea ʻoku ne lea, ʻo pehē kiate ia, ʻoku taʻeʻilo,
17 “ko e vai ʻoku kaihaʻasi ʻoku melie ia,
pea ʻoku ifoifo lelei ʻae mā ʻoku kai fakafufū.”
18 Ka ʻoku ʻikai ke ne ʻilo ʻoku ʻi ai ʻae mate;
pea ʻoku ʻi he loloto ʻo heli ʻae kakai kuo ne fakaafe.