2
1 ʻOku fakahā ʻe he poto ʻe maʻu ʻae māʻoniʻoni ʻe heʻene fānau, 10 Mo e maluʻi mei he kakai angakovi, 20 Mo e fakahinohino ki he ngaahi hala lelei.
‌ʻE hoku foha, kapau te ke maʻu ʻa ʻeku ngaahi lea,
mo fakafufū ʻiate koe ʻa ʻeku ngaahi fekau;
Koeʻuhi ke fakatokangaʻi ho telinga ki he poto,
pea ke tokanga ai ho loto ki he faʻa fakakaukau;
‌ʻIo, kapau te ke tangi ki he ʻilo,
pea ke hiki hake ho leʻo ke maʻu ʻae fakakaukau:
Kapau te ke kumi ki ai ʻo hangē ko e siliva,
pea hakule ki ai ʻo hangē ko e koloa kuo fufū;
Te ke toki ʻilo ai ʻae manavahē kia Sihova,
pea maʻu ʻae ʻiloʻi ʻoe ʻOtua.
He ʻoku foaki ʻe Sihova ʻae poto:
ʻoku haʻu mei hono fofonga ʻae ʻilo mo e fakakaukau.
‌ʻOku tokonaki ʻe ia ʻae poto ʻaonga maʻa e kakai māʻoniʻoni:
ko e fakaū ia kiate kinautolu ʻoku ʻaʻeva ʻi he angatonu.
‌ʻOku ne tauhi ʻae hala ʻoe fakamaau;
pea ʻoku ne maluʻi ʻae hala ʻo ʻene kakai māʻoniʻoni.
Pea te ke toki ʻilo ai ʻae māʻoniʻoni, mo e fakamaau, mo e fai totonu;
ʻio, ʻae hala lelei kotoa pē.
10 ‌ʻOka hū ʻae poto ki ho loto,
pea mālie ʻae ʻilo ki ho laumālie;
11 ‌ʻE fakamoʻui koe ʻe he faʻa fakakaukau,
pea ʻe tauhi koe ʻe he poto:
12 Ke fakamoʻui koe mei he hala ʻoe tangata kovi,
mei he tangata ʻoku lea ʻaki ʻae ngaahi meʻa kovi;
13 ‌ʻAia ʻoku liʻaki ʻae hala ʻoe māʻoniʻoni,
kae ʻalu ʻi he ngaahi hala ʻoe fakapoʻuli;
14 ‌ʻAia ʻoku fiefia ke fai kovi,
pea ʻoku fiemālie ʻi he talangataʻa ʻae angahala;
15 Pea ʻoku pikopiko hono ngaahi hala,
pea kovi ʻa hono ngaahi ʻaluʻanga:
16 Ke fakamoʻui koe mei he fefine muli,
ʻio, mei he muli ʻoku lea fakaoloolo;
17 ‌ʻAia kuo ne liʻaki ʻae fakahinohino ʻi heʻene kei siʻi,
pea kuo ne fakangalongaloʻi ʻae fuakava ʻa hono ʻOtua.
18 He ʻoku tahifohifo hono fale ki he mate,
pea mo hono ʻalunga ki he kakai mate.
19 ‌ʻOku ʻikai toe foki mai ha taha ʻoku ʻalu atu kiate ia,
pea ʻoku ʻikai ke puke ʻekinautolu ki he ngaahi hala ʻoe moʻui.
20 Koeʻuhi ke ke ʻeveʻeva koe ʻi he hala ʻae kakai angalelei,
pea ke maʻu ʻae ngaahi ʻaluʻanga ʻoe māʻoniʻoni.
21 Koeʻuhi ʻe nofo ʻae angatonu ʻi he fonua,
pea ʻe nofomaʻu ʻi ai ʻae haohaoa.
22 Ka ʻe motuhi atu ʻae angahala mei he māmani,
pea ʻe taʻaki fuʻu hake mei ai ʻae fai kovi.