33
1 Ko e fononga ʻe fāngofulu ma ua ʻoe kakai ʻIsileli. 50 ʻE fakaʻauha ʻae kakai Kēnani.
Ko e ngaahi fononga eni ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ʻakinautolu naʻe ʻalu atu ʻi he fonua ko ʻIsipite mo ʻenau ngaahi matatau ʻi he nima ʻo Mōsese mo ʻElone. Pea naʻe tohi ʻe Mōsese ʻenau fononga atu ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi fononga ʻi he fekau ʻa Sihova: pea ko e ngaahi fononga eni ʻo hangē ko ʻenau ʻalu atu. Pea naʻa nau fononga mei Lamisisi ʻi he ʻuluaki māhina, ʻi hono hongofulu ma nima ʻoe ʻaho ʻi he ʻuluaki māhina; ʻi he pongipongi hake ʻi he hili ʻae laka atu, pea naʻe ʻalu atu ai ʻae fānau ʻa ʻIsileli mo e nima māʻolunga ʻi he ʻao ʻoe kakai ʻIsipite kotoa pē. He naʻe tanu ʻe he kakai ʻIsipite ʻenau ʻuluaki tama kotoa pē, ʻakinautolu naʻe taaʻi ʻe Sihova ʻiate kinautolu: pea naʻe hoko foki meia Sihova ʻae tautea ki honau ngaahi ʻotua. Pea naʻe hiki ʻae fānau ʻa ʻIsileli mei Lamisisi ʻonau nofo ʻi Sukote. Pea naʻa nau hiki atu mei Sukote ʻonau nofo ʻi ʻEtami, ʻaia ʻoku ʻi he mata toafa. Pea naʻa nau hiki mei ʻEtami, ʻonau toe foki ki Piheloti, ʻaia ʻoku ʻi he ʻao ʻo Peali-sefoni: pea nau ʻapitanga ʻi he ʻao ʻo Mikitoli. Pea nau hiki atu mei he potu ʻo Piheloti, ʻonau ʻalu atu ʻi loto tahi ki he toafa, pea naʻa nau fononga ʻi he ʻaho ʻe tolu ʻi he toafa ʻo ʻEtami, ʻonau nofo ʻi Mala. Pea naʻa nau hiki mei Mala, ʻonau haʻu ki ʻElimi: pea naʻe ʻi ʻElimi ʻae matavai moʻui ʻe hongofulu ma ua, mo e ʻakau ko e ponga ʻe fitungofulu; pea naʻa nau ʻapitanga ʻi ai. 10 Pea naʻa nau hiki mei ʻElimi, ʻonau nofo ofi ki he Tahi Kulokula. 11 Pea naʻa nau hiki atu mei he Tahi Kulokula, ʻonau nofo ʻi he toafa ʻo Sini. 12 Pea naʻa nau fononga atu mei he toafa ʻo Sini, ʻonau nofo ʻi Tofika. 13 Pea naʻa nau hiki mei Tofika, ʻonau nofo ʻi ʻAlusi. 14 Pea naʻa nau hiki mei ʻAlusi, ʻonau nofo ʻi Lefitimi, ka naʻe ʻikai ha vai ʻi ai ke inu ai ʻae kakai. 15 Pea naʻa nau hiki mei Lefitimi, ʻonau nofo ʻi he toafa ʻo Sainai. 16 Pea naʻa nau hiki mei he toafa ʻo Sainai, ʻonau nofo ʻi Kipiloti-Hateva. 17 Pea naʻa nau hiki mei Kipiloti-Hateva, ʻonau nofo ʻi Heseloti. 18 Pea naʻa nau hiki mei Heseloti, ʻonau nofo ʻi Litima. 19 Pea naʻa nau hiki mei Litima, ʻonau nofo ʻi Limoni-Pelesi. 20 Pea naʻa nau hiki mei Limoni-Pelesi, ʻo nau nofo ʻi Lipina. 21 Pea naʻa nau hiki mei Lipina, ʻo nau nofo ʻi Lisa. 22 Pea naʻa nau hiki mei Lisa, ʻonau nofo ʻi Kelata. 23 Pea naʻa nau hiki mei Kelata, ʻonau nofo ʻi he moʻunga ko Sefa. 24 Pea naʻa nau hiki mei he moʻunga ko Sefa, ʻonau nofo ʻi ʻAlata. 25 Pea naʻa nau hiki mei ʻAlata, ʻonau nofo ʻi Makiloti. 26 Pea naʻa nau hiki mei Makiloti, ʻonau nofo ʻi Tehati. 27 Pea naʻa nau hiki mei Tehati, ʻonau nofo ʻi Tala. 28 Pea naʻa nau hiki mei Tala, ʻonau nofo ʻi Mitika. 29 Pea naʻa nau hiki mei Mitika, ʻonau nofo ʻi Hasimona. 30 Pea naʻa nau hiki mei Hasimona, ʻonau nofo ʻi Moseloti. 31 Pea naʻa nau hiki mei Moseloti, ʻonau nofo ʻi Pinei-Sekani. 32 Pea naʻa nau hiki mei Pinei-sekani, ʻonau nofo ʻi Hoa-Hakitikati. 33 Pea naʻa nau hiki mei Hoa-hakitikati, ʻonau nofo ʻi Sotipati. 34 Pea naʻa nau hiki mei Sotipati, ʻonau nofo ʻi ʻApilona. 35 Pea naʻa nau hiki mei ʻApilona, ʻonau nofo ʻi ʻEsioni-Kepa. 36 Pea naʻa nau hiki mei ʻEsioni-Kepa, ʻonau nofo ʻi he toafa ʻo Sini, ʻaia ʻoku ʻi Ketesi. 37 Pea naʻa nau hiki mei Ketesi, ʻonau nofo ʻi he moʻunga ko Hoa, ʻi he mata fonua ʻo ʻItomi. 38 Pea naʻe ʻalu hake ʻa ʻElone ko e taulaʻeiki ʻi he fekau ʻa Sihova ki he moʻunga ko Hoa, pea ne pekia ai, ʻi hono fāngofulu ʻoe taʻu ʻoe haʻu ʻae fānau ʻa ʻIsileli mei he fonua ko ʻIsipite, ʻi hono nima ʻoe māhina ʻi hono ʻuluaki ʻaho. 39 Pea naʻe kakato ʻae taʻu ʻe teau ma uofulu ma tolu kia ʻElone ʻi heʻene pekia ʻi he moʻunga ko Hoa. 40 Pea ko e tuʻi ko ʻAlati ʻoe kakai Kēnani, ʻaia naʻe nofo ʻi he potu tonga ʻi he fonua ko Kēnani, naʻe fanongo ia ʻoku haʻu ʻae fānau ʻa ʻIsileli. 41 Pea naʻa nau hiki mei he moʻunga ko Hoa, ʻonau nofo ʻi Salimona. 42 Pea naʻa nau hiki mei Salimona, ʻonau nofo ʻi Pinoni. 43 Pea naʻa nau hiki mei Pinoni, ʻonau nofo ʻi ʻOpoti. 44 Pea naʻa nau hiki mei ʻOpoti, ʻonau nofo ʻi ʻIsi-ʻApalimi, ʻi he ʻao ʻo Moape. 45 Pea naʻa nau hiki mei ʻImi, ʻonau nofo ʻi Tiponi-Kata. 46 Pea naʻa nau hiki mei Tiponi-Kata, ʻonau nofo ʻi ʻAlimoni-Tipilatemi. 47 Pea naʻa nau hiki mei ʻAlimoni-Tipilatemi, ʻonau nofo ʻi he ngaahi moʻunga ʻo ʻApalimi, ʻi he ʻao ʻo Nipo. 48 Pea naʻa nau hiki atu mei he ngaahi moʻunga ʻo ʻApalimi, ʻonau nofo ʻi he ngaahi toafa ʻo Moape ʻo ofi ki Sioatani pea ofi ki Seliko. 49 Pea naʻa nau nofo ʻo ofi ki Sioatani, mei Pete-Sesimoti ʻo aʻu ki ʻEpeli-Sitimi ʻi he ngaahi toafa ʻo Moape.
50 ¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese ʻi he ngaahi toafa ʻo Moape ʻo ofi ki Sioatani, mo Seliko, ʻo pehē, 51 “Lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, mo ke pehē kiate kinautolu, ʻOka mou ka aʻa ʻi Sioatani ki he fonua ko Kēnani; 52 Te mou toki kapusi ʻi homou ʻao ʻae kakai kotoa pē ʻoku nofo ʻi he fonua, pea maumauʻi honau ngaahi fakatātā, mo fakaʻauha honau ngaahi tamapua fakatātā ukamea pea mātuʻaki holoki hifo honau ngaahi potu māʻolunga kotoa pē: 53 Pea te mou kapusi ʻae kakai ʻi he fonua, pea mou nofo ai: he kuo u foaki kiate kimoutolu ʻae fonua ke mou maʻu. 54 Pea te mou tufa ʻae fonua ʻi he talotalo ʻae ngaahi tofiʻa ki homou ngaahi faʻahinga: pea ki he tokolahi ke mou tuku honau tofiʻa ke lahi, pea ki he tokosiʻi te mou tuku honau tofiʻa ke siʻi: ʻe ʻi he tangata taki taha, ʻae tofiʻa ʻoe potu kuo ne maʻu ʻi he talotalo, te mou maʻu ia ʻo fakatatau ki he ngaahi faʻahinga ʻo hoʻomou ngaahi tamai 55 Pea kapau ʻe ʻikai te mou kapusi ʻae kakai ʻoe fonua ʻi homou ʻao; ʻe toki hoko ʻo pehē, ko kinautolu ʻoku mou tuku ke toe ʻiate kinautolu, te nau hoko ko e talatala ki homou mata, mo e ngaahi ʻakau talatala ki homou vakavaka, pea tenau fakafiuʻi ʻakimoutolu ʻi he fonua ʻoku mou nofo ai. 56 Pea ʻe hoko mo ʻeni foki, te u fai kiate kimoutolu, ʻo hangē ko ia ne u tokanga ke fai kiate kinautolu.”