Tongan Bible (Revised West Version) Nomipā 24
24
1 ʻOku tuku ʻe Pelami ʻa ʻene tuki, kae kikite ki he monūʻia ʻo ʻIsileli. 10 ʻOku kapusi ia ʻe Pelaki, he ʻita. 15 ʻOku ne kikite ki he fetuʻu ʻo Sēkope, pea mo e fakaʻauha ʻoe puleʻanga niʻihi.
Pea ʻi heʻene mamata ʻe Pelami kuo lelei kia Sihova ke fakamonūʻia ʻa ʻIsileli, naʻe ʻikai ʻalu ia, ʻo hangē ko ʻene fuofua fai, ke kumi ʻae kikite, ka naʻa ne hanga hono mata ki he toafa. Pea naʻe hanga hake ʻae mata ʻo Pelami, pea naʻa ne mamata ki ʻIsileli kuo nau nofo, ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga; pea naʻe tō ʻae laumālie ʻoe ʻOtua kiate ia. Pea naʻa ne fai atu ʻa ʻene lea fakatātā, ʻo pehē,
“Ko Pelami ko e foha ʻo Peoli kuo ne pehē,
pea kuo pehē ʻe he tangata kuo ʻa hono mata:
Kuo ne pehē, ʻe ia naʻe fanongo ki he folofola ʻa Sihova,
mo ne mamata ki he hā mai ʻoe Māfimafi,
mo ne tō hifo, kae ʻā pe hono mata:
Hono ʻikai lelei lahi ʻa ho ngaahi fale fehikitaki, ʻE Sēkope,
pea mo ho ngaahi nofoʻanga, ʻE ʻIsileli!
‌ʻOku nau mafola atu ʻo hangē ko e fonua tokalelei,
ʻo hangē ko e ngaahi ngoue ʻi he veʻe vaitafe,
pea hangē ko e ngaahi ʻakau ko e ʻalosi ʻaia kuo tō ʻe Sihova,
pea ʻoku tatau mo e ngaahi ʻakau ko e sita ʻi he veʻe vai.
Pea ʻe lilingi ʻe ia ʻae vai mei heʻene ngaahi ipu vai,
pea ko hono tenga, ʻe tupu ia ʻi he vai lahi,
pea ʻe māʻolunga ʻa hono tuʻi ʻia Ekaki,
pea ʻe hakeakiʻi ʻa hono puleʻanga.
Kuo ʻomi ia ʻe he ʻOtua mei ʻIsipite,
ʻoku ʻiate ia ʻae mālohi ʻo hangē ko e ʻiunikoni:
pea te ne kai ke ʻosi ʻae ngaahi puleʻanga ʻo hono ngaahi fili,
pea te ne fesiʻi honau ngaahi hui,
pea ne hokaʻi ke ʻasi ʻiate kinautolu ʻa ʻene ngaahi ngahau.
Naʻe tokoto ia, ʻo toitoi ʻo hangē ko e laione,
pea tatau mo e laione lahi: pea ko hai te ne faʻa ueʻi hake ia?
ʻOku monūʻia ia ʻaia ʻoku ne tāpuakiʻi koe,
pea ʻe malaʻia ia ʻoku ne fakamalaʻiaʻi koe.”
10 ¶ Pea naʻe tupu ʻae ʻita ʻa Pelaki kia Pelami, pea naʻa ne pasipasi ʻa hono nima: pea pehē ʻe Pelaki kia Pelami, “Naʻaku ui mai ko e ke ke tukitalaʻi hoku ngaahi fili, pea vakai, kuo ke tāpuakiʻi tofu pe ʻakinautolu ni ʻo liunga tolu. 11 Pea ko ia ke ke puna ki ho potu: ne u ʻamanaki ke u hakeakiʻi ko e ke ke ongoongo lahi, pea vakai, kuo taʻofi ko e ʻe Sihova mei he ongoongolelei.” 12 Pea naʻe pehē ʻe Pelami kia Pelaki, “ʻIkai naʻaku lea ki hoʻo kau talafekau ʻaia naʻa ke fekau mai kiate au, ʻo pehē, 13 Kapau ʻe foaki ʻe Pelaki kiate au ʻa hono fale ʻoku pito ʻi he siliva mo e koula, ʻe ʻikai te u fakakeheʻi ʻae fekau ʻa Sihova, ke fai ʻae lelei pe ko e kovi ʻi hoku loto ʻoʻoku; ka ko ia ʻe folofola mai ʻe Sihova, ko ia pe te u lea ʻaki?” 14 Pea ko eni, “Vakai, te u ʻalu au ki hoku kakai: ka te u fakahā kiate ko e ʻaia ʻe fai ʻe he kakai ni ki ho kakai ʻi he ngaahi ʻaho ʻamui.”
15 ¶ Pea naʻa ne fai atu ʻa ʻene lea fakatātā, ʻo pehē,
“Ko Pelami ko e foha ʻo Peoli kuo ne pehē,
pea ko e tangata kuo ʻā hono mata kuo pehē ʻe ia:
16 Kuo pehē ʻe ia, naʻe fanongo ki he folofola ʻae ʻOtua,
pea maʻu ʻae ʻilo ʻoe fungani Māʻolunga,
ʻaia kuo mamata ki he hā mai ʻoe Māfimafi,
mo ne tō hifo, kae ʻa hono mata:
17 Te u mamata kiate ia, ka ʻe ʻikai vave:
te u sio kiate ia, ka ʻe ʻikai ofi:
ʻe haʻu ʻae Fetuʻu meia Sēkope,
pea ʻe tuʻu hake ʻae Tokotoko ʻae tuʻi ʻi ʻIsileli,
pea ʻe taaʻi ʻe ia ʻae ngaahi tuliki ʻo Moape,
pea ʻe fakaʻauha ʻae fānau kotoa pē ʻoku fiefie lahi.
18 Pea ʻe hoko ʻa ʻItomi ko e tofiʻa,
ʻe hoko foki ʻa Seia ko e tofiʻa ki hono ngaahi fili;
pea ʻe fai mālohi ʻa ʻIsileli.
19 ‌ʻE haʻu meia Sēkope ʻaia te ne maʻu ʻae pule,
pea te ne fakaʻauha ia ʻoku toe ʻi he kolo.”
20 ¶ Pea ʻi heʻene sio ki ʻAmaleki, naʻa ne fai atu ʻa ʻene lea fakatātā, ʻo pehē,
“Ko ʻAmaleki ko e ʻuluaki ia ʻoe ngaahi puleʻanga;
ka ʻe pehē ʻa hono ikuʻanga, ʻe ʻauha ia ʻo lauikuonga.”
21 Pea naʻa ne sio ki he kau Kenai pea naʻa ne fai atu ʻa ʻene lea fakatātā, ʻo ne pehē,
“ʻOku mālohi ʻa ho potu nofoʻanga,
pea kuo ke tuku ʻa ho pununga ʻi he maka.
22 Ka ʻe fakaʻaʻau ke ʻosi ʻae kau Kenai kaeʻoua ke ʻave ko e
ʻe he kakai ʻAsilia ʻo fakapōpulaʻi.”
23 Pea naʻa ne fai atu ʻa ʻene lea fakatātā, ʻo pehē,
“ʻOiauē, ko hai ʻe moʻui ʻoka fai ʻe he ʻOtua ʻae meʻa ni!
24 Pea ʻe haʻu ʻae ngaahi vaka mei he mata fonua ʻo Kitime,
pea ʻe fakamamahi ʻe ia ʻa ʻAsilia, pea ʻe fakamamahi mo ʻIpeli,
pea ʻe ʻauha foki mo ia ʻo lauikuonga.”
25 Pea naʻe tuʻu hake ʻa Pelami, pea ne ʻalu ʻo foki ki hono potu: pea ko Pelaki foki naʻe toe ʻalu ia ʻi hono hala.