Tongan Bible (Revised West Version) Nomipā 2
2
1 Ko e hokohoko ʻoe ngaahi faʻahinga ʻi honau ngaahi fale fehikitaki.
Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, mo ʻElone, ʻo pehē, ‌ʻE nofo ʻae tangata taki taha ʻoe fānau ʻa ʻIsileli ki hono fakaʻilonga, ʻo fakataha mo e fuka ʻoe fale ʻo ʻenau tamai; pea tenau nofo mamaʻo ʻo folifoliaki ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai. Pea ʻe nofo ʻi he potu hahake ʻo hangatonu ki he hopoʻangalaʻā, ʻakinautolu ʻoe fakaʻilonga ʻoe ʻapitanga ʻo Siuta ʻi heʻenau ngaahi matatau: pea ko Nasoni ko e foha ʻo ʻAminitapi ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Siuta. Pea ko ʻene kautau ʻaʻana, mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko fitu mano, mo e toko fā afe ma onongeau. Pea ko kinautolu ʻe hokoʻo nofo mo ia ko e faʻahinga ʻo ʻIsaka, pea ko Netanili ko e foha ʻo Sua, ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa ʻIsaka. Pea ko ʻene kautau, mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko nima mano, mo e toko fā afe ma fāngeau. Pea ʻe hoko ai ʻae faʻahinga ʻo Sepuloni, pea ko ʻIliapi, ko e foha ʻo Heloni ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Sepuloni. Pea ko ʻene kautau mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko nima mano, mo e toko fitu afe ma fāngeau. Pea ko kinautolu kotoa pē naʻe lau ʻi he ʻapitanga ʻo Siuta, ko e tokotaha kilu, mo e toko valu mano, mo e toko ono afe ma fāngeau, ʻi heʻenau ngaahi matatau. ʻE ʻalu muʻomuʻa atu ʻakinautolu ni.
10 ¶ Pea ʻe tuʻu ʻi he feituʻu tonga ʻae fakaʻilonga ʻoe ʻapitanga ʻo Lupeni ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi matatau; pea ko ʻIlisua ko e foha ʻo Setiua ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Lupeni. 11 Pea ko ʻene kautau, mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko fā mano, mo e toko ono afe ma nimangeau. 12 Pea ko kinautolu ʻe hoko nofo mo ia, ko e faʻahinga ʻo Simione: pea ko Selumieli ko e foha ʻo Sulisatai ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Simione. 13 Pea ko ʻene kautau, mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko nima mano, mo e toko hiva afe ma tolungeau. 14 Pea ʻe hoko ai ʻae faʻahinga ʻo Kata pea ko ʻIliasafi ko e foha ʻo Teuili, ʻe ʻeikitau ia ʻi he ngaahi foha ʻo Kata. 15 Pea ko ʻene kautau, mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko fā mano, mo e toko nima afe mo e toko onongeau ma nimangofulu. 16 Pea ko kinautolu kotoa pē naʻe lau ʻi he ʻapitanga ʻo Lupeni, ko e tokotaha kilu, mo e toko nima mano, mo e toko taha afe mo e toko fāngeau ma nimangofulu, ʻi heʻenau ngaahi matatau. Pea ʻe ʻalu atu ʻakinautolu ʻi hono ua ʻoe ʻotutangata.
17 ¶ Pea ʻe toki ʻalu atu ʻae fale fehikitaki ʻoe kakai, fakataha mo e ʻapitanga ʻoe kau Livai ʻi he lotolotonga ʻoe kau tau: ʻo hangē pe ko ʻenau nofo, ʻe pehē pe ʻi heʻenau fononga atu, ko e tangata taki taha ʻe ʻi hono potu ʻi honau fakaʻilonga.
18 ¶ Pea ʻe tuʻu ʻi he potu lulunga ʻae fakaʻilonga ʻoe ʻapitanga ʻo ʻIfalemi, ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi matatau: pea ko ʻIlisama ko e foha ʻo ʻAmihuti, ʻe ʻeikitau ia ʻi he ngaahi foha ʻo ʻIfalemi. 19 Pea ko ʻene kautau, mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko fā mano mo e toko nimangeau. 20 Pea ʻe hoko mo ia ʻae faʻahinga ʻo Manase: pea ko Kāmelieli ko e foha ʻo Petasuli, ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Manase. 21 Pea ko ʻene kautau, mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko tolu mano mo e toko ua afe mo e uangeau. 22 Pea ʻe hoko ai ʻae faʻahinga ʻo Penisimani: pea ko ʻEpitani ko e foha ʻo Kitione ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Penisimani. 23 Pea ko ʻene kautau, mo kinautolu naʻe lau ai, koe toko tolu mano mo e toko nima afe ma fāngeau. 24 Pea ko kinautolu kotoa pē naʻe lau ʻi he ʻapitanga ʻo ʻIfalemi, ko e tokotaha kilu, mo e toko valu afe, mo e toko teau, ʻi honau ngaahi matatau. Pea ʻe ʻalu atu ʻakinautolu ʻi hono tolu ʻoe ʻotutangata.
25 ¶ Pea ʻe tuʻu ʻi he potu tokelau ʻae fakaʻilonga ʻoe ʻapitanga ʻo Tani ʻi heʻenau ngaahi matatau: pea ko ʻEhiesa ko e foha ʻo ʻAmisatai ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Tani. 26 Pea ko ʻene kautau, mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko tolu mano, mo e toko ua afe ma toko fitungeau. 27 Pea ko kinautolu ʻoku hoko nofo mo ia ko e faʻahinga ʻo ʻAseli: pea ko Pakieli ko e foha ʻo ʻOkilani ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa ʻAseli. 28 Pea ko ʻene kautau, mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko fā mano, mo e toko taha afe ma nimangeau. 29 Pea ʻe hoko ai ʻae faʻahinga ʻo Nafitali: pea ko Heila ko e foha ʻo ʻEnani ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Nafitali. 30 Pea ko ʻene kautau, mo kinautolu naʻe lau ai, ko e toko nima mano, mo e toko tolu afe ma fāngeau. 31 Pea ko kinautolu kotoa pē naʻe lau ʻi he ʻapitanga ʻo Tani, ko e tokotaha kilu, mo e toko nima mano, mo e toko fitu afe ma onongeau. Pea ʻe muimui ʻakinautolu mo ʻenau ngaahi fuka.
32 ¶ Ko kinautolu ia naʻe lau ʻi he fānau ʻa ʻIsileli ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai: ko kinautolu kotoa pē naʻe lau ʻi honau ngaahi ʻapitanga, ʻi honau ngaahi matatau, ko e toko ono kilu, mo e toko tolu afe, mo e toko nimangeau ma nimangofulu. 33 Ka naʻe ʻikai lau ʻae kau Livai ʻi he fānau ʻa ʻIsileli; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese. 34 Pea naʻe fai ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻo fakatatau ki he meʻa kotoa pē kuo fekau mai ʻe Sihova kia Mōsese: ko ia naʻa nau nofo ai ki honau ngaahi fakaʻilonga, pea naʻe pehē ʻenau fononga atu; taki taha ʻi honau ngaahi faʻahinga ʻo fakatatau ki he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai.